دانلود PDF ( پی دی اف ) پاسخ کاربرگه های کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی | بررسی و حل کاربرگه ها | درس و مدرسه | مومکا

درس و مدرسه ( مومکا ) – پاسخ کاربرگه های کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی که از درس اول تا آخر به صورت گام به گام و درس به درس می باشد هم به صورت PDF ( پی دی اف ) و تصویر جهت بررسی و استفاده و دانلود شما عزیزان در زیر آورده شده است. امید است که از آن بهره گرفته و استفاده لازم را ببرید.

دانلود PDF پاسخ کاربرگه های مطالعات اجتماعی ششم
جهت دانلود PDF ( پی دی اف ) پاسخ کاربرگه های مطالعات اجتماعی پایه ششم کلیک کنید
درس اول
 
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس اول – پاسخ کاربرگه شماره ۱ یک مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی  – صفحه ۱۲۴ کتاب
 
کاربرگه 1 درس اول مطالعات اجتماعی ششم
درس دوم
 
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس دوم – پاسخ کاربرگه شماره ۲ دو مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی  – صفحه ۱۲۵ و ۱۲۶ کتاب

کاربرگه 2 درس دوم مطالعات اجتماعی ششم

کاربرگه 2 درس دوم مطالعات اجتماعی ششم

درس سوم
کاربرگه ای مربوط به درس سوم مطالعات اجتماعی پایه ششم در کتاب وجود ندارد و به همین دلیل به سراغ درس بعدی می رویم.
درس چهارم
 
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس چهارم – پاسخ کاربرگه شماره ۳ و ۴ ( سه و چهار ) مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی – صفحه ۱۲۷ و ۱۲۸ کتاب
 
کاربرگه 3 مطالعات اجتماعی ششم
کاربرگه 4 مطالعات اجتماعی ششم
درس پنجم
 
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس پنجم – پاسخ کاربرگه شماره ۵ و ۶ ( پنج و شش ) مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی – صفحه ۱۲۹ و ۱۳۰ کتاب درسی
 
کاربرگه 5 مطالعات اجتماعی ششم کاربرگه ۶ مطالعات اجتماعی ششم
درس ششم
 
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس پنجم – کاربرگه ۷ و ۸ و ۹ ( هفت و هشت و نه ) – صفحه ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۳۳ کتاب
 
کاربرگه ۷ مطالعات اجتماعی ششم کاربرگه ۸ مطالعات اجتماعی ششم کاربرگه ۹ مطالعات اجتماعی ششم
 
درس هفتم
 
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس هفتم – کاربرگه ۱۰ ( ده ) – صفحه ۱۳۴ کتاب
کاربرگه 10 درس هفتم مطالعات اجتماعی ششم - مومکا
 
درس هشتم
 
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس هشتم – کاربرگه ۱۱ و ۱۲ ( یازده و دوازده ) – صفحه ۱۳۵ و ۱۳۶  کتاب
کاربرگه 11 درس هشتم مطالعات اجتماعی ششم - مومکا کاربرگه 12 درس هشتم مطالعات اجتماعی ششم - مومکا
 
درس نهم
 
کاربرگه ای مربوط به درس نهم مطالعات اجتماعی پایه ششم در کتاب وجود ندارد و به همین دلیل به سراغ درس بعدی می رویم.
 
درس دهم
 
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس دهم – کاربرگه‌ی ۱۳ ( سیزده ) – صفحه‌ی ۱۳۷ کتاب
کاربرگه 13 مطالعات اجتماعی ششم - درس دهم-مومکا-کلاس اینترنتی ما
درس یازدهم
 
کاربرگه ای مربوط به درس یازدهم مطالعات اجتماعی پایه ششم در کتاب وجود ندارد و به همین دلیل به سراغ درس بعدی می رویم.
 
 
درس دوازدهم
 
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس دوازدهم – کاربرگه‌ی ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ ( چهارده و پانزده و شانزده ) – صفحه‌ی ۱۳۸ و ۱۳۹ و ۱۴۰ کتاب
پاسخ کاربرگه های مطالعات اجتماعی پایه ششم - کاربرگه شماره 14 درس دوازدهم مطالعات - کلاس اینترنتی ما - مومکا -momeka.ir (1) پاسخ کاربرگه های مطالعات اجتماعی پایه ششم - کاربرگه شماره 15 درس دوازدهم مطالعات - کلاس اینترنتی ما - مومکا -momeka.ir (2) پاسخ کاربرگه های مطالعات اجتماعی پایه ششم - کاربرگه شماره 16 درس دوازدهم مطالعات - کلاس اینترنتی ما - مومکا -momeka.ir (3)
درس سیزدهم
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس سیزدهم – پاسخ کاربرگه‌ی ۱۷ ( هفده ) – صفحه‌ی ۱۴۱ کتاب
پاسخ و جواب کاربرگه شماره 17 مطالعات اجتماعی ششم - درس سیزدهم - برنامه ی روزانه ی متعادل - کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir

 

درس چهاردهم
 
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس چهاردهم – پاسخ کاربرگه شماره ۱۸ هجده مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی  – صفحه ۱۴۲ کتاب درسی
پاسخ کاربرگه 18 مطالعات اجتماعی ششم - درس چهاردهم مطالعات اجتماعی ششم -برنامه ریزی برای اوقات فراغت
درس پانزدهم
 
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس پانزدهم – پاسخ کاربرگه شماره ۱۹ نوزده  – صفحه ۱۴۳ کتاب
پاسخ کاربرگه شماره 19 درس پانزدهم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی - انواع لباس در دوره های تاریخی - کلاس اینترنتی ما - مومکا -momeka.ir
درس شانزدهم
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس شانزدهم – پاسخ کاربرگه شماره ۲۰ بیست – صفحه ۱۴۴ کتاب درسی
پاسخ کاربرگه شماره 20 درس شانزدهم مطالعات اجتماعی ششم-کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir
درس هفدهم
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس هفدهم – پاسخ کاربرگه شماره ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ بیست و یک – بیست و دو – بیست و سه – صفحه ۱۴۵ و ۱۴۵ و ۱۴۶کتاب درسی
پاسخ کاربرگه های مطالعات ششم - درس هفدهم صفحه 145 - ویژگی های دریاهای ایران - کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir (1) پاسخ کاربرگه های مطالعات ششم - درس هفدهم صفحه 146 - ویژگی های دریاهای ایران - کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir (2) پاسخ کاربرگه های مطالعات ششم - درس هفدهم صفحه 147 - ویژگی های دریاهای ایران - کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir (3)
درس نوزدهم
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس نوزدهم – پاسخ کاربرگه شماره ۲۴ بیست و چهار – صفحه ۱۴۸ کتاب درسی
پاسخ کاربرگه 24 صفحه 148 درس نوزدهم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی- همسایگان ما - کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir
درس بیستم
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس بیستم – پاسخ کاربرگه شماره ۲۵ بیست و پنج – صفحه ۱۴۹ کتاب درسی
پاسخ و جواب کاربرگه ی 25- درس بیستم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی - کلاس اینترنتی ما - مطالعه موردی - مومکا - moeka.ir
درس بیست و یکم
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس بیست و یکم – پاسخ کاربرگه شماره ۲۶ بیست و شش – صفحه ۱۵۰ کتاب درسی
پاسخ کاربرگه 26 - درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی - استعمار چیست - کلاس اینترنتی ما - مومکا -momeka.ir
درس بیست و دوم
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس بیست و دوم – پاسخ کاربرگه شماره ۲۷ بیست و هفت – صفحه ۱۵۱ کتاب درسی
پاسخ کاربرگه 27 بیست و هفتم - درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی - مبارزه ی مردم ایران با استعمار - درس و مدرسه - مومکا
درس بیست و چهارم
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس بیست و چهارم – پاسخ کاربرگه شماره ۲۸ بیست و هشت – صفحه ۱۵۲ کتاب درسی
پاسخ کاربرگه ی 28 بیست و هشت - درس بیست و چهارم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی - خرمشهر در دامان میهن - درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com
 

👈 دانش آموزان و همراهان گرامی جواب سایر درس های کلاس ششم و تمامی مباحث هر درس، به صورت کامل در سایت موجود می باشد، برای دسترسی کافیست درس موردنظر را در گوگل سرچ کرده و در انتهای آن عبارت «مومکا» یا «درس و مدرسه» را نیز اضافه کنید.

🙆 اگر سوال یا پیشنهادی در رابطه با این درس داری، کافیه به انتهای این مطلب مراجعه کرده و هر چه دوست داری بنویسی.

ما را در تلگرام دنبال کنید - تلگرام وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com

اینستاگرام سایت درس و مدرسه - darsomadrese.com - مومکا

 
 
 

لینک صفحه های مهم و مرتبط و پیشنهادی سایت 

صفحه وب سایت درس و مدرسه ( مومکا ) در آپارات – ورود به صفحه

صفحه وب سایت درس و مدرسه ( مومکا ) در اینستاگرام – ورود به صفحه

صفحه وب سایت درس و مدرسه ( مومکا ) در تلگرام – ورود به صفحه

دانلود کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی ( سال تحصیلی جدید ) – دانلود

صفحه حل کاربرگه های مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی – ورود به صفحه

صفحه مربوط به تمامی مطالب مطاعات اجتماعی پایه ششم – ورود به صفحه

کتاب های درسی پایه (کلاس) ششم ابتدایی (سال تحصیلی جدید ) – ورود به صفحه

ورود به کلاس اینترنتی ما (مومکا) – ورود به صفحه

ثبت نام در کلاس اینترنتی ما (مومکا) – ورود به صفحه

 
 
 
 
 
 

ما را در تلگرام دنبال کنید - تصویر لوگو ی تلگرام وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com

مقالات مرتبط

4.1 28 votes
ارزش و کیفیت مطلب
guest
0 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
مشاهده تمام نظرات
0
دوست دارید عقاید خود را با دیگران به اشتراک بگذارید؟x
()
x