درس دهم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی | چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی شد؟ | کلاس اینترنتی ما (مومکا)

کلاس اینترنتی ما ( مومکا ) – متن کتاب درسی و سوالات و آموزش کامل و پاسخ فعالیت های درس دهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی تحت عنوان چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی شد؟ در زیر آورده شده است. امید است که از آن بهره گرفته و استفاده لازم را ببرید.

درس دهم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی (متن و توضیح درس)

چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی شد؟

  • آموزه‌های دین اسلام

مهم‌ترین علّت پیشرفت علمی مسلمانان، تعالیم دین اسلام بود. آیات قرآن کریم انسان‌ها را به تفکّر درباره‌ٔ آفرینش جهان، حرکت ستارگان و سیارات، زندگی جانوران و گیاهان و نظایر آن، دعوت می‌کند.اسطرلاب یا استرلاب با کیفیت بالای حرم مطهر رضوی - درس دهم مطالعات ششم ابتدایی-کلاس اینترنتی ما - مومکا

  • نیازهای جدید جوامع مسلمان

مسلمانان برای کارهایی چون تعیین جهت قبله (جهت رو به خانه‌ی کعبه) پی بردن به ساعت طلوع و غروب خورشید و تقویم و برای انجام دادن عبادت‌ها، کشتیرانی در دریا و نظایر آن به علم ریاضیات و ستاره‌شناسی نیاز داشتند. آنها با اُسطرلاب، موقعیت ستاره‌ها را مطالعه می‌کردند.

  • ترجمه

  • حمایت فرمانروایان از دانشمندان

  • تجارت و بازرگانی

  • کاغذ سازی

مسلمانان فنّ کاغذسازی را از چینی‌ها آموخته بودند.

مراکز علمی جهان اسلام

  • دانشگاه و کتابخانه

  • نظامیه

  • رصدخانه

  • بیمارستان

درس دهم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی (سوالات متن درس)

سوالات درس به درس مطالعات اجتماعی ششم

سوالات متن درس دهم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی – چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی شد؟ 

1- مهم ترین علت پیشرفت علمی مسلمانان چیست؟ تعالیم دین اسلام

2- آیات قرآن کریم انسان ها را به تفکر درباره ی چه چیزی دعوت می کند؟
تفکر درباره ی آفرینش، حرکت ستارگان و سیارات، زندگی جانوران و گیاهان و چیزهایی شبیه آن

3- پیامبر گرامی اسلام (ص) درباره ی کسب علم چه فرمودند؟
به دنبال کسب علم باشید و حتی اگر مجبور شوید تا به چین بروید.

4- دو امامی که کلاس های درس داشتند و شاگردان زیادی را آموزش دادند، نام ببرید.
امام باقر (ع) و امام صادق (ع)

5- مسلمانان برای انجام چه کارهایی به علم ریاضیات و ستاره شناسی نیاز داشتند؟
تعیین جهت قبله ساعت طلوع و غروب خورشید و تقویم و برای انجام عبادت ها، کشتی رانی در دریا و …

6- مسلمانان با چه وسیله ای موقعیت ستاره ها را مطالعه می کردند؟ اسطرلاب

7- مسلمانان در کدام موارد مربوط به دریانوردی مهارت داشتند؟

در ساختن و هدایت کشتی مهارت داشتند و با توجه به جهت ستاره قطبی در آسمان ، مسیرشان را در دریا پیدا می کردند.

8- چگونه مسلمانان مسیر خود را در دریا پیدا می کردند؟ با استفاده از ستاره ی قطبی

9- علوم و فنون سرزمین های دیگر چگونه در اختیار مسلمانان قرار می گرفت؟
وقتی آن سرزمین ها را فتح می کردند.

10- مسلمانان چگونه از آثار علمی ملت های چون ایران و یونان استفاده می کردند؟
آثار علمی شان را به عربی ترجمه می کردند.

11- حمایت فرمانروایان چه تأثیری در گسترش علوم و فنون داشته است؟
از دانشمندان حمایت می کردند و خودشان کتابخانه و مدارس و … می ساختند که باعث پیشرفت بیش تر علوم و فنون گردید.

12- تجارت و بازرگانی در دوره ی اسلامی از چه راه هایی انجام می شد؟
هم از راه های خشکی و هم از راه دریا۔

13- تجارت و بازرگانی چه نقشی در گسترش علوم و فنون داشت؟
در سفرهایی که بازرگانان از طریق راه های دریایی و خشکی برای تجارت آمد و رفت می کردند ، این علوم و فنون از جایی به جای دیگر منتقل می شد.

14- مسلمانان فن کاغذسازی را از چه کسانی آموختند؟ چگونه می توان فهمید که مسلمانان فن کاغذسازی را گسترش دادند؟
از چینی ها – از صدها مغازه ی کتاب فروشی که در شهرهایی چون بغداد ، نیشابور و بخارا وجود داشت.

15- مهم ترین مغازه های کتاب فروشی در دوره ی اسلامی در کدام شهرها وجود داشت؟
بغداد، نیشابور، بخارا و …

16- یکی از مهم ترین مراکز علمی در دوره ی اسلامی را نام ببرید.
دانشگاه جندی شاپور

17- دانشگاه جندی شاپور در کدام شهر و چه سلسله ای تأسیس شد؟
در زمان ساسانیان در اهواز تأسیس شد امّا تا سیصد سال بعد از ورود اسلام به یاران به کار خود ادامه داد.

18-دانشگاه جندی شاپور تا چه زمانی به کار خود ادامه داد؟
سی صد سال بعد از ورود اسلام به ایران.

19-یکی از بزرگ ترین کتاب خانه های دوره ی اسلامی در کدام شهر قرار داشت و کدام دانشمند در آن مطالعه و تحقیق می کرد؟
بخارا – ابن سینا.

20-نظامیه ها چگونه مدارسی بودند؟
مدارسی که عده ی زیادی در آن درس می خواندند و همان جا زندگی می کردند و حکومت خرج آن ها را می داد.

21- چه کسی نظامیه را تأسیس کرد؟
خواجه نظام الملک.

22- معروف ترین نظامیه ها در کدام شهرها بودند؟
نیشابور و بغداد.

23- دانشگاه های امروز جهان تقلیدی از مدارس …………. است.
نظامیه.

24- در رصدخانه ها چه کاری انجام می شد؟ تحقیق درباره ی ستارگان

25- معروف ترین رصدخانه های دوره ی اسلامی در کدام شهرها قرار داشت؟
بغداد، اصفهان و ری

26- نخستین بیمارستان و مدرسه ی پزشکی کدام بود؟ بیمارستان و مدرسه ی پزشکی دانشگاه جندی شاپور

27- معروف ترین بیمارستان دوره ی اسلامی که داروخانه هم داشت، کدام بود؟
بیمارستانی که عضدالدوله ی دیلمی در بغداد بنا کرده بود.

28. در دوره ای که مسلمانان به پیشرفت های علمی بزرگ دست یافته بودند ، مردم اروپا چه شرایطی داشتند؟
مردم اروپا در جهل و خرافات بوده و از پیشرفت علم خبری نبود.

29- دوره ی عصر تاریکی اروپا چگونه بوده است؟
دوره ای که مردم اروپا در جهل و خرافات زندگی می کردند و از پیشرفت های علمی در بین آنها خبری نبود و به پیشرفت های علمی مسلمانان با دیده ی حسرت نگاه می کردند.

30- علوم و فنون چگونه به اروپا انتقال یافت؟
به تدریج اروپاییان آثار علمی مسلمانان را ترجمه کردند و با آن ها آشنا شدند.

31- مهم ترین علّت پیشرفت عملی مسلمانان ………………… بود.

پاسخ: تعالیم دین اسلام

32- مسلمانان به کمک ………………… موقعیت ستاره ها را مطالعه می کردند.

پاسخ: اسطرلاب

33- در سرزمین های اسلامی تجارت از طریق ………………… و ………………… رونق داشت.

پاسخ:  خشکی – راه های دریایی

34- مسلمانان فن کاغذسازی را از ………………… آموختند.

پاسخ: چینی ها

35- یکی از مهمترین مراکز علمی در دوره ی اسلامی ………………… بود.

پاسخ: دانشگاه جندی شاپور

36- سامانیان در شهر ………………… کتابخانه ی عظیمی داشتند که دانشمندان معروفی از جمله ………………… سال ها در آن مشغول تحقیق و مطالعه بود.

پاسخ: بخارا – ابن سینا

37- یکی از وزیران معروف ایرانی ………………… بود که مدارس نظامیّه را تأسیس کرده بود.

پاسخ: خواجه نظام الملک

38- معروف ترین بیمارستان دوره ی اسلامی را شخصی به نام ………………… در شهر ………………… بنا کرده بود که داروخانه نیز داشت.

پاسخ: عضدالدوله دیلمی – بغداد

درس دهم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی گسترش علوم و فنون در دوره اسلامی (پاسخ فعالیت ها)

گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

پاسخ فعالیت های درس دهم مطالعات اجتماعی ششم


فعّالیت 1 درس دهم مطالعات اجتماعی ششم (صفحه‌ی 54 کتاب درسی)


کاربرگه ی شماره ی ١٣ را کامل کنید.

کاربرگه 13 مطالعات اجتماعی ششم - درس دهم-مومکا-کلاس اینترنتی ما

برای مشاهده پاسخ این سوال و همچنین سایرکاربرگه ها می توانید به صفحه حل کاربرگه ها مراجعه کنید ⇐ ورود به صفحه


فعّالیت 2 درس دهم مطالعات اجتماعی ششم (صفحه‌ی 54 کتاب درسی)


با استفاده از اطلاعاتی که درباره ی دانشمندان و حکیمان و آثار آنها گردآوری کردید، یک روزنامه دیواری درست کنید و به دیوار مدرسه بزنید.

محمدبن زکریای رازی

نام حکیم محمد بن زکریای رازی
محل تولد شهر ری
محل زندگی ری
محل دفن در شهر ری فوت شده است اما از محل دفن وی اطلاعی در دسترس نیست.
در چه قرنی می‌زیسته است اوخر قرن سوم تا اوایل قرن چهارم
آثار

درمورد آثار رازی در لغت‌نامه‌ی دهخدا آمده‌است:

ابن‌الندیم در کتاب «الفهرست» خود تعداد آثار رازی را یک‌صد و شصت و هفت و ابوریحان بیرونی در کتاب فهرست کتب کتاب در ریاضیات و نجوم، ۷ کتاب در تفسیر و تلخیص و اختصار کتب فلسفی یا طبی دیگران، ۱۷ کتاب در علوم فلسفی و تخمینی، ۶ کتاب در در مافوق الطبیعه، ۱۴ کتاب در الهیات، ۲۲ کتاب در کیمیا، ۲ کتاب در کفریات، ۱۰ کتاب در فنون مختلف که جمعاً بالغ بر یک‌صد و هشتاد و چهار مجلد می‌شود و ابن اصیبعه در عیون الانباء فی طبقات الاطباء دویست و سی و هشت کتاب از برای رازی برمی‌شمارد.

محمود نجم‌آبادی استاد دانشگاه تهران کتابی به عنوان «مولفات و مصنفات ابوبکر محمد بن زکریا رازی» نوشته‌است که در سال ۱۳۳۹ به‌وسیله انتشارات دانشگاه تهران چاپ شده‌است.

مهم ترین کشف رازی الکل است.

در چه علوم و فنونی مهارت داشته است علوم پزشکی و فلسفه و کیمیاگری

خواجه نصیرالدین طوسی

نام حکیم خواجه نصیرالدین طوسی
محل تولد توس (خراسان)
محل زندگی قم، خراسان، قزوین، آذربایجان و بغداد
محل دفن بغداد
در چه قرنی می‌زیسته است قرن ششم و هفتم هجری قمری
آثار اخلاق ناصری، زیج ایلخانی، اساس‌الاقتباس، تجرید الاعتقاد کتب و رساله‌های بسیاری به عربی و فارسی
در چه علوم و فنونی مهارت داشته است فیلسوف، دانشمند، منطقدان و متکلم

 

باکس صفحه های مهم و مرتبط سایت

صفحه کلاس اینترنتی ما ( مومکا ) در آپارات – ورود به صفحه

کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی ( سال تحصیلی 1400-1399 ) – دانلود

صفحه حل کاربرگه های مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی – ورود به صفحه

کتاب های درسی پایه (کلاس) ششم ابتدایی (سال تحصیلی 1400-1399 ) – ورود به صفحه

ورود به کلاس اینترنتی ما (مومکا) – ورود به صفحه

ثبت نام در کلاس اینترنتی ما (مومکا) – ورود به صفحه

 

مقالات مرتبط

نمونه گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد سامانه های سناد و سیدا دانش آموزان پایه ششم | متن تمامی درس ها | کلاس اینترنتی ما ( مومکا )

کلاس اینترنتی ما ( مومکا ) – متن نمونه گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد دانش آموزان پایه ششم ابتدایی در تمامی درس های این پایه…

نمونه گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد سامانه های سناد و سیدا دانش آموزان، پایه چهارم | متن تمامی درس ها | کلاس اینترنتی ما ( مومکا )

کلاس اینترنتی ما ( مومکا ) – متن نمونه گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در تمامی درس های این پایه…

2 3 votes
ارزش و کیفیت مطلب
4 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
مشاهده تمام نظرات

بد بود من یک چیزه دیگه میخواستن

بد نبود

خیلی عالیییییی

بد نبود خوب بود

4
0
دوست دارید عقاید خود را با دیگران به اشتراک بگذارید؟x
()
x