پایه دوم ابتداییدرسیمعلمان و همکاران پایه دومهمکاران و معلمان

نمونه متن گزارش پیشرفت تحصیلی ( فرم الف ) توصیف عملکرد سامانه های سناد و سیدا دانش آموزان، پایه دوم | متن تمامی درس ها | درس و مدرسه ( مومکا )

درس و مدرسه ( مومکا ) – متن نمونه گزارش پیشرفت تحصیلی ( فرم الف ) توصیف عملکرد دانش آموزان پایه دوم ابتدایی در تمامی درس های این پایه جهت استفاده تمامی همکاران بزرگوار در سامانه های سناد و سیدا در زیر آورده شده است. امید است که از آن بهره گرفته و استفاده لازم را ببرید.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس تربیتی بدنی ( ورزش ) پایه دوم

اهداف درس تربیت بدنی ( ورزش ) پایه دوم ابتدایی

حرکات پایه

آمادگی جسمانی


توصیف عملکرد درس تربیت بدنی ( ورزش ) پایه دوم ابتدایی


خیلی خوب

در انجام همه مهارت های مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی موفق است.

خوب

در انجام بیشتر مهارت های مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی موفق است.

انجام ورزش های پایه و… در ایام فراغت به سلامتی او کمک می کند.

قابل قبول

در انجام برخی از مهارت های مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی موفق است.

با مشاهده برنامه های ورزشی از رسانه و… به تمرین حرکات بپردازد.

نیاز به تلاش

در انجام اندکی از مهارت های مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی موفق است. انجام حرکات ورزشی زیر نظر مربی به او کمک می کند.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس آموزش قرآن پایه دوم

اهداف درس آموزش قرآن پایه دوم ابتدایی

خواندن قرآن : خواندن و روخوانی قرآن

آموزه های قرآنی: آداب خواندن قرآن، پیام قرآنی و داستان های قرآنی


توصیف عملکرد درس آموزش قرآن پایه دوم ابتدایی


خیلی خوب :

با رعایت آداب، آیات قرآن و اذکار نماز را به صورت روان و صحیح می خواند. در طول سال اذکار نماز را از حفظ می خواند. متن و ترجمه پیام های قرآنی را با توضیحات کافی و داستان های قرآنی را با ذکر جزئیات به زبان کودکانه بازگو می کند.

خوب :

بیشتر آداب را رعایت می کند. حداقل یک سوره را از حفظ می خواند. متن و ترجمه پیام ها را می خواند و داستان های کتاب را به صورت کلی بازگو می کند. بیشتر کلمات و عبارات را صحیح و شمرده می خواند. بهتر است با تمرین عبارات به صورت بخش خوانی، شمرده خوانی را تمرین نماید.

قابل قبول :

برخی آداب را رعایت می کند. یک سوره را به دلخواه از حفظ می خواند. متن و ترجمه پیام ها را می خواند و با راهنمایی معلم مفهوم و مصداق آن ها و داستان ها را با کمک تصویر و کلی بازگو می کند. اغلب کلمات و عبارات را، بخش بخش می خواند. بنابراین مشاهده نرم افزارهای قرآنی و به شمرده خواندن عبارات کمک می کند.

نیاز به تلاش :

در رعایت آداب اولیه و در خواندن متن و ترجمه و بیان مفهوم آن و داستان های کتاب پیوسته به راهنمایی و کمک معلم نیاز دارد. بنابراین طبق برنامه داده شده، مفاهیم کتاب را مطالعه و فعالیت ها را تمرین نماید.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس فارسی پایه دوم

اهداف درس فارسی (شامل: فارسی خوانداری – نگارش – املا – انشا) پایه دوم ابتدایی

مهارت های خوانداری: گوش دادن، سخن گفتن و خواندن

مهارت های نوشتاری: درست نویسی و املا، نگارش و انشا


توصیف عملکرد درس فارسی (شامل: فارسی خوانداری – نگارش – املا – انشا) پایه دوم ابتدایی


خیلی خوب :

با دقت گوش می دهد و واکنش مناسب نشان می دهد. همیشه در برقراری ارتباط موفق است. پیام خود را با دلیل بیان می کند. متن را دقیق، روان و با لحن مناسب می خواند. شکل صحیح همه ی واژه ها را تشخیص می دهد و آن ها را خوانا، درست و زیبا می نویسد. با رعایت اصول نگارشی درباره یک موضوع، متنی کوتاه و خلاق می نویسد.

خوب :

بیشتر اوقات با دقت گوش می دهد و با درنگ واکنش مناسب نشان می دهد. با بیان چند جمله ارتباط موفق برقرار می کند. شکل صحیح همه ی واژه ها را تشخیص می دهد و بیشتر آن ها را خوانا و درست می نویسد. با رعایت علائم نگارشی روان می خواند. در برخی موارد، متن خلاق با اصول نگارشی می نویسد. بهتر است کتاب های داستان بخواند. آن ها را با شخصیت های جدید، بازنویسی کند.

قابل قبول :

گاهی با یادآوری گوش می دهد و واکنش نشان می دهد. با جمله های ساده و کوتاه ارتباط برقرار می کند. جمله های کوتاه می نویسد و برخی از اصول نگارشی را رعایت می کند. گاهی، متن را بدون غلط می خواند و قسمتی از پیام را درک می کند. بنابراین با پرسش از قسمت های مختلف متن می تواند پیام را به طور کامل درک کند.

نیاز به تلاش :

با راهنمایی معلم گوش می دهد، پیام را درک می کند و واکنش نشان می دهد. گاهی، متن را به صورت مستقل می خواند. به ندرت واژه ها را درست تشخیص می دهد و با کمک معلم، جمله های کوتاه می نویسد. با انجام فعالیت هایی مانند گفت و گو با دیگران، تماشای فیلم های مورد علاقه و… می تواند بهتر و بنویسد و طبق برنامه داده شده، مفاهیم کتاب را مطالعه و فعالیت ها را تمرین نماید.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس ریاضی پایه دوم

اهداف درس ریاضی پایه دوم ابتدایی

عدد و رقم: شمارش اعداد دو و سه رقمی، مقایسه اعداد، اعداد تقریبی

عملیات روی اعداد: جمع، تفریق اعاد دو و سه رقمی به روش فرایندی و فن

حل مسئله: راهبرد حل مسئله و حل

مسئله هندسی: اشکال هندسی، روابط بین اشکال

اندازه گیری: زمان، طول، پول

آمار و نمودار، آمار و سرشماری، رسم نمودار

کسر، احتمال


توصیف عملکرد درس ریاضی پایه دوم ابتدایی


خیلی خوب

با استفاده از روش های مختلف تمام تمرین های مربوط اعداد و مقایسه آن ها، راهبردهای حل مسئله، جمع و تفریق، آشنایی با مفهوم اولیه ضرب، تقارن، اشکال هندسی، اندازه گیری؛ آمار و نمودار و کسر احتمال به صورت شفاهی و … کتبی انجام می دهد.

خوب

با استفاده از روش ها بیشتر تمرین های مربوط اعداد و مقایسه آن ها، جمع و تفریق، آشنایی با مفهوم اولیه ضرب، تقارن، اشکال هندسی، اندازه گیری، آمار و نمودار و کسر احتمال به صورت شفاهی و. کتبی انجام می دهد، اما در کاربرد راهبردهای حل مسئله نیاز به تمرین دارد. از او بخواهید با مشاهده پیرامون خود مسئله های متفاوت بنویسد و آن ها را از راه های مختلف حل کند.

قابل قبول

با استفاده از برخی روش ها اغلب تمرین های مربوط اعداد و مقایسه آن ها، آشنایی با مفهوم اولیه ضرب، تقارن، اشکال هندسی، اندازه گیری، آمار و نمودار و کسر احتمال به صورت شفاهی و کتبی انجام می دهد؛ اما در کاربرد راهبردهای حل مسئله، جمع و تفریق نیاز به راهنمایی بیشتری دارد. بهتر است فعالیت های روزانه خود را به صورت مسئله بنویسد و برای حل آن ها از انواع روش های جمع و تفریق استفاده کند.

نیاز به تلاش

همواره با کمک معلم برخی از تمرین های مربوط اعداد و مقایسه آن ها، راهبردهای حل مسئله، جمع و تفریق، آشنایی با مفهوم اولیه ضرب، تقارن؛ اشکال هندسی، اندازه گیری، آمار و نمودار و کسر احتمال به صورت شفاهی و. کتبی انجام می دهد. بنابراین طبق برنامه داده شده، مفاهیم کتاب را مطالعه و فعالیت ها را تمرین نماید.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس علوم تجربی پایه دوم

اهداف درس علوم تجربی پایه دوم ابتدایی

درگیر شدن در فرایند یادگیری

به کارگیری شیوه های متعدد و متنوع

یادگیری به کارگیری آموخته های خود در زندگی

به کارگیری شیوه های متعدد و متنوع ارائه تسلط به فرایند یادگیری خود


توصیف عملکرد درس علوم تجربی پایه دوم ابتدایی


خیلی خوب

از شیوه های علمی در یادگیری و ارائه موضوعات استفاده می کند. آموخته های خود را در زندگی به شایستگی به کار می گیرد.

خوب

از بیشتر شیوه های علمی در یادگیری و ارائه موضوعات استفاده می کند و آموخته های خود را در زندگی به کار می گیرد. خواندن کتاب های علمی، رفتن به محیط زیست و…، سپس یادداشت کردن مشاهدات به او کمک می کند.

قابل قبول

از برخی شیوه های علمی در یادگیری و ارائه موضوعات استفاده می کند و اغلب آموخته های خود را در زندگی به کار می گیرد. بهتر است با الهام گرفتن از محیط زیست دست سازه، نمونک و… بسازد و آموخته های خود را در زندگی به کار بگیرد.

نیاز به تلاش

به ندرت از برخی شیوه های علمی در یادگیری و ارائه موضوعات استفاده می کند و با راهنمایی معلم آموخته های خود را در زندگی مرتبط می کند. بنابراین طبق برنامه داده شده، مفاهیم کتاب را مطالعه و فعالیت ها را تمرین نماید.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس هدیه های آسمان پایه دوم

اهداف درس هدیه های آسمان پایه دوم ابتدایی

خداشناسی

پیامبری

امامت

آداب و اخلاق اسلامی

قرآن کریم

احکام اسلامی

مراسم اسلامی

خودشناسی


توصیف عملکرد درس هدیه های آسمان پایه دوم ابتدایی


خیلی خوب

نمونه های متنوعی از نعمت های خدا را بیان می کند. ضمن ابراز علاقه و امامان و بزرگان دینی، در الگو گیری از رفتار آن ها تلاش می کند. احکام اسلامی را می داند و در عمل به کار می گیرد. در مراسم اسلامی مشارکت فعال دارد.

خوب

نمونه هایی از نعمت های خدا را بیان می کند. ضمن ابراز علاقه به امامان و بزرگان دینی، در الگو گیری از رفتار آن ها تلاش می کند. احکام اسلامی را می داند و اغلب رعایت می کند. در مراسم اسلامی مشارکت دارد. مشاهده نماز جماعت از رسانه ها، شرکت در مساجد و… در یادگیری احکام اسلامی به او کمک می کند.

قابل قبول

نمونه ای از نعمت های خدا را بیان می کند. ضمن ابراز علاقه به امامان و بزرگان دینی، در الگو گیری از رفتار آن ها تلاش می کند. احکام اسلامی را می داند و در برخی موارد به کار می گیرد. در مراسم اسلامی شرکت می کند. بهتر است با استفاده از نرم افزارهای آموزشی، حضور در مراسم مذهبی و… احکام اسلامی را فرا بگیرد.

نیاز به تلاش

با راهنمایی معلم نمونه ای از نعمت های خدا را بیان می کند. ضمن ابراز علاقه به امامان و بزرگان دینی، در الگو گیری از رفتار آن ها تلاش می کند. با کمک معلم احکام اسلامی را یاد می گیرد و به کار می برد. با همراهی معلم در مراسم اسلامی شرکت می کند. بنابراین طبق برنامه داده شده، مفاهیم کتاب را مطالعه و فعالیت ها را تمرین نماید.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس هنر پایه دوم

اهداف درس هنر پایه دوم ابتدایی

بیان ایده در قالب های مختلف هنری: زیبا شناسی، ارتباط با طبیعت و قالب های هنری: میراث فرهنگی، تولید هنر و نقد هنری

استفاده مناسب از ابزار


توصیف عملکرد درس هنر پایه دوم ابتدایی


خیلی خوب

با ایده گرفتن از بیعت، میراث فرهنگی اثر خود را با رعایت جنبه های زیباشناختی تولید می کند. تولید هنری خود را توصیف می کند و از ابزار درست استفاده می کند.

خوب

در بعضی موارد، با ایده گرفتن از طبیعت، میراث فرهنگی اثر خود را با رعایت جنبه های زیبا شناختی تولید می کند. گاهی، تولید هنری خود را توصیف می کند و از ابزار درست استفاده می کند. از او بخواهید فعالیت های هنری خود را برای دیگران توصیف نماید.

قابل قبول

با راهنمایی دیگران، با ایده گرفتن از طبیعت، میراث فرهنگی اثر خود را با رعایت جنبه های زیباشناختی تولید می کند. در بعضی موارد تولید هنری خود را توصیف می کند و از ابزار درست استفاده می کند. بهتر است فعالیت های هنری خود را در محیط های واقعی انجام دهد.

نیاز به تلاش

با کمک مستقیم دیگران، با ایده گرفتن از طبیعت، میراث فرهنگی اثر خود را با رعایت جنبه های زیبا شناختی تولید می کند. به ندرت تولید هنری خود را توصیف می کند و از ابزار درست استفاده می کند. بنابراین طبق برنامه داده شده، مفاهیم کتاب را مطالعه و فعالیت ها را تمرین نماید.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد شایستگی های عمومی پایه دوم

اهداف مربوط به شایستگی های عمومی پایه دوم ابتدایی

شایستگی های فردی: رعایت بهداشت و ایمنی

رعایت آموخته های اخلاقی

شایستگی های فرهنگی اجتماعی: مسئولیت پذیری

مشارکت در کار گروهی، احترام به ارزش های ملی و مذهبی

شایستگی های یادگیری: توجه به مطالعه و کتاب خوانی تلاش برای یادگیری بیشتر در مکان ها و زمان های مختلف


توصیف عملکرد مربوط به شایستگی های عمومی پایه دوم ابتدایی


خیلی خوب

بهداشت ایمنی فردی را رعایت می کند. مسئولیت پذیر است. به مطالعه و کتابخوانی علاقه دارد و برای یادگیری تلاش می کند. در کار گروهی فعالانه مشارکت دارد. به ارزش های ملی و میهنی احترام می گذارد. آموخته های اخلاقی را رعایت می کند.

خوب

بیشتر موارد بهداشت و ایمنی فردی را رعایت می کند. مسئولیت پذیر است. به مطالعه و کتابخوانی علاقه دارد. برای یاگیری تلاش می کند. در کار گروهی مشارکت دارد و به ارزش های ملی و میهنی احترام می گذارد. بیشتر آموخته های اخلاقی را رعایت می کند.

قابل قبول

اغلب موارد بهداشت و ایمنی فردی را رعایت می کند. گاهی مسئولیت پذیر است. اغلب به مطالعه و کتابخوانی علاقه دارد. برای یادگیری تلاش می کند. گاهی در کار گروهی شرکت دارد و به ارزش های ملی و میهنی احترام می گذارد. اغلب آموخته های اخلاقی را رعایت می کند.

نیاز به تلاش

برخی از موارد بهداشت و ایمنی فردی را رعایت می کند. برای پذیرش مسئولیت، شرکت در کار گروهی، مطالعه و یادگیری نیاز به راهنمایی معلم دارد. به برخی از آموخته های اخلاقی و ارزش ها توجه دارد.


👈کارهای پژوهشی خود را از ما بخواهید :

 • انجام و ثبت دوره های ضمن خدمت به صورت کاملا تضمینی

 • برگزاری کلاس های آموزشی آنلاین

 • اجاره دادن فضای کلاس های آنلاین

 • انجام و اجرای اقدام پژوهی ، آموزش پژوهی به صورت کاملا تضمینی

 • انجام و اجرای درس پژوهی به صورت کاملا تضمینی

 • انجام و اجرای طرح جابر به صورت کاملا تضمینی

 • انجام و اجرای طرح کرامت به صورت کاملا تضمینی

 • انجام و اجرای جشنواره های فرهنگی و هنری ( فردا ) به صورت کاملا تضمینی

 • تولید محتوا

 • انجام و اجرای پرسش مهر به صورت کاملا تضمینی

 • انواع مقاله علمی – پژوهشی و  دانشگاهی و پروپوزال

 • تجارب برتر تربیتی ، تجارب برتر آموزشی

 • گزارش تخصصی

 • طرح درس روزانه ، ماهانه ، سالانه

 • کنش پژوهی

 • پکیج کلیه پایه های ابتدایی

از طریق راه های ارتباطی ما ( واتس آپ ، تلگرام ، شاد ، اینستاگرام ، بخش چت و پشتیبانی سایت ) ، سفارش دهید و با قیمت های مناسب تحویل بگیرید.

ارتباط در تلگرام

ارتباط در واتس آپ 


دانلود فایل ورد (word) نمونه متن های گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد دانش آموزان پایه دوم سامانه سیدا و سناد –

دانلود فایل پی دی اف (PDF) نمونه متن های گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد دانش آموزان پایه دوم سامانه سیدا و سناد –


🙆 اگر سوال یا پیشنهادی در رابطه با این موضوع دارید، کافیست به انتهای این مطلب مراجعه کرده و نظر خود را بنویسید.

دانلود رایگان تمامی اقدام پژوهی ها - دانلود خرید پی دی اف pdf ورد word قابل ویرایش - درس پژوهان برتر - وب سایت درس و مدرسه - محمد مهدی کارگر - مومکا - darsomadrese.com - درس پژوهی

دانلود رایگان تمامی اقدام پژوهی ها - دانلود خرید پی دی اف pdf ورد word قابل ویرایش - درس پژوهان برتر - وب سایت درس و مدرسه - محمد مهدی کارگر - مومکا - darsomadrese.com - درس پژوهی

آخرین اخبار خبر ها خبرها و رویداد های آموزش و پرورش و آموزش عالی و سیاسی و فرهنگی در وب سایت درس و مدرسه مومکا - darsomadrese.com - جدیدترین خبر دانلود رایگان درس ها درآمد

اینستاگرام سایت درس و مدرسه - darsomadrese.com - مومکا

 
ما را در تلگرام دنبال کنید - تلگرام وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com
 

لینک صفحه های مهم و مرتبط و پیشنهادی سایت 

صفحه وب سایت درس و مدرسه ( مومکا ) در آپارات – ورود به صفحه

صفحه وب سایت درس و مدرسه ( مومکا ) در اینستاگرام – ورود به صفحه

گروه وب سایت درس و مدرسه در تلگرام – ورود به صفحه

گروه وب سایت درس و مدرسه در واتسآپ – ورود به صفحه

پشتیبان وب سایت درس و مدرسه ( مومکا ) در تلگرام – ورود به صفحه

پشتیبان وب سایت درس و مدرسه ( مومکا ) در واتسآپ – ورود به صفحه

دانلود اقدام پژوهی های رایگان – ورود به صفحه

دانلود درس پژوهی های رایگان – ورود به صفحه

ورود به فروشگاه وب سایت درس و مدرسه – ورود به صفحه

خرید اقدام پژوهی های وب سایت درس و مدرسه – ورود به صفحه

خرید درس پژوهی های وب سایت درس و مدرسه – ورود به صفحه

ورود به وب سایت درس و مدرسه  – ورود به صفحه

ثبت نام در وب سایت درس و مدرسه – ورود به صفحه

 

 
 
 
 
 
 

ما را در تلگرام دنبال کنید - تصویر لوگو ی تلگرام وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com

اینستاگرام سایت درس و مدرسه - darsomadrese.com - مومکا

نوشته های مشابه

5 2 votes
ارزش و کیفیت مطلب
guest
6 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
مشاهده تمام نظرات
سمیه

خیلی عالی خدا اجرتون بده

سبحان طاهری

سلام. در قسمت درس هنر، طبیعت رو به اشتباه نوشتید بیعت

یه نفر

خیلی ممنون

Leila

salam mamnun kheyli khoub boud

دبیر انگلیسی

وای وقتی به اینگیسی مینویسی خیلی گنگ میشی

پریسا

عالی بود و استفاده کردم
ممنون

Last edited 3 سال قبل by پریسا
دکمه بازگشت به بالا
6
0
دوست دارید عقاید خود را با دیگران به اشتراک بگذارید؟x
()
x