پایه سوم ابتداییدرسیمعلمان و همکاران پایه سومهمکاران و معلمان

نمونه متن گزارش پیشرفت تحصیلی ( فرم الف ) توصیف عملکرد سامانه های سناد و سیدا دانش آموزان، پایه سوم | متن تمامی درس ها | درس و مدرسه ( مومکا )

درس و مدرسه ( مومکا ) – متن نمونه گزارش پیشرفت تحصیلی ( فرم الف ) توصیف عملکرد دانش آموزان پایه سوم ابتدایی در تمامی درس های این پایه جهت استفاده تمامی همکاران بزرگوار در سامانه های سناد و سیدا در زیر آورده شده است. امید است که از آن بهره گرفته و استفاده لازم را ببرید.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس تربیتی بدنی ( ورزش ) پایه سوم

اهداف درس تربیت بدنی ( ورزش ) پایه سوم ابتدایی

حرکات پایه

آمادگی جسمانی


توصیف عملکرد درس تربیت بدنی ( ورزش ) پایه سوم ابتدایی


خیلی خوب

در انجام همه مهارت های مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی موفق است.

خوب

در انجام بیشتر مهارت های مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی موفق است.

انجام ورزش های پایه و… در ایام فراغت به سلامتی او کمک می کند.

قابل قبول

در انجام برخی از مهارت های مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی موفق است.

با مشاهده برنامه های ورزشی از رسانه و… به تمرین حرکات بپردازد.

نیاز به تلاش

در انجام اندکی از مهارت های مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی موفق است. انجام حرکات ورزشی زیر نظر مربی به او کمک می کند.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس آموزش قرآن پایه سوم

اهداف درس آموزش قرآن پایه سوم ابتدایی

خواندن قرآن : خواندن و روخوانی قرآن

آموزه های قرآنی: آداب خواندن قرآن، پیام قرآنی و داستان های قرآنی


توصیف عملکرد درس آموزش قرآن پایه سوم ابتدایی


خیلی خوب :

با رعایت آداب، آیات قرآن و اذکار نماز را به صورت روان و صحیح می خواند. در طول سال اذکار نماز را از حفظ می خواند. متن و ترجمه پیام های قرآنی را با توضیحات کافی و داستان های قرآنی را با ذکر جزئیات به زبان کودکانه بازگو می کند.

خوب :

ضمن رعایت بیشتر آداب، آیات قرآن و اذکار نماز را به صورت صحیح و شمرده می خواند. اذکار نماز را با کمک از حفظ می خواند. متن و ترجمه پیام های قرآنی و داستان های قرآنی را به صورت کلی به زبان خودش بیان می کند. اگر اذکار را ۵ مرتبه با نرم افزارهای آموزشی تکرار نماید. به یادگیری بهتر او کمک می کند.

قابل قبول :

با رعایت برخی آداب، بعضی از آیات قرآن و اذکار نماز را به صورت صحیح و شمرده می خواند. متن و ترجمه برخی از پیام های قرآنی و داستان های قرآنی را با کمک تصاویر به زبان خودش بیان می کند، اما برخی، از اذکار نماز را از حفظ می خواند. شنیدن و دیدن مراسم نماز جماعت از رسانه ها، مسجد و… به تقویت یادگیری او کمک می کند.

نیاز به تلاش :

ضمن رعایت آداب با راهنمایی معلم برخی از آیات قرآن و اذکار نماز را به صورت صحیح و بخش بخش می خواند. برخی از ازکار نماز را از حفظ می خواند. در متن و ترجمه پیام قرآنی و بیان مفاهیم داستان های قرآن به راهنمایی معلم نیاز دارد. پس از مشاهده نرم افزارهای آموزشی زندگی امامان و پیامبران، پیام آن را به زبان کودکانه بیان کند.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس فارسی پایه سوم

اهداف درس فارسی (شامل: فارسی خوانداری – نگارش – املا – انشا) پایه سوم ابتدایی

مهارت های خوانداری: گوش دادن، سخن گفتن و خواندن

مهارت های نوشتاری: درست نویسی و املا، نگارش و انشا


توصیف عملکرد درس فارسی (شامل: فارسی خوانداری – نگارش – املا – انشا) پایه سوم ابتدایی


خیلی خوب :

با دقت مطالب شنیداری را همراه با پیام اصلی منسجم بیان می کند و با تسلط کافی در مقابل جمع سخن می گوید. انواع متن را روان و با لحن مناسب می خواند و به سوالات پاسخ درست می دهد. واژه های املایی را خوانا، رست و زیبا می نویسد و می تواند جمله های متعدد و متنوع بسازد.

خوب :

بیشتر اوقات با دقت، مطالب شنیداری را همراه با پیام اصلی منسجم بیان می کند و با تسلط در مقابل جمع سخن می گوید. متن را روان و با لحن مناسب می خواند و به بیشتر سوالات پاسخ درست می دهد. شکل اکثر واژه های املایی را خوانا، درست و زیبا می نویسد و می تواند جمله های متنوع بسازد. از او بخواهید صدای خود را ضبط کند سپس با دقت چند بار گوش داده و دوباره برای خانواده و مرحله بعد برای دیگران بیان کند.

قابل قبول :

برخی از مطالب شنیداری را همراه با پیام اصلی و منسجم در چند جمله بیان می کند و در مقابل جمع سخن می گوید. برخی اوقات می تواند متن را با لحن مناسب بخواند و به برخی از سوالات پاسخ دهد. در نوشتن بعضی از واژه های املایی مانند ـه و ـ ربط را نیاز به تمرین و یادگیری بیشتری دارد. جمله های کوتاه و ساده می سازد. با توجه به کافی نبودن یادگیری با مرور مطالب فارسی سال های قبل می تواند واژه ها را به درستی بنویسد.

نیاز به تلاش :

به ندرت می تواند گوش دهد و پیام اصلی را در چند جمله ساده بیان نماید و در مقابل جمع صحبت کند. به ندریت متن را روان می خواند و به سوالات پاسخ می دهد. شکل واژه ها را به ندرت خوانا، درست و زیبا می نویسد، همچنین جمله ها را کوتاه و ساده می نویسد.

پیشنهاد می شود، تصویر مرتبط با واژه های املایی کتاب را در اختیار او گذاشته تا برای آن ها جمله و داستان بسازد.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس ریاضی پایه سوم

اهداف درس ریاضی پایه سوم ابتدایی

عدد: شمارش، اعداد چهاررقمی، عددهای تقریبی، کسر، مقایسه کسر

عملیات روی اعداد: جمع، تفریق، ضرب و تقسیم

هندسه فضایی: مکعب و مکعب مستطیل، استوانه، مخروط

هندسه مسطح: دایره، زاویه، خط، نیم خط، پاره خط، خطوط موازی

اندازه گیری: زمان، طول، مساحت، جرم

آمار و احتمال: جداول داده ها، نمودار دایره ای، انتخاب نمودار و احتمال

راهبردهای حل مسئله: رسم شکل، الگو سازی، تبدیل به زیر مسئله، ساده سازی، روش نمادین سازی، حذف حالت های نامطلوب


توصیف عملکرد درس ریاضی پایه سوم ابتدایی


خیلی خوب

با استفاده از روش های مختلف تمرین های مربوط به اعداد و عملیات روی آن ها، هندسه فضایی و مسطح، اندازه گیری و راهبردهای حل مسئله را با توضیح کتبی و شفاهی به درستی انجام می دهد.

خوب

با استفاده از برخی روش ها، تمرین های مربوط به اعداد و عملیات روی آن ها، هندسه فضایی و مسطح، اندازه گیری را با توضیح کتبی و شفاهی انجام می دهد. همچنین بیشتر راهبردهای حل مسئله را به درستی انجام می دهد. حل مسائل به صورت گروهی و مشاهده کاربرد انواع راهبردهای حل مسئله می تواند به او کمک کند.

قابل قبول

با استفاده از برخی روش ها بعضی تمرین های مربوط به اعداد و عملیات روی آن ها، هندسه فضایی و مسطح، اندازه گیری و راهبردهای حل مسئله را با توضیح کتبی و شفاهی به درستی انجام می دهد. بهتر است فعالیت های روزانه خود را به صورت مسئله بنویسد و برای حل آن ها از جمع و تفریقو ضرب و تقسیم استفاده نماید.

نیاز به تلاش

برای استفاده از برخی روش ها بعضی تمرین های مربوط به اعداد و عملیات روی آن ها، هندسه فضایی و مسطح، اندازه گیری و راهبردهای حل مسئله به راهنمایی پیوسته معلم نیاز دار.

بهتر است با برنامه ریزی به مرور به یادگیری مفاهیم پایه کتاب های سال قبل مانند جمع و تفریق و… بپردازد و بنابراین طبق برنامه داده شده، مفاهیم کتاب را مطالعه و فعالیت ها را تمرین نماید.

 

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس مطالعات اجتماعی پایه سوم

اهداف درس مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی

نظام اجتماعی – فرهنگ و هویت – زمان ؛ تداوم و تغییر

فضا و مکان – منابع و فعالیت های اقتصادی


توصیف عملکرد درس مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی


خیلی خوب

ضرورت وجود نظم ومقررات در جامعه،خانواده ومحیط پیرامون رابیان وبه آنها عمل می کند.درخصوص آشنایی با منابع وفعالیت های اقتصادی واهمیت آن ها،شناخت مشاغل،مطالب کاملی را با  ارائه  نمونه های متنوعی بیان می کندوگزارش هایی را به کلاس ارائه می دهد.با انجام فعالیت هایی مثل مصاحبه و…به جمع آوری اطلاعات بپردازدوپیشنهادهایی را برای بهبود،تغییرات ومحافظت از محیط زیست ارائه نماید.

خوب

در بیشتر موارد،ضرورت وجودنظم ومقررات درجامعه ،خانواده ومحیط پیرامون رابیان وبه آن ها عمل می کند.بیشتر اوقات درخصوص آشنایی با منابع وفعالیت های اقتصادی واهمیت آنها،شناخت مشاغل،مطالب کاملی را با ارائه نمونه هایی بیان می کندوگزارش هایی را به کلاس ارائه می دهد.مشاهده فیلم های آموزشی و…ورابطه آب وهوا با شکل ،نوع خانه ها ،مقایسه آن ها وشناسایی موقعیت های مکان ها و…به یادگیری بیشتر اوکمک می کند.

قابل قبول

دربرخی موارد،ضرورت وجودنظم ومقررات درجامعه ،خانواده ومحیط پیرامون رابیان وبه آن ها عمل می کند.گاهی اوقات درخصوص آشنایی با منابع وفعالیت های اقتصادی واهمیت آن ها،شناخت مشاغل،مطالب کاملی را با  ارائه  چند نمونه بیان می کندوگزارش هایی را به کلاس ارائه می دهد. بهتر است کل دروس را با برنامه مشخص وبا کمک فیلم آموزشی باز تکرار نماید.

نیاز به تلاش

به ندرت ،ضرورت وجودنظم ومقررات درجامعه ،خانواده ومحیط پیرامون رابیان وبه آن ها عمل می کند. درخصوص آشنایی با منابع وفعالیت های اقتصادی واهمیت آن ها،شناخت مشاغل، ارائه نمونه و ارائه  گزارش ،به راهنمایی وکمک معلم نیاز دارد. بهتر است کل دروس را با برنامه ی داده شده توسط معلم و با کمک فیلم آموزشی بازتکرار نماید.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس علوم تجربی پایه سوم

اهداف درس علوم تجربی پایه سوم ابتدایی

درگیر شدن در فرایند یادگیری

به کارگیری شیوه های متعدد و متنوع

یادگیری به کارگیری آموخته های خود در زندگی

به کارگیری شیوه های متعدد و متنوع ارائه تسلط به فرایند یادگیری خود


توصیف عملکرد درس علوم تجربی پایه سوم ابتدایی


خیلی خوب

در فعالیت های عملی و شفاهی فرآیند یادگیری مشارکت می کند. با شیوه های متنوع یاد می گیرد. ابزارهای مختلف به کار می گیرد. آموخته های خود را در زندگی به درستی به کار می گیرد.

خوب

در بیشتر فعالیت های عملی و شفاهی مشارکت می کند، بیشتر مفاهیم کتاب را فرا می گیرد. از ابزارهای مناسب استفاده می کند و از آموخته ها در بیشتر موارد زندگی استفاده می کند.

حضور دانش با موقعیت های شبیه سازی شده یا وقعای همراه با مهارت های مشاهده و پرسشگری می تواند کمک خوبی برای درک عمیق تر او باشد.

قابل قبول

با اطلاعات محدود در برخی از فعالیت های عملی و شفاهی شرکت کرده، برخی از مفاهیم کتاب و ابزارهای لازم را به کار گرفته و از آموخته های خود در برخی از موارد در زندگی استفاده می کند. طراحی چند آزمایش و بازی های علمی در زمینه درسی در منزل به او کمک می کند.

نیاز به تلاش

دانش آموز برای انجام فعالیت های عملی و شفاهی، کاربرد ابزار، یادگیری مفاهیم کتاب و تعمیم آن در زندگی به راهنمایی پیوسته معلم نیاز دارد. بنابراین طبق برنامه داده شده، مفاهیم کتاب را مطالعه و فعالیت ها را تمرین نماید.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس هدیه های آسمان پایه سوم

اهداف درس هدیه های آسمان پایه سوم ابتدایی

خداشناسی

پیامبری

امامت

آداب و اخلاق اسلامی

قرآن کریم

احکام اسلامی

مراسم اسلامی

خودشناسی


توصیف عملکرد درس هدیه های آسمان پایه سوم ابتدایی


خیلی خوب

با مثال نمونه های متنوعی از نعمت های خدا، نماز، احکام و اخلاق اسلامی را بیان کرده و در عمل به کار می گیرد، ضمن احترام به بزرگان دین، نمونه هایی از ویژگی های رفتاری ایشان را بیان کرده و الگو می گیرد. مفهوم پیام قرآنی را در قالب متن کوتاه معرفی می کند.

خوب

با مثال چند نمونه از نعمت های خدا، نماز، احکام و اخلاق اسلامی را بیان کرده و در عمل به کار می گیرد. مفهوم پیام قرآنی را در قالب چند جمله معرفی می کند. ضمن احترام به بزرگان دین، چند نمونه از ویژگی های ایشان را بیان کرده و الگو می گیرد. مشاهده نماز جماعت از رسانه ها، شرکت در مساجد و… در یادگیری احکام اسلامی به او کمک می کند.

قابل قبول

با مثال نمونه ای از نعمت های خدا، نماز احکام و اخلاق اسلامی را بیان کرده و در عمل به کار می گیر، ضمن احترام به بزرگان دین، نمونه ای از ویژگی های ایشان را بیان کرده و الگو می گیرد. مفهوم پیام قرآنی را در قالب جمله ای معرفی می کند. بهتر است با استفاده از نرم افزارهای آموزشی، حضور در مراسم مذهبی و… احکام اسلامی را فرا بگیرد.

نیاز به تلاش

با کمک معلم به نمونه هایی از نعمت های خدا نماز احکام و اخلاق اسلامی اشاره کرده و در عمل به کار می گیرد، ضمن احترام به بزرگان دین، برای بیان نمونه ای از ویژگی های رفتاری آن ها و الگو گیری مفهوم پیام قرآنی به راهنمایی معلم نیاز دارد. بنابراین طبق برنامه داده شده، مفاهیم کتاب را مطالعه و فعالیت ها را تمرین نماید.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس هنر پایه سوم

اهداف درس هنر پایه سوم ابتدایی

بیان ایده در قالب های مختلف هنری: زیبا شناسی، ارتباط با طبیعت و قالب های هنری: میراث فرهنگی، تولید هنر و نقد هنری

استفاده مناسب از ابزار


توصیف عملکرد درس هنر پایه سوم ابتدایی


خیلی خوب

در تولیدات هنری خود عناصر زیباشناختی را رعایت می کند. نسبت به حفظ طبیعت همواره حساس است و در همه ی تولیدات خود از آن ایده می گیرد. در مورد تولید خود همکلاسی هایش استدلال می کند و برای بهبود، پیشنهادهای دقیق می دهد. استفاده ی مناسب از ابزار و نکات ایمنی را رعایت می کند.

خوب

در تولیدات هنری خود بعضی از موارد عناصر زیباشناختی را رعایت می کند. در مورد تولید خود و همکلاسی هایش استدلال می کند ولی ارائه پیشنهاد جهت بهبود آن ها برایش دشوار است. در بعضی موارد، استفاده درست از ابزار و نکات ایمنی را رعایت می کند. بهتر است با الهام از طبیعت تصاویری را روی دفتر شطرنجی با رعایت تقارن عناصر مورد رسم کند.

قابل قبول

در تولیدات هنری خود رعایت عناصر زیباشناختی را با راهنمایی دیگران انجام می دهد. در مورد تولید خود و همکلاسی هایش توضیح می دهد و با راهنمایی دیگران، پیشنهاد می دهد و از ابزار درست استفاده می کند و نکات ایمنی را رعایت می کند. انجام فعالیت های هنری با حضور در طبیعت، اماکن مذهبی، آثار و میراث فرهنگی و… به او کمک می کند.

نیاز به تلاش

در تولیدات هنری خود با کمک مستقیم دیگران  عناصر زیباشناختی  را رعایت می کند. نسبت به حفظ طبیعت به ندرت حساس است و برای ایده گرفتن در تولیدات خود به کمک نیاز دارد. آن را پرورش می دهد اما برای اجرا به کمک مستقیم نیاز دارد. با کمک دیگران در مورد تولید خود همکلاسی هایش توضیح می دهد و پیشنهاد می دهد. با کمک مستقیم دیگران از ابزار درست استفاده می کند و نکات ایمنی را رعایت می کند. انجام فعالیت های هنری زیر نظر مربی متخصص آگاه از اهداف برنامه درسی مطابق با فعالیت های داده شده به او کمک می کند.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد شایستگی های عمومی پایه سوم

اهداف مربوط به شایستگی های عمومی پایه سوم ابتدایی

شایستگی های فردی: رعایت بهداشت و ایمنی

رعایت آموخته های اخلاقی

شایستگی های فرهنگی اجتماعی: مسئولیت پذیری

مشارکت در کار گروهی، احترام به ارزش های ملی و مذهبی

شایستگی های یادگیری: توجه به مطالعه و کتاب خوانی تلاش برای یادگیری بیشتر در مکان ها و زمان های مختلف


توصیف عملکرد مربوط به شایستگی های عمومی پایه سوم ابتدایی


خیلی خوب

بهداشت ایمنی فردی را رعایت می کند. مسئولیت پذیر است. به مطالعه و کتابخوانی علاقه دارد و برای یادگیری تلاش می کند. در کار گروهی فعالانه مشارکت دارد. به ارزش های ملی و میهنی احترام می گذارد. آموخته های اخلاقی را رعایت می کند.

خوب

بیشتر موارد بهداشت و ایمنی فردی را رعایت می کند. مسئولیت پذیر است. به مطالعه و کتابخوانی علاقه دارد. برای یاگیری تلاش می کند. در کار گروهی مشارکت دارد و به ارزش های ملی و میهنی احترام می گذارد. بیشتر آموخته های اخلاقی را رعایت می کند.

قابل قبول

اغلب موارد بهداشت و ایمنی فردی را رعایت می کند. گاهی مسئولیت پذیر است. اغلب به مطالعه و کتابخوانی علاقه دارد. برای یادگیری تلاش می کند. گاهی در کار گروهی شرکت دارد و به ارزش های ملی و میهنی احترام می گذارد. اغلب آموخته های اخلاقی را رعایت می کند.

نیاز به تلاش

برخی از موارد بهداشت و ایمنی فردی را رعایت می کند. برای پذیرش مسئولیت، شرکت در کار گروهی، مطالعه و یادگیری نیاز به راهنمایی معلم دارد. به برخی از آموخته های اخلاقی و ارزش ها توجه دارد.


👈کارهای پژوهشی خود را از ما بخواهید :

 • انجام و ثبت دوره های ضمن خدمت به صورت کاملا تضمینی

 • برگزاری کلاس های آموزشی آنلاین

 • اجاره دادن فضای کلاس های آنلاین

 • انجام و اجرای اقدام پژوهی ، آموزش پژوهی به صورت کاملا تضمینی

 • انجام و اجرای درس پژوهی به صورت کاملا تضمینی

 • انجام و اجرای طرح جابر به صورت کاملا تضمینی

 • انجام و اجرای طرح کرامت به صورت کاملا تضمینی

 • انجام و اجرای جشنواره های فرهنگی و هنری ( فردا ) به صورت کاملا تضمینی

 • تولید محتوا

 • انجام و اجرای پرسش مهر به صورت کاملا تضمینی

 • انواع مقاله علمی – پژوهشی و  دانشگاهی و پروپوزال

 • تجارب برتر تربیتی ، تجارب برتر آموزشی

 • گزارش تخصصی

 • طرح درس روزانه ، ماهانه ، سالانه

 • کنش پژوهی

 • پکیج کلیه پایه های ابتدایی

از طریق راه های ارتباطی ما ( واتس آپ ، تلگرام ، شاد ، اینستاگرام ، بخش چت و پشتیبانی سایت ) ، سفارش دهید و با قیمت های مناسب تحویل بگیرید.

ارتباط در تلگرام

ارتباط در واتس آپ 


دانلود فایل ورد (word) نمونه متن های گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد دانش آموزان پایه سوم سامانه سیدا و سناد –

دانلود فایل پی دی اف (PDF) نمونه متن های گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد دانش آموزان پایه سوم سامانه سیدا و سناد –


🙆 اگر سوال یا پیشنهادی در رابطه با این موضوع دارید، کافیست به انتهای این مطلب مراجعه کرده و نظر خود را بنویسید.

دانلود رایگان تمامی اقدام پژوهی ها - دانلود خرید پی دی اف pdf ورد word قابل ویرایش - درس پژوهان برتر - وب سایت درس و مدرسه - محمد مهدی کارگر - مومکا - darsomadrese.com - درس پژوهی

دانلود رایگان تمامی اقدام پژوهی ها - دانلود خرید پی دی اف pdf ورد word قابل ویرایش - درس پژوهان برتر - وب سایت درس و مدرسه - محمد مهدی کارگر - مومکا - darsomadrese.com - درس پژوهی

آخرین اخبار خبر ها خبرها و رویداد های آموزش و پرورش و آموزش عالی و سیاسی و فرهنگی در وب سایت درس و مدرسه مومکا - darsomadrese.com - جدیدترین خبر دانلود رایگان درس ها درآمد

اینستاگرام سایت درس و مدرسه - darsomadrese.com - مومکا

 
ما را در تلگرام دنبال کنید - تلگرام وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com
 

لینک صفحه های مهم و مرتبط و پیشنهادی سایت 

صفحه وب سایت درس و مدرسه ( مومکا ) در آپارات – ورود به صفحه

صفحه وب سایت درس و مدرسه ( مومکا ) در اینستاگرام – ورود به صفحه

گروه وب سایت درس و مدرسه در تلگرام – ورود به صفحه

گروه وب سایت درس و مدرسه در واتسآپ – ورود به صفحه

پشتیبان وب سایت درس و مدرسه ( مومکا ) در تلگرام – ورود به صفحه

پشتیبان وب سایت درس و مدرسه ( مومکا ) در واتسآپ – ورود به صفحه

دانلود اقدام پژوهی های رایگان – ورود به صفحه

دانلود درس پژوهی های رایگان – ورود به صفحه

ورود به فروشگاه وب سایت درس و مدرسه – ورود به صفحه

خرید اقدام پژوهی های وب سایت درس و مدرسه – ورود به صفحه

خرید درس پژوهی های وب سایت درس و مدرسه – ورود به صفحه

ورود به وب سایت درس و مدرسه  – ورود به صفحه

ثبت نام در وب سایت درس و مدرسه – ورود به صفحه

 

 
 
 
 
 
 

ما را در تلگرام دنبال کنید - تصویر لوگو ی تلگرام وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com

اینستاگرام سایت درس و مدرسه - darsomadrese.com - مومکا

نوشته های مشابه

4.3 3 votes
ارزش و کیفیت مطلب
guest
8 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
مشاهده تمام نظرات
محسن خبیری

ممنونم استاد

سایه

سلام ..نوبت دوم هم بزارین ..ممنون

ودارز

بده

زارعی

از شما تشکر می کنم. انشاله همیشه شاد و سربلند باشید.

رئیسی _گلشن

باسپاس عالی بود
اگر نوبت اول ودوم راهم یادآوری میکردید
بسیار عالی می شد

مصطفی علیمردانی

اگر مطالعات اجتماعی هم بود عالی ترمیشد

مصطفی علیمردانی

عالیه

دکمه بازگشت به بالا
8
0
دوست دارید عقاید خود را با دیگران به اشتراک بگذارید؟x
()
x