پایه پنجم ابتداییدرسیمعلمان و همکاران پایه پنجمهمکاران و معلمان

نمونه گزارش پیشرفت تحصیلی ( فرم الف ) توصیف عملکرد سامانه های سناد و سیدا دانش آموزان پایه پنجم | متن تمامی درس ها | درس و مدرسه ( مومکا )

درس و مدرسه  ( مومکا ) – متن نمونه گزارش پیشرفت تحصیلی ( فرم الف ) توصیف عملکرد دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در تمامی درس های این پایه جهت استفاده تمامی همکاران بزرگوار در سامانه های سناد و سیدا در زیر آورده شده است. امید است که از آن بهره گرفته و استفاده لازم را ببرید.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس تربیتی بدنی ( ورزش ) پایه پنجم

اهداف درس تربیت بدنی ( ورزش ) پایه پنجم ابتدایی

حرکات پایه آمادگی جسمانی


توصیف عملکرد درس تربیت بدنی ( ورزش ) پایه پنجم ابتدایی


خیلی خوب

در انجام همه مهارت های مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی موفق است.

خوب

در انجام بیشتر مهارت های مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی موفق است.

انجام ورزش های پایه و… در ایام فراغت به سلامتی او کمک می کند.

قابل قبول

در انجام برخی از مهارت های مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی موفق است.

با مشاهده برنامه های ورزشی از رسانه و… به تمرین حرکات بپردازد.

نیاز به تلاش

در انجام اندکی از مهارت های مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی موفق است. انجام حرکات ورزشی زیر نظر مربی به او کمک می کند.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس آموزش قرآن پایه پنجم

اهداف درس آموزش قرآن پایه پنجم ابتدایی

خواندن قرآن : خواندن و روخوانی قرآن آموزه های قرآنی: آداب خواندن قرآن، پیام قرآنی و داستان های قرآنی


توصیف عملکرد درس آموزش قرآن پایه پنجم ابتدایی


خیلی خوب :

آیات و عبارات قرآنی را صحیح و روان می خواند. کلمات و عبارات قرآنی را به درستی ترجمه می کند. مفاهیم و مصادیق داستان های قرآنی و پیام های قرآنی را با زبان ساده و مثال های متنوع بازگو می کند. در کلاس های قرآن جهت آشنایی بیشتر صوت و لحن قاریان قرآن شرکت نماید.

خوب :

آیات و عبارات قرآنی را صحیح و شمرده می خواند. بیشتر کلمات و عبارات قرآنی را به درستی ترجمه می کند. مفاهیم و مصادیق داستان های قرآنی و پیام های قرآنی را با زبان ساده و با چند مثال بازگو می کند. استفاده از نرم افزارهای آموزشی چند بار تکرار، به او کمک می کند.

قابل قبول :

آیات و عبارات قرآنی را به صورت شمرده و تعداد غلط کم (حداکثر ۵ غلط اعرابی) می خواند. برخی از کلمات و عبارات قرآنی را به درستی ترجمه می کند. مفاهیم و مصادیق داستان های قرآنی و پیام های قرآنی را با زبان ساده و با ذکر یک مثال بازگو می کند. استفاده از نرم افزارهای آموزشی چند بار تکرار و تکرار مجدد آیات در حضور فردی آگاه به او کمک می کند.

نیاز به تلاش :

در خواندن آیات و عبارات قرآنی، ترجمه عبارات و کلمات، مفاهیم پیام های قرآنی و داستان های کتاب، پیوسته به راهنمایی معلم نیاز دارد. بهتر است دانش آموز تشویق شود که روزانه عبارات قرآنی را به شکل مستمر مطالعه کند؛ و درکلاس های تکمیلی شرکت کند. بنابراین مطابق برنامه داده شده و فعالیت ها را انجام دهد.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس فارسی پایه پنجم

اهداف درس فارسی (شامل: فارسی خوانداری – نگارش – املا – انشا) پایه پنجم ابتدایی

مهارت های خوانداری: گوش دادن، سخن گفتن و خواندن

مهارت های نوشتاری: درست نویسی و املا، نگارش و انشا


توصیف عملکرد درس فارسی (شامل: فارسی خوانداری – نگارش – املا – انشا) پایه پنجم ابتدایی


خیلی خوب :

متن را به طور صحیح، روان می خواند و درک می کند. به پرسش های املایی به طور کامل پاسخ می دهد. می نویسد، با رعایت اصول نگارشی متن خوانا، صحیح، زیبا و خلاق می نویسد. خواندن کتاب های ادبی و داستان های مختلف و نوشتن داستان های خلاق به پیشرفت بیشتر او کمک می کند.

خوب :

در بیشتر موارد متن را به طور صحیح، روان می خواند و درک می کند. به پرسش های املایی به طور کامل پاسخ می دهد. می نویسد، بیشتر اوقات با رعایت اصول نگارشی متن خوانا، صحیح، زیبا و خلاق می نویسد. مراجعه به فرهنگ لغات و مطالعه کتب و مجلات مناسب سن خود بر افزایش گنجینه لغات او کمک می کند.

قابل قبول :

در برخی موارد متن را به طور صحیح، روان می خواند و درک می کند. به پرسش های املایی به طور کامل پاسخ می دهد. می نویسد، برخی اوقات با رعایت اصول نگارشی متن خوانا، صحیح، زیبا و خلاق می نویسد. متن کتاب درسی، داستان های کوتاه و کتاب مناسب گروه سنی را بخواند و دوباره آن ها را بازنویسی کند.

نیاز به تلاش :

در خواندن متن به طور صحیح و روان و درک آن، پاسخ به پرسش های املایی به راهنمایی های پیوسته معلم نیاز دارد. با راهنمایی معلم متن خوانا و صحیح با رعایت اصول نگارشی می نویسد. به کتاب درسی سال گذشته خود مراجعه کرده و با ساختن جملات کوتاه مهارت تدریجی در نوشتن متن پیدا کند و مطابق برنامه داده شده به تمرین بپردازد.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس ریاضی پایه پنجم

اهداف درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی

عدد: کسر متعارفی، عدد مخلوط، کسر اعشاری، اعداد مرکب، بخش پذیری مقایسه اعداد: مقایسه کسرهای متعارفی، اعداد مخلوط اعداد اعشاری عملیات روی اعداد: جمع و تفریق کسر و قابل اعداد اعشاری و مرکب، تخمین ضرب: کسر، اعداد مخلوط، اعداد اعشاری تقسیم؛ کسر و اعداد مخلوط، نسبت هندسه: تقارن، مساحت چند ضلعی، اجسام هندسی، زاویه، رسم مثلث آمار و جمع آوری اطلاعات، معدل یا میانگین


توصیف عملکرد درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی


خیلی خوب

با به کارگیری روش های مختلف تمام تمرین های مربوط به اعداد، عملیات روی آن ها، هندسه، اندازه گیری، آمار و جمع آوری اطلاعات و راهبردهای حل مسئله را مطابق انتظار به صورت کتبی و شفاهی انجام می دهد. علاوه بر مسائل کتاب درسی، مسائل جدید طرح و حل کند. انجام فعالیت های بیشتر در زمینه درسی به تقویت پرورش خلاقیت او کمک می کند.

خوب

با به کارگیری روش ها بیشتر تمرین های مربوط به اعداد، عملیات روی آن ها، هندسه، اندازه گیری، آمار و جمع آوری اطلاعات و راهبردهای حل مسئله را مطابق انتظار به صورت کتبی و شفاهی انجام می دهد؛ اما در تمرین های اعداد اعشاری نیاز به تمرین بیشتری دارد. از او بخواهید با توجه به محیط پیرامون خود مسئله هایی در این باره بنویسد و با حالت های مختلف (با شکل، جدول و بدون جدول) آن ها را حل نماید.

قابل قبول

با به کارگیری برخی روش ها، بعضی تمرین های مربوط به اعداد، عملیات روی آن ها،هندسه، اندازه گیری، آمار و جمع آوری اطلاعات و راهبردهای حل مسئله را به صورت کتبی و شفاهی انجام می دهد؛ اما در تمرین های هندسه و محاسبه حجم نیاز به تمرین بیشتری دارد برخی، مسائل کتاب درسی را درست حل می کند.حل مسائل مشابه و استفاده از تمرین های دوره ای به او کمک می کند. با استفاده از ابزارهایی مانند پرگار و نقاله و … اشکال هندسی را بسازد و تمرین های مربوط به آن ها را انجام دهد.

نیاز به تلاش

برای حل تمرین های مربوط به اعداد، عملیات روی آن ها، هندسه فضایی و مسطح، اندازه گیری و راهبردهای حل مسئله و حل مسائل کتاب درسی به راهنمایی پیوسته معلم نیاز دارد. لازم است دانش آموز ضمن مراجعه به مفاهیم پایه در سال های قبل تمرین و بازآموزی مجدد داشته باشد. بنابراین مطابق برنامه داده شده به تمرین فعالیت های داده شده بپردازد.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم

اهداف درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

نظام اجتماعی – فرهنگ و هویت – زمان ؛ تداوم و تغییر

فضا و مکان – منابع و فعالیت های اقتصادی


توصیف عملکرد درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی


خیلی خوب

مفاهیم دانستنی های مربوط به تاریخ، جغرافیا و مدنی را بیان می کند. نحوه ی تشکیل و انقراض سلسله ها، وقایع مهم آن ها را به طور کامل توضیح می دهد. کاربرد اصطلاحات را می داند و آن ها را روی نقشه به درستی نشان می دهد. با توجه به علاقه شخصی به کتب، مکانه ای تاریخی و اطلس جغرافیایی و… مراجعه کرده و به تحقیق و پژوهش بپردازد.

خوب

در بیشتر موارد مفاهیم و دانستنی های مربوط به تاریخ، جغرافیا و مدنی را بیان می کند. نحوه ی تشکیل و انقراض سلسله ها، وقایع مهم آن ها را به طور کامل توضیح می دهد. کاربرد بیشتر اصطلاحات را می داند و روی نقشه به درستی نشان می دهد.

دیدن فیلم های تاریخی مربوط به سلسله های ذکر شده در کتاب به او کمک می کند.

قابل قبول

در برخی موارد مفاهیم و دانستنی های مربوط به تاریخ، جغرافیا و مدنی را بیان می کند. نحوه ی تشکیل و انقراض سلسله ها، وقایع مهم آن ها را به طور کامل توضیح می دهد. کاربرد برخی اصطلاحات می داند و آن ها را روی نقشه به درستی نشان می دهد.

مطالعه و مرور کتاب درسی با استفاده از ابزارهایی مانند نقشه، کره ی جغرافیایی و… به یادگیری بیشتر او کمک می کند.

نیاز به تلاش

برای یادگیری مفاهیم و دانستنی های مربوط به تاریخ، جغرافیا و مدنی نیاز به راهنمایی مستمر معلم دارد. بهتر است با کار کردن روی واژه های کتاب درسی و یافتن معانی هر کدام از فرهنگ نامه و با مشاهده فیلم های تاریخی مطابق برنامه داده شده به تمرین فعالیت ها بپردازد.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس علوم تجربی پایه پنجم

اهداف درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی

مشاهده برقراری ارتباط به کارگیری ابزار و ساخت مدل به کلارگیری روش علمی تمیم آموخته ها ایمنی و بهداشت محیط زیست کار در گروه


توصیف عملکرد درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی


خیلی خوب

از تمام حواس خود با استفاده از روش علمی و روابط موجود بین پدیده ها برای رسیدن به نتیجه به درستی استفاده می کند. از منابع و روش های مختلف استفاده می کند و در بحث گروهی مفاهیم و پیام موضوعات را به خوبی منتقل می کند. از ابزار مناسب در آزمایش ها و ساخت مدل استفاده می کند. آموخته های خود را در زندگی روزمره به کار می گیرد.

خوب

در بیشتر موارد از حواس خود با استفاده از روش علمی و روابط موجود بین پدیده ها برای رسیدن به نتیجه به درستی استفاده می کند. از منابع و روش های مختلف استفاده می کند و در بحث گروهی مفاهیم و پیام موضوعات را به خوبی منتقل می کند. از بیشتر ابزارهای مناسب در آزمایش ها و ساخت مدل استفاده می کند و آموخته های خود را درزندگی روزمره به کار می گیرد.

استفاده از فیلم های آموزشی، تدارک گردش علمی، انجام عملی آزمایش های و… به او کمک می کند.

قابل قبول

در برخی موارد از حواس خود با استفاده از روش علمیو روابط موجود بین پدیده ها برای رسیدن به نتیجه به درستی استفاده می کند. از برخی منابع و روش ها استفاده می کند و در بحث گروهی مفاهیم و پیام موضوعات را به خوبی منتقل می کند. برخی از ابزارهای مناسب در آزمایش ها و ساخت مدل را استفاده می کند و آموخته های خود را در زندکی روزمره به کار می گیرد.

موضوعات درسی را به صورت مدل، ماکت و… بسازد و درباره استفاده آن ها در زندگی روزمره با دیگران صحبت نماید.

نیاز به تلاش

در بهره گیری از حواس، ساخت مدل، برقراری ارتباط، دانستنی های کتاب و انجام آزمایش ها به راهنمایی پیوسته معلم نیاز دارد. بهتر است تشویق به مشاهده و طرح پرسش های علمی برای به کار بستتن آموخته های علمی به او کمک می کند. بنابراین مطابق برنامه داده شده به تمرین فعالیت ها بپردازد.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس هدیه های آسمان پایه پنجم

اهداف درس هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی

خداشناسی پیامبری امامت آداب و اخلاق اسلامی قرآن کریم احکام اسلامی مراسم اسلامی خودشناسی


توصیف عملکرد درس هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی


خیلی خوب

نمونه های متنوعی از نعمت های الهی، ضرورت ارتباط درست با دیگران، آداب و اخلاق اسلامی را بیان کرده و در رعایت آن ها تلاش می کند ضمن ابراز علاقه به ویژگی های رفتاری بزرگان دین اشاره کرده و سعی در الگو گیری از رفتار آن ها دارد. با بیان احکام اسلامی کتاب درسی، آن ها را به طور صحیح انجام می دهد.

خوب

نمونه هایی از نعمت های الهی، ضرورت ارتباط درست با دیگران، آداب و اخلاق اسلامی را بیان کرده و در رعایت آن ها تلاش می کند ضمن ابراز علاقه به چند نمونه از ویژگی رفتاری بزرگان دین اشاره کرده و سعی در الگو گیری از رفتارآن ها دارد. ضمن بیان احکام اسلامی کتاب درسی، بیشتر آن ها را به طور صحیح انجام می دهد. در برگزاری مراسم اسلامی مشارکت می کند، مفاهیم پیام های قرآنی را با ذکر چند مثال توضیح می دهد.

قابل قبول

به نمونه هایی در حد کتاب از نعمت های الهی، ضرورت ارتباط درست با دیگران، آداب و اخلاق اسلامی را بیان کرده و در رعایت آن ها تلاش می کند ضمن ابراز علاقه به نمونه هایی از ویژگی های رفتاری بزرگان دین اشاره کرده و سعی در الگو گیری از رفتار آن ها دارد. ضمن بیان احکام اسلامی کتاب درسی، نمونه ای از آن ها را به طور صحیح انجام می دهد. در برگزاری مراسم اسلامی شرکت می کند، مفاهیم پیام های قرآنی را بیان می کند.

نیاز به تلاش

برای درک بیشتر مفاهیم خداشناسی، پیامبری، امامت، جهان آخرت، قرآن، آداب و اخلاق اسلامی، احکام و مراسم اسلامی، شخصیت هالی دینی و خود شناسی به راهنمایی معلم نیاز دارد. بنابراین مطابق برنامه داده شده به تمرین فعالیت ها بپردازد.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس هنر پایه پنجم

اهداف درس هنر پایه پنجم ابتدایی

بیان ایده در قالب های مختلف هنری: زیبا شناسی، ارتباط با طبیعت و قالب های هنری: میراث فرهنگی، تولید هنر و نقد هنری استفاده مناسب از ابزار


توصیف عملکرد درس هنر پایه پنجم ابتدایی


خیلی خوب

در تولیدات هنری خود عناصر زیباشناختی را رعایت می کند. نسبت به حفظ طبیعت همواره حساس است و در همه ی تولیدات خود از آن ایده می گیرد. در مورد تولید خود همکلاسی هایش استدلال می کند و برای بهبود، پیشنهادهای دقیق می دهد. استفاده ی مناسب از ابزار و نکات ایمنی را رعایت می کند.

خوب

در تولیدات هنری خود بعضی از موارد عناصر زیباشناختی را رعایت می کند. در مورد تولید خود و همکلاسی هایش استدلال می کند ولی ارائه پیشنهاد جهت بهبود آن ها برایش دشوار است. در بعضی موارد، استفاده درست از ابزار و نکات ایمنی را رعایت می کند. بهتر است با الهام از طبیعت تصاویری را روی دفتر شطرنجی با رعایت تقارن عناصر مورد رسم کند.

قابل قبول

در تولیدات هنری خود رعایت عناصر زیباشناختی را با راهنمایی دیگران انجام می دهد. در مورد تولید خود و همکلاسی هایش توضیح می دهد و با راهنمایی دیگران، پیشنهاد می دهد و از ابزار درست استفاده می کند و نکات ایمنی را رعایت می کند. انجام فعالیت های هنری با حضور در طبیعت، اماکن مذهبی، آثار و میراث فرهنگی و… به او کمک می کند.

نیاز به تلاش

در تولیدات هنری خود با کمک مستقیم دیگران  عناصر زیباشناختی  را رعایت می کند. نسبت به حفظ طبیعت به ندرت حساس است و برای ایده گرفتن در تولیدات خود به کمک نیاز دارد. آن را پرورش می دهد اما برای اجرا به کمک مستقیم نیاز دارد. با کمک دیگران در مورد تولید خود همکلاسی هایش توضیح می دهد و پیشنهاد می دهد. با کمک مستقیم دیگران از ابزار درست استفاده می کند و نکات ایمنی را رعایت می کند. انجام فعالیت های هنری زیر نظر مربی متخصص آگاه از اهداف برنامه درسی مطابق با فعالیت های داده شده به او کمک می کند.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد شایستگی های عمومی پایه پنجم

اهداف مربوط به شایستگی های عمومی پایه پنجم ابتدایی

شایستگی های فردی: رعایت بهداشت و ایمنی رعایت آموخته های اخلاقی شایستگی های فرهنگی اجتماعی: مسئولیت پذیری مشارکت در کار گروهی، احترام به ارزش های ملی و مذهبی شایستگی های یادگیری: توجه به مطالعه و کتاب خوانی تلاش برای یادگیری بیشتر در مکان ها و زمان های مختلف


توصیف عملکرد مربوط به شایستگی های عمومی پایه پنجم ابتدایی


خیلی خوب

بهداشت ایمنی فردی را رعایت می کند. مسئولیت پذیر است. به مطالعه و کتابخوانی علاقه دارد و برای یادگیری تلاش می کند. در کار گروهی فعالانه مشارکت دارد. به ارزش های ملی و میهنی احترام می گذارد. آموخته های اخلاقی را رعایت می کند.

خوب

بیشتر موارد بهداشت و ایمنی فردی را رعایت می کند. مسئولیت پذیر است. به مطالعه و کتابخوانی علاقه دارد. برای یاگیری تلاش می کند. در کار گروهی مشارکت دارد و به ارزش های ملی و میهنی احترام می گذارد. بیشتر آموخته های اخلاقی را رعایت می کند.

قابل قبول

اغلب موارد بهداشت و ایمنی فردی را رعایت می کند. گاهی مسئولیت پذیر است. اغلب به مطالعه و کتابخوانی علاقه دارد. برای یادگیری تلاش می کند. گاهی در کار گروهی شرکت دارد و به ارزش های ملی و میهنی احترام می گذارد. اغلب آموخته های اخلاقی را رعایت می کند.

نیاز به تلاش

برخی از موارد بهداشت و ایمنی فردی را رعایت می کند. برای پذیرش مسئولیت، شرکت در کار گروهی، مطالعه و یادگیری نیاز به راهنمایی معلم دارد. به برخی از آموخته های اخلاقی و ارزش ها توجه دارد.


👈کارهای پژوهشی خود را از ما بخواهید :

 • انجام و ثبت دوره های ضمن خدمت به صورت کاملا تضمینی

 • برگزاری کلاس های آموزشی آنلاین

 • اجاره دادن فضای کلاس های آنلاین

 • انجام و اجرای اقدام پژوهی ، آموزش پژوهی به صورت کاملا تضمینی

 • انجام و اجرای درس پژوهی به صورت کاملا تضمینی

 • انجام و اجرای طرح جابر به صورت کاملا تضمینی

 • انجام و اجرای طرح کرامت به صورت کاملا تضمینی

 • انجام و اجرای جشنواره های فرهنگی و هنری ( فردا ) به صورت کاملا تضمینی

 • تولید محتوا

 • انجام و اجرای پرسش مهر به صورت کاملا تضمینی

 • انواع مقاله علمی – پژوهشی و  دانشگاهی و پروپوزال

 • تجارب برتر تربیتی ، تجارب برتر آموزشی

 • گزارش تخصصی

 • طرح درس روزانه ، ماهانه ، سالانه

 • کنش پژوهی

 • پکیج کلیه پایه های ابتدایی

از طریق راه های ارتباطی ما ( واتس آپ ، تلگرام ، شاد ، اینستاگرام ، بخش چت و پشتیبانی سایت ) ، سفارش دهید و با قیمت های مناسب تحویل بگیرید.

ارتباط در تلگرام

ارتباط در واتس آپ 


دانلود فایل ورد (word) نمونه متن های گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد دانش آموزان پایه پنجم سامانه سیدا و سناد –

دانلود فایل پی دی اف (PDF) نمونه متن های گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد دانش آموزان پایه پنجم سامانه سیدا و سناد –


🙆 اگر سوال یا پیشنهادی در رابطه با این موضوع دارید، کافیست به انتهای این مطلب مراجعه کرده و نظر خود را بنویسید.

دانلود رایگان تمامی اقدام پژوهی ها - دانلود خرید پی دی اف pdf ورد word قابل ویرایش - درس پژوهان برتر - وب سایت درس و مدرسه - محمد مهدی کارگر - مومکا - darsomadrese.com - درس پژوهی

دانلود رایگان تمامی اقدام پژوهی ها - دانلود خرید پی دی اف pdf ورد word قابل ویرایش - درس پژوهان برتر - وب سایت درس و مدرسه - محمد مهدی کارگر - مومکا - darsomadrese.com - درس پژوهی

آخرین اخبار خبر ها خبرها و رویداد های آموزش و پرورش و آموزش عالی و سیاسی و فرهنگی در وب سایت درس و مدرسه مومکا - darsomadrese.com - جدیدترین خبر دانلود رایگان درس ها درآمد

اینستاگرام سایت درس و مدرسه - darsomadrese.com - مومکا

 
ما را در تلگرام دنبال کنید - تلگرام وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com
 

لینک صفحه های مهم و مرتبط و پیشنهادی سایت 

صفحه وب سایت درس و مدرسه ( مومکا ) در آپارات – ورود به صفحه

صفحه وب سایت درس و مدرسه ( مومکا ) در اینستاگرام – ورود به صفحه

گروه وب سایت درس و مدرسه در تلگرام – ورود به صفحه

گروه وب سایت درس و مدرسه در واتسآپ – ورود به صفحه

پشتیبان وب سایت درس و مدرسه ( مومکا ) در تلگرام – ورود به صفحه

پشتیبان وب سایت درس و مدرسه ( مومکا ) در واتسآپ – ورود به صفحه

دانلود اقدام پژوهی های رایگان – ورود به صفحه

دانلود درس پژوهی های رایگان – ورود به صفحه

ورود به فروشگاه وب سایت درس و مدرسه – ورود به صفحه

خرید اقدام پژوهی های وب سایت درس و مدرسه – ورود به صفحه

خرید درس پژوهی های وب سایت درس و مدرسه – ورود به صفحه

ورود به وب سایت درس و مدرسه  – ورود به صفحه

ثبت نام در وب سایت درس و مدرسه – ورود به صفحه

 

 
 
 
 
 
 

ما را در تلگرام دنبال کنید - تصویر لوگو ی تلگرام وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com

اینستاگرام سایت درس و مدرسه - darsomadrese.com - مومکا

نوشته های مشابه

3.8 4 votes
ارزش و کیفیت مطلب
guest
11 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
مشاهده تمام نظرات
سو‌گل

امید وارم همه ی بچه های ایران خیلی خوب بگیره ❤اما باید درس شونم بخون✍

علیرضا

خیلی عالیه

نرگس

ولی این هم عالی هستتت عالییییی ممنون 👌👌

نرگس

عالی هست فقط لطفا باجواب باشد و سوالات هم باشد عالی تر بود

علی محمد مصطفوی

تشکر مجدد.امیدوارم همیشه سرافراز و تندرست باشی همکارگرامی

علی محمد مصطفوی

باعرض سلام و خسته نباشید . همکار محترم از زحمتی که کشیدید در مورد این گزارشهای توصیفی ازتان خیلی ممنمون هستم امیدوارم که همیشه تندرست بیاشید.ارادتمند شما مصطفوی

خانم معلم

سپاس ازلطفتون

Fkh

سلام. متن توصیف دروس پایه اول ابتدایی در سامانه سیدا رو لطفا بذارید.

زهرا

سلام عملکرد توصیفی واسه نوبت اول ندارید؟؟؟ لطفا راهنماییم کنید؟

دکمه بازگشت به بالا
11
0
دوست دارید عقاید خود را با دیگران به اشتراک بگذارید؟x
()
x