پایه چهارم ابتداییدرسیمعلمان و همکاران پایه چهارمهمکاران و معلمان

نمونه گزارش پیشرفت تحصیلی ( فرم الف ) توصیف عملکرد سامانه های سناد و سیدا دانش آموزان، پایه چهارم | متن تمامی درس ها | درس و مدرسه ( مومکا )

درس و مدرسه ( مومکا ) – متن نمونه گزارش پیشرفت تحصیلی ( فرم الف ) توصیف عملکرد دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در تمامی درس های این پایه جهت استفاده تمامی همکاران بزرگوار در سامانه های سناد و سیدا در زیر آورده شده است. امید است که از آن بهره گرفته و استفاده لازم را ببرید.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس تربیتی بدنی ( ورزش ) پایه چهارم

اهداف درس تربیت بدنی ( ورزش ) پایه چهارم ابتدایی

حرکات پایه آمادگی جسمانی


توصیف عملکرد درس تربیت بدنی ( ورزش ) پایه چهارم ابتدایی


خیلی خوب

در انجام همه مهارت های مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی موفق است.

خوب

در انجام بیشتر مهارت های مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی موفق است.

انجام ورزش های پایه و… در ایام فراغت به سلامتی او کمک می کند.

قابل قبول

در انجام برخی از مهارت های مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی موفق است.

با مشاهده برنامه های ورزشی از رسانه و… به تمرین حرکات بپردازد.

نیاز به تلاش

در انجام اندکی از مهارت های مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی موفق است. انجام حرکات ورزشی زیر نظر مربی به او کمک می کند.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس آموزش قرآن پایه چهارم

اهداف درس آموزش قرآن پایه چهارم ابتدایی

خواندن قرآن : خواندن و روخوانی قرآن آموزه های قرآنی: آداب خواندن قرآن، پیام قرآنی و داستان های قرآنی


توصیف عملکرد درس آموزش قرآن پایه چهارم ابتدایی


خیلی خوب :

آیات و سوره ها را صحیح و روان و آهنگین می خواند. کلمات و عبارات قرآنی را به درستی ترجمه می کند. داستان های قرآنی و مفاهیم پیام های قرآنی را با ذکر جزئیات و مثال های متنوع بیان می کند.

خوب :

آیات و سوره ها را صحیح و شمرده، روان و معمولی می خواند. بیشتر کلمات و عبارات قرآنی را به درستی ترجمه می کند. داستان های قرآنی و مفاهیم پیام های قرآنی را به صورت کلی و با چند مثال بیان می کند. بهتر است با استفاده از نرم افزارهای آموزشی روان خوانی را بیشتر تمرین کند.

قابل قبول :

بیشتر آیات و سوره ها را صحیح و شمرده می خواند. ترجمه برخی از کلمات و عبارات قرآنی را به درستی بیان می کند. با ذکر مثال مفاهیم داستان های قرآنی و پیام های قرآنی را با ذکر جزئیات و مثالهای متنوع بیان می کند. با کمک تصاویر به صورت کلی بازگو می کند. بهتر است روزانه تعدادی از آیات قرآن را در حضور فردی آگاه بخواند و به راهنمایی های داده شده توجه نماید.

نیاز به تلاش :

در خواندن آیات و سوره ها و عبارات، ترجمه کلمات، مفاهیم پیام های قرآنی و داستان های کتاب، پیوسته به راهنمایی معلم نیاز دارد.

بهتر است دانش آموز تشویق شود که روزانه عبارات قرآنی را به شکل مستمر مطالعه کند. بنابراین مطابق برنامه داده شده به مطالعه و تمرین بپردازد.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس فارسی پایه چهارم

اهداف درس فارسی (شامل: فارسی خوانداری – نگارش – املا – انشا) پایه چهارم ابتدایی

مهارت های خوانداری: گوش دادن، سخن گفتن و خواندن

مهارت های نوشتاری: درست نویسی و املا، نگارش و انشا


توصیف عملکرد درس فارسی (شامل: فارسی خوانداری – نگارش – املا – انشا) پایه چهارم ابتدایی


خیلی خوب :

به طور صحیح با لحن مناسب می خواند و درک می کند. خوب گوش می دهد، دیده ها و شنیده ها را به خوبی بیان می کند. خوانا، صحیح و زیبا و خلاق می نویسد. زیر نظر یک مربی می تواند داستان های خلاق به صورت تلفیقی و با الهام از محیط پیرامون خود بنویسد.

خوب :

در بیشتر موارد به طور صحیح با لحن مناسب می خواند و درک می کند. خوب گوش می دهد، دیده ها و شنیده ها را به خوبی بیان می کند. خوانا، صحیح، خلاق و زیبا می نویسد. کتاب داستان بیشتر بخواند و آن را برای دیگران تعریف کند. در مراکز فرهنگی مانند کانون پرورش فکری عضو شود.

قابل قبول :

در برخی موارد به طور صحیح با لحن مناسب می خواند و درک می کند. خوب گوش می دهد، دیده ها و شنمیده ها را به خوبی بیان می کند. بعضی اوقات خوانا، صحیح و زیبا و خلاق می نویسد.

کتاب درسی را دوباره بخواند، کتاب های داستان ساده را مطالعه و درباره تصاویر آن صحبت کند.

نیاز به تلاش :

در مهارت های خوانداری، شنیداری و نوشتاری به راهنمایی های پیوسته معلم نیاز دارد.

به کتاب درسی سال گذشته خود مراجعه کرده در رابطه با تصاویر آن جمله سازی نموده و نقاشی بکشد و مطابق برنامه داده شده به انجام فعالیت ها و تمرین بپردازد.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس ریاضی پایه چهارم

اهداف درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی

عدد: الگوها،عددهای تا ده رقمی، کسر و عدد مخلوط، تساوی و مقایسه کسرها…

عملیات روی اعداد: جمع، تفریق، ضرب و تقسیم اعداد طبیعی، بخش پذیری …

هندسه: زاویه، عمود، توازی، ارتفاع، تعریف و روابط خاصیت چهار ضلعی ها

اندازه گیری: زاویه، زمان، طول، محیط، مساحت، واحد متر مربع

آمار و احتمال: نمودار خط شکسته، بیان احتمال وقوع یک پیشامد

حل مسئله: به کارگیری راهبردهای حل مسئله شامل رسم شکل و الگو سازی و تبدیل مسئله به زیر مسئله، الگویابی، ساده سازی و… ترکیب راهبردها…


توصیف عملکرد درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی


خیلی خوب

با به کارگیری روش های مختلف تمام تمرین های مربوط به اعداد، عملیات روی آن ها، هندسه، اندازه گیری، آمار و احتمال و راهبردهای حل مسئله را به درستی حل کرده و درباره آن ها با استفاده از شکل و بدون سکل توضیح می دهد. علاوه بر مسائل کتاب درسی، مسائل جدید را حل می کند.

ثبت نام در کلاس های تخصصی مانند پژوهش سرا و خانه ریاضی به او کمک می کند تا مهارت های بیشتری را در انجام فعالیت ها فرا بگیرد.

خوب

با به کارگیری روش های مختلف اکثرتمرین های مربوط به اعداد، عمنلیات روی آن ها، هندسه، اندازه گیری، آمار و احتمال و راهبردهای حل مسئله را به درستی حل کرده و درباره آن ها با استفاده از شکل و بدون شکل توضیح می دهد. بیشتر مسائل کتاب درسی را به درستی حل می کند.

در به کارگیری شیوه های مختلف ضرب نیاز به تمرین بیشتری دارد. بهتر است از راه های مختلف مانند استفاده از شکل، ابزارهای پیرامون خود، جدو ارزش مکانی به تمرین های فعالیت های کتاب بپردازد.

قابل قبول

با به کارگیری روش های مختلف برخی از تمرین های مربوط به اعداد، عملیات روی آن ها، هندسه، اندازه گیری، آمار و احتمال و راهبردهای حل مسئله را به درستی حل کرده و درباره آن ها با استفاده از شکل و بدون شکل توضیح می دهد. برخی از مسائل کتاب درسی را به درستی حل می کند.

برای درک عمیق تر مفاهیم بهتر است با استفاده از ابزار مختلف نمایشی از مفاهیم را نشان دهد، سپس شکل آن ها را بکشد و تمرین های مربوط به آن ها را انجام دهد.

نیاز به تلاش

برای حل تمرین های مربوط به اعداد، عملیات روی آن ها، هندسه، اندازه گیری، آمار و احتمال و راهبردهای حل مسئله و حل مسائل کتاب درسی به راهنمایی پیوسته معلم نیاز دارد.

لازم است دانش آموز ضمن مراجعه به مفاهیم پایه در سال های قبل بازآموزی مجدد داسته باشد و مطابق برنامه داده شده به تمرین فعالیت ها بپردازد.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس مطالعات اجتماعی پایه چهارم

اهداف درس مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی

نظام اجتماعی – فرهنگ و هویت – زمان ؛ تداوم و تغییر

فضا و مکان – منابع و فعالیت های اقتصادی


توصیف عملکرد درس مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی


خیلی خوب

مهارت های زندگی و کاوشگری را با توجه به حقوق همسایگان، نیازها و امکانات و تغییرات محله، تربی اجتماعی و فعالیت های اقتصادی در عمل به کار می گیرد.ضمن یادگیری سیر تحولات تاریخی در ایران، برای حفظ میراث فرهنگی تلاش می کند. اصول منابع طبیعی، محیط زیست و آب و هوای مناطق مختلف ایران را با مهارت نقشه خوانی- عکس خوانی بیان می کند و در عمل به کار می گیرد.

خوب

در بیشتر موارد مهارت های زندگی و کاوشگری را با توجه به حقوق همسایگان، نیازها و امکانات و تغییرات محله، تربیت اجتماعی و فعالیت های اقتصادی در عمل به کار می گیرد. ضمن یادگیری سیر تحولات تاریخی در ایران، برای حفظ میراث فرهنگی تلاش می کند. بیشتر اصول منابع طبیعی، محیط زیست و آب و هوای مناطق مختلف ایران را بیان می کند و در عمل به کار می گیرد؛ اما در مهارت نقشه خوانی- عکس خوانی نیاز به تمرین بیشتری دارد. از او بخواهید مسیر رفت و آمد خود را به مکان های مختلفمانند پارک و… بکشد و با علائم قراردادی آن ها را نمایش دهد

قابل قبول

در برخی موارد مهارت های زندگی و کاوشگری را با توجه به حقوق همسایگان، نیازها و امکانات و تغییرات محله، تربیت اجتماعی و فعالیت های اقتصادی در عمل به کار می گیرد.

ضمن یادگیری بعضی از تحولات تاریخی در ایران، برای حفظ میراث فرهنگی تلاش می کند. بیشتر اصول منابع طبیعی، محیط زیست را بیان می کند و در عمل به کار می گیرد؛ اما در مهارت نقشه خوانی- عکس خوانی، شناخت دورهای تاریخی و آب و هوای مختلف ایران نیاز به تمرین بیشتری دارد. بهتر است به مشاهده فیلم های تاریخی بپردازد و رابطه بین آب و هوا، کشاورزی و… را بیان نماید.

نیاز به تلاش

به ندرت مهارت های زندگی و کاوشگری را با توجه به حقوق همسایگان، نیازها و امکانات و تغییرات محله، تربیت اجتماعی و فعالیت های اقتصادی در عمل به کار می گیرد. ضمن یادگیری برخی از تحولات تاریخی در ایران، برای حفظ میراث فرهنگی تلاش می کند. بعضی از اصول منابع طبیعی، محیط زیست را بیان می کند و در عمل به کار می گیرد؛ اما در مهارت نقشه خوانی- عکس خوانی، شناخت دوره های تاریخی و آب و هوای مختلف ایران نیاز به راهنمایی معلم دارد. بهتر است به مشاهده فیلم های تاریخی بپردازد و رابطه بین آب و هوا، کشاورزی و… را بیان نماید. بنابراین مطابق برنامه داده شده به تمرین فعالیت ها بپردازد.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس علوم تجربی پایه چهارم

اهداف درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی

مشاهده برقراری ارتباط به کارگیری ابزار و ساخت مدل به کلارگیری روش علمی تمیم آموخته ها ایمنی و بهداشت محیط زیست کار در گروه


توصیف عملکرد درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی


خیلی خوب

از تمام حواس خود با استفاده از روش علمی و روابط موجود بین پدیده ها برای رسیدن به نتیجه به درستی استفاده می کند. از منابع و روش های مختلف استفاده می کند و در بحث گروهی مفاهیم و پیام موضوعات را به خوبی منتقل می کند. از ابزار مناسب در آزمایش ها و ساخت مدل استفاده می کند. آموخته های خود را در زندگی روزمره به کار می گیرد.

خوب

در بیشتر موارد از حواس خود با استفاده از روش علمی و روابط موجود بین پدیده ها برای رسیدن به نتیجه به درستی استفاده می کند. از منابع و روش های مختلف استفاده می کند و در بحث گروهی مفاهیم و پیام موضوعات را به خوبی منتقل می کند. از بیشتر ابزارهای مناسب در آزمایش ها و ساخت مدل استفاده می کند و آموخته های خود را درزندگی روزمره به کار می گیرد.

استفاده از فیلم های آموزشی، تدارک گردش علمی، انجام عملی آزمایش های و… به او کمک می کند.

قابل قبول

در برخی موارد از حواس خود با استفاده از روش علمیو روابط موجود بین پدیده ها برای رسیدن به نتیجه به درستی استفاده می کند. از برخی منابع و روش ها استفاده می کند و در بحث گروهی مفاهیم و پیام موضوعات را به خوبی منتقل می کند. برخی از ابزارهای مناسب در آزمایش ها و ساخت مدل را استفاده می کند و آموخته های خود را در زندکی روزمره به کار می گیرد.

موضوعات درسی را به صورت مدل، ماکت و… بسازد و درباره استفاده آن ها در زندگی روزمره با دیگران صحبت نماید.

نیاز به تلاش

در بهره گیری از حواس، ساخت مدل، برقراری ارتباط، دانستنی های کتاب و انجام آزمایش ها به راهنمایی پیوسته معلم نیاز دارد. بهتر است تشویق به مشاهده و طرح پرسش های علمی برای به کار بستتن آموخته های علمی به او کمک می کند. بنابراین مطابق برنامه داده شده به تمرین فعالیت ها بپردازد.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس هدیه های آسمان پایه چهارم

اهداف درس هدیه های آسمان پایه چهارم ابتدایی

خداشناسی پیامبری امامت آداب و اخلاق اسلامی قرآن کریم احکام اسلامی مراسم اسلامی خودشناسی


توصیف عملکرد درس هدیه های آسمان پایه چهارم ابتدایی


خیلی خوب

نمونه های متنوعی از نعمت های الهی، ضرورت ارتباط درست با دیگران، آداب و اخلاق اسلامی را بیان کرده و در رعایت آن ها تلاش می کند ضمن ابراز علاقه به ویژگی های رفتاری بزرگان دین اشاره کرده و سعی در الگو گیری از رفتار آن ها دارد. با بیان احکام اسلامی کتاب درسی، آن ها را به طور صحیح انجام می دهد.

خوب

نمونه هایی از نعمت های الهی، ضرورت ارتباط درست با دیگران، آداب و اخلاق اسلامی را بیان کرده و در رعایت آن ها تلاش می کند ضمن ابراز علاقه به چند نمونه از ویژگی رفتاری بزرگان دین اشاره کرده و سعی در الگو گیری از رفتارآن ها دارد. ضمن بیان احکام اسلامی کتاب درسی، بیشتر آن ها را به طور صحیح انجام می دهد. در برگزاری مراسم اسلامی مشارکت می کند، مفاهیم پیام های قرآنی را با ذکر چند مثال توضیح می دهد.

قابل قبول

به نمونه هایی در حد کتاب از نعمت های الهی، ضرورت ارتباط درست با دیگران، آداب و اخلاق اسلامی را بیان کرده و در رعایت آن ها تلاش می کند ضمن ابراز علاقه به نمونه هایی از ویژگی های رفتاری بزرگان دین اشاره کرده و سعی در الگو گیری از رفتار آن ها دارد. ضمن بیان احکام اسلامی کتاب درسی، نمونه ای از آن ها را به طور صحیح انجام می دهد. در برگزاری مراسم اسلامی شرکت می کند، مفاهیم پیام های قرآنی را بیان می کند.

نیاز به تلاش

برای درک بیشتر مفاهیم خداشناسی، پیامبری، امامت، جهان آخرت، قرآن، آداب و اخلاق اسلامی، احکام و مراسم اسلامی، شخصیت هالی دینی و خود شناسی به راهنمایی معلم نیاز دارد. بنابراین مطابق برنامه داده شده به تمرین فعالیت ها بپردازد.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس هنر پایه چهارم

اهداف درس هنر پایه چهارم ابتدایی

بیان ایده در قالب های مختلف هنری: زیبا شناسی، ارتباط با طبیعت و قالب های هنری: میراث فرهنگی، تولید هنر و نقد هنری استفاده مناسب از ابزار


توصیف عملکرد درس هنر پایه چهارم ابتدایی


خیلی خوب

در تولیدات هنری خود عناصر زیباشناختی را رعایت می کند. نسبت به حفظ طبیعت همواره حساس است و در همه ی تولیدات خود از آن ایده می گیرد. در مورد تولید خود همکلاسی هایش استدلال می کند و برای بهبود، پیشنهادهای دقیق می دهد. استفاده ی مناسب از ابزار و نکات ایمنی را رعایت می کند.

خوب

در تولیدات هنری خود بعضی از موارد عناصر زیباشناختی را رعایت می کند. در مورد تولید خود و همکلاسی هایش استدلال می کند ولی ارائه پیشنهاد جهت بهبود آن ها برایش دشوار است. در بعضی موارد، استفاده درست از ابزار و نکات ایمنی را رعایت می کند. بهتر است با الهام از طبیعت تصاویری را روی دفتر شطرنجی با رعایت تقارن عناصر مورد رسم کند.

قابل قبول

در تولیدات هنری خود رعایت عناصر زیباشناختی را با راهنمایی دیگران انجام می دهد. در مورد تولید خود و همکلاسی هایش توضیح می دهد و با راهنمایی دیگران، پیشنهاد می دهد و از ابزار درست استفاده می کند و نکات ایمنی را رعایت می کند. انجام فعالیت های هنری با حضور در طبیعت، اماکن مذهبی، آثار و میراث فرهنگی و… به او کمک می کند.

نیاز به تلاش

در تولیدات هنری خود با کمک مستقیم دیگران  عناصر زیباشناختی  را رعایت می کند. نسبت به حفظ طبیعت به ندرت حساس است و برای ایده گرفتن در تولیدات خود به کمک نیاز دارد. آن را پرورش می دهد اما برای اجرا به کمک مستقیم نیاز دارد. با کمک دیگران در مورد تولید خود همکلاسی هایش توضیح می دهد و پیشنهاد می دهد. با کمک مستقیم دیگران از ابزار درست استفاده می کند و نکات ایمنی را رعایت می کند. انجام فعالیت های هنری زیر نظر مربی متخصص آگاه از اهداف برنامه درسی مطابق با فعالیت های داده شده به او کمک می کند.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد شایستگی های عمومی پایه چهارم

اهداف مربوط به شایستگی های عمومی پایه چهارم ابتدایی

شایستگی های فردی: رعایت بهداشت و ایمنی رعایت آموخته های اخلاقی شایستگی های فرهنگی اجتماعی: مسئولیت پذیری مشارکت در کار گروهی، احترام به ارزش های ملی و مذهبی شایستگی های یادگیری: توجه به مطالعه و کتاب خوانی تلاش برای یادگیری بیشتر در مکان ها و زمان های مختلف


توصیف عملکرد مربوط به شایستگی های عمومی پایه چهارم ابتدایی


خیلی خوب

بهداشت ایمنی فردی را رعایت می کند. مسئولیت پذیر است. به مطالعه و کتابخوانی علاقه دارد و برای یادگیری تلاش می کند. در کار گروهی فعالانه مشارکت دارد. به ارزش های ملی و میهنی احترام می گذارد. آموخته های اخلاقی را رعایت می کند.

خوب

بیشتر موارد بهداشت و ایمنی فردی را رعایت می کند. مسئولیت پذیر است. به مطالعه و کتابخوانی علاقه دارد. برای یاگیری تلاش می کند. در کار گروهی مشارکت دارد و به ارزش های ملی و میهنی احترام می گذارد. بیشتر آموخته های اخلاقی را رعایت می کند.

قابل قبول

اغلب موارد بهداشت و ایمنی فردی را رعایت می کند. گاهی مسئولیت پذیر است. اغلب به مطالعه و کتابخوانی علاقه دارد. برای یادگیری تلاش می کند. گاهی در کار گروهی شرکت دارد و به ارزش های ملی و میهنی احترام می گذارد. اغلب آموخته های اخلاقی را رعایت می کند.

نیاز به تلاش

برخی از موارد بهداشت و ایمنی فردی را رعایت می کند. برای پذیرش مسئولیت، شرکت در کار گروهی، مطالعه و یادگیری نیاز به راهنمایی معلم دارد. به برخی از آموخته های اخلاقی و ارزش ها توجه دارد.


👈کارهای پژوهشی خود را از ما بخواهید :

 • انجام و ثبت دوره های ضمن خدمت به صورت کاملا تضمینی

 • برگزاری کلاس های آموزشی آنلاین

 • اجاره دادن فضای کلاس های آنلاین

 • انجام و اجرای اقدام پژوهی ، آموزش پژوهی به صورت کاملا تضمینی

 • انجام و اجرای درس پژوهی به صورت کاملا تضمینی

 • انجام و اجرای طرح جابر به صورت کاملا تضمینی

 • انجام و اجرای طرح کرامت به صورت کاملا تضمینی

 • انجام و اجرای جشنواره های فرهنگی و هنری ( فردا ) به صورت کاملا تضمینی

 • تولید محتوا

 • انجام و اجرای پرسش مهر به صورت کاملا تضمینی

 • انواع مقاله علمی – پژوهشی و  دانشگاهی و پروپوزال

 • تجارب برتر تربیتی ، تجارب برتر آموزشی

 • گزارش تخصصی

 • طرح درس روزانه ، ماهانه ، سالانه

 • کنش پژوهی

 • پکیج کلیه پایه های ابتدایی

از طریق راه های ارتباطی ما ( واتس آپ ، تلگرام ، شاد ، اینستاگرام ، بخش چت و پشتیبانی سایت ) ، سفارش دهید و با قیمت های مناسب تحویل بگیرید.

ارتباط در تلگرام

ارتباط در واتس آپ 


دانلود فایل ورد (word) نمونه متن های گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد دانش آموزان پایه چهارم سامانه سیدا و سناد –

دانلود فایل پی دی اف (PDF) نمونه متن های گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد دانش آموزان پایه چهارم سامانه سیدا و سناد –


🙆 اگر سوال یا پیشنهادی در رابطه با این موضوع دارید، کافیست به انتهای این مطلب مراجعه کرده و نظر خود را بنویسید.

دانلود رایگان تمامی اقدام پژوهی ها - دانلود خرید پی دی اف pdf ورد word قابل ویرایش - درس پژوهان برتر - وب سایت درس و مدرسه - محمد مهدی کارگر - مومکا - darsomadrese.com - درس پژوهی

دانلود رایگان تمامی اقدام پژوهی ها - دانلود خرید پی دی اف pdf ورد word قابل ویرایش - درس پژوهان برتر - وب سایت درس و مدرسه - محمد مهدی کارگر - مومکا - darsomadrese.com - درس پژوهی

آخرین اخبار خبر ها خبرها و رویداد های آموزش و پرورش و آموزش عالی و سیاسی و فرهنگی در وب سایت درس و مدرسه مومکا - darsomadrese.com - جدیدترین خبر دانلود رایگان درس ها درآمد

اینستاگرام سایت درس و مدرسه - darsomadrese.com - مومکا

 
ما را در تلگرام دنبال کنید - تلگرام وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com
 

لینک صفحه های مهم و مرتبط و پیشنهادی سایت 

صفحه وب سایت درس و مدرسه ( مومکا ) در آپارات – ورود به صفحه

صفحه وب سایت درس و مدرسه ( مومکا ) در اینستاگرام – ورود به صفحه

گروه وب سایت درس و مدرسه در تلگرام – ورود به صفحه

گروه وب سایت درس و مدرسه در واتسآپ – ورود به صفحه

پشتیبان وب سایت درس و مدرسه ( مومکا ) در تلگرام – ورود به صفحه

پشتیبان وب سایت درس و مدرسه ( مومکا ) در واتسآپ – ورود به صفحه

دانلود اقدام پژوهی های رایگان – ورود به صفحه

دانلود درس پژوهی های رایگان – ورود به صفحه

ورود به فروشگاه وب سایت درس و مدرسه – ورود به صفحه

خرید اقدام پژوهی های وب سایت درس و مدرسه – ورود به صفحه

خرید درس پژوهی های وب سایت درس و مدرسه – ورود به صفحه

ورود به وب سایت درس و مدرسه  – ورود به صفحه

ثبت نام در وب سایت درس و مدرسه – ورود به صفحه

 

 
 
 
 
 
 

ما را در تلگرام دنبال کنید - تصویر لوگو ی تلگرام وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com

اینستاگرام سایت درس و مدرسه - darsomadrese.com - مومکا

نوشته های مشابه

3.8 4 votes
ارزش و کیفیت مطلب
guest
6 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
مشاهده تمام نظرات
معلم چهارم

سلام و ادب
بهترین توصیف گزارش پیشرفت تحصیلی
خداقوت

علی اکبر مرادی از اراک

سلام وعرض ادب..بسیار عالی بود .به همه شما عزیزان دسیتمریزاد میگم خدا خیرتون بده

م.خ

بسیار عالی

نوبخت

دستتون درد نکنه عالییی بود

ملیکا

عالی بود 👌🏻👌🏻

مهدی

عالی بود.ممنون

دکمه بازگشت به بالا
6
0
دوست دارید عقاید خود را با دیگران به اشتراک بگذارید؟x
()
x