پاسخ کاربرگه های کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی | بررسی و حل کاربرگه ها | کلاس اینترنتی ما (مومکا)

درس و مدرسه ( مومکا ) – کاربرگه های کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی که از درس اول تا آخر به صورت گام به گام و درس به درس می باشد در زیر آورده شده است. امید است که از آن بهره گرفته و استفاده لازم را ببرید.

درس اول
 
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس اول – پاسخ کاربرگه شماره ۱ یک مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی  – صفحه ۱۲۴ کتاب
 
کاربرگه 1 درس اول مطالعات اجتماعی ششم
درس دوم
 
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس دوم – پاسخ کاربرگه شماره ۲ دو مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی  – صفحه ۱۲۵ و ۱۲۶ کتاب

کاربرگه 2 درس دوم مطالعات اجتماعی ششم

کاربرگه 2 درس دوم مطالعات اجتماعی ششم

درس سوم
کاربرگه ای مربوط به درس سوم مطالعات اجتماعی پایه ششم در کتاب وجود ندارد و به همین دلیل به سراغ درس بعدی می رویم.
درس چهارم
 
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس چهارم – پاسخ کاربرگه شماره ۳ و ۴ ( سه و چهار ) مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی – صفحه ۱۲۷ و ۱۲۸ کتاب
 
کاربرگه 3 مطالعات اجتماعی ششم
کاربرگه 4 مطالعات اجتماعی ششم
درس پنجم
 
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس پنجم – پاسخ کاربرگه شماره ۵ و ۶ ( پنج و شش ) مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی – صفحه ۱۲۹ و ۱۳۰ کتاب درسی
 
کاربرگه 5 مطالعات اجتماعی ششم کاربرگه ۶ مطالعات اجتماعی ششم
درس ششم
 
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس پنجم – کاربرگه ۷ و ۸ و ۹ ( هفت و هشت و نه ) – صفحه ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۳۳ کتاب
 
کاربرگه ۷ مطالعات اجتماعی ششم کاربرگه ۸ مطالعات اجتماعی ششم کاربرگه ۹ مطالعات اجتماعی ششم
 
درس هفتم
 
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس هفتم – کاربرگه ۱۰ ( ده ) – صفحه ۱۳۴ کتاب
کاربرگه 10 درس هفتم مطالعات اجتماعی ششم - مومکا
 
درس هشتم
 
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس هشتم – کاربرگه ۱۱ و ۱۲ ( یازده و دوازده ) – صفحه ۱۳۵ و ۱۳۶  کتاب
کاربرگه 11 درس هشتم مطالعات اجتماعی ششم - مومکا کاربرگه 12 درس هشتم مطالعات اجتماعی ششم - مومکا
 
درس نهم
 
کاربرگه ای مربوط به درس نهم مطالعات اجتماعی پایه ششم در کتاب وجود ندارد و به همین دلیل به سراغ درس بعدی می رویم.
 
درس دهم
 
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس دهم – کاربرگه‌ی ۱۳ ( سیزده ) – صفحه‌ی ۱۳۷ کتاب
کاربرگه 13 مطالعات اجتماعی ششم - درس دهم-مومکا-کلاس اینترنتی ما
درس یازدهم
 
کاربرگه ای مربوط به درس یازدهم مطالعات اجتماعی پایه ششم در کتاب وجود ندارد و به همین دلیل به سراغ درس بعدی می رویم.
 
 
درس دوازدهم
 
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس دوازدهم – کاربرگه‌ی ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ ( چهارده و پانزده و شانزده ) – صفحه‌ی ۱۳۸ و ۱۳۹ و ۱۴۰ کتاب
پاسخ کاربرگه های مطالعات اجتماعی پایه ششم - کاربرگه شماره 14 درس دوازدهم مطالعات - کلاس اینترنتی ما - مومکا -momeka.ir (1) پاسخ کاربرگه های مطالعات اجتماعی پایه ششم - کاربرگه شماره 15 درس دوازدهم مطالعات - کلاس اینترنتی ما - مومکا -momeka.ir (2) پاسخ کاربرگه های مطالعات اجتماعی پایه ششم - کاربرگه شماره 16 درس دوازدهم مطالعات - کلاس اینترنتی ما - مومکا -momeka.ir (3)
درس سیزدهم
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس سیزدهم – پاسخ کاربرگه‌ی ۱۷ ( هفده ) – صفحه‌ی ۱۴۱ کتاب
پاسخ و جواب کاربرگه شماره 17 مطالعات اجتماعی ششم - درس سیزدهم - برنامه ی روزانه ی متعادل - کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir

 

درس چهاردهم
 
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس چهاردهم – پاسخ کاربرگه شماره ۱۸ هجده مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی  – صفحه ۱۴۲ کتاب درسی
پاسخ کاربرگه 18 مطالعات اجتماعی ششم - درس چهاردهم مطالعات اجتماعی ششم -برنامه ریزی برای اوقات فراغت
درس پانزدهم
 
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس پانزدهم – پاسخ کاربرگه شماره ۱۹ نوزده  – صفحه ۱۴۳ کتاب
پاسخ کاربرگه شماره 19 درس پانزدهم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی - انواع لباس در دوره های تاریخی - کلاس اینترنتی ما - مومکا -momeka.ir
درس شانزدهم
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس شانزدهم – پاسخ کاربرگه شماره ۲۰ بیست – صفحه ۱۴۴ کتاب درسی
پاسخ کاربرگه شماره 20 درس شانزدهم مطالعات اجتماعی ششم-کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir
درس هفدهم
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس هفدهم – پاسخ کاربرگه شماره ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ بیست و یک – بیست و دو – بیست و سه – صفحه ۱۴۵ و ۱۴۵ و ۱۴۶کتاب درسی
پاسخ کاربرگه های مطالعات ششم - درس هفدهم صفحه 145 - ویژگی های دریاهای ایران - کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir (1) پاسخ کاربرگه های مطالعات ششم - درس هفدهم صفحه 146 - ویژگی های دریاهای ایران - کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir (2) پاسخ کاربرگه های مطالعات ششم - درس هفدهم صفحه 147 - ویژگی های دریاهای ایران - کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir (3)
درس نوزدهم
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس نوزدهم – پاسخ کاربرگه شماره ۲۴ بیست و چهار – صفحه ۱۴۸ کتاب درسی
پاسخ کاربرگه 24 صفحه 148 درس نوزدهم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی- همسایگان ما - کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir
درس بیستم
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس بیستم – پاسخ کاربرگه شماره ۲۵ بیست و پنج – صفحه ۱۴۹ کتاب درسی
پاسخ و جواب کاربرگه ی 25- درس بیستم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی - کلاس اینترنتی ما - مطالعه موردی - مومکا - moeka.ir
درس بیست و یکم
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس بیست و یکم – پاسخ کاربرگه شماره ۲۶ بیست و شش – صفحه ۱۵۰ کتاب درسی
پاسخ کاربرگه 26 - درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی - استعمار چیست - کلاس اینترنتی ما - مومکا -momeka.ir
درس بیست و دوم
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس بیست و دوم – پاسخ کاربرگه شماره ۲۷ بیست و هفت – صفحه ۱۵۱ کتاب درسی
پاسخ کاربرگه 27 بیست و هفتم - درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی - مبارزه ی مردم ایران با استعمار - درس و مدرسه - مومکا
درس بیست و چهارم
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس بیست و چهارم – پاسخ کاربرگه شماره ۲۸ بیست و هشت – صفحه ۱۵۲ کتاب درسی
پاسخ کاربرگه ی 28 بیست و هشت - درس بیست و چهارم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی - خرمشهر در دامان میهن - درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com
اینستاگرام سایت درس و مدرسه - darsomadrese.com - مومکا

باکس صفحه های مهم و مرتبط سایت

صفحه کلاس اینترنتی ما ( مومکا ) در آپارات – ورود به صفحه

کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی ( سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ) – دانلود

صفحه حل کاربرگه های مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی – ورود به صفحه

کتاب های درسی پایه (کلاس) ششم ابتدایی (سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ) – ورود به صفحه

ورود به کلاس اینترنتی ما (مومکا) – ورود به صفحه

ثبت نام در کلاس اینترنتی ما (مومکا) – ورود به صفحه

 

مقالات مرتبط

4.2 25 votes
ارزش و کیفیت مطلب
107 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
مشاهده تمام نظرات

خیلی خیلی خیلی الیه

عالی بود 😍😍😍😍😍

عالی بود

عالی بود

آره راسی میگه محشره

عالی، 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

بد نیست 😏

عالی بود فقط تا کاربرگ ۲۶ داره ولی خیلی خوبه و عالیهههههه +جواب های درست و مفید😍😘😘

عالیییییییییییییییییییی واقعاً خیلی ممنون از شما واقعاً ممنون میشم اگه جواب تفکر و پژوهش و علوم پایه ششم هم بذارید❤️❤️❤️❤️🙏🏻🙏🏻🙏🏻

خوب بود ❤️😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

عالی. خیلی ممنون

سِپاااااسسسس

عالی بود

خوب ممنون😘😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘

عالی بود😍😍😍😍

بچه ها من یه چیزی یاد گرفتم تو همین سایته نگا کنید بالا علامت جستجو داره بزنید روش من نوشتم زهرا برام دراومد ریاضی زیاد شما هر چیزی که میخواید بنویسید ببنید چی براتون درمیاد

سلام دختر خفن

سلام ممنون که لطف کردید گذاشتید عالی هست با تشکر خدانگهدار

سلام عالیه جواب ها همه درست و مفید هستن

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی عالی بود

۸۹۰ج

عالی

واقعااااااااااااا عالی هستن😍😍😍😍😍

سلام من ایلین هستم این خیلی احمق هست

تقلب کارا من اومدم ببینم چند تا تقلب کار وجود داره
بد بختانه خیلی

خیلی خوب بود

خیلی خوب بود دستتون درد نکنه💖💖💖💖💖💖

سلام. بسیار خوب هست امّا اگر فیلم آموزشی هم همراه پاسخ ها داشت، بهتر می‌شد.

عالی😘😍👏👏

عالی ممنون 🥰🤩

واقعا عالیه 😘😘😘

دستتون درد نکنه عالی بود👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻♥️

عالی بهترین سایت که من دیدم و مطمئنم که دیگه همچین سایتی وجود نداره

ممنون واقعا..عالیه..مرسی از زحماتتون..

عالی بود…..f

عالی

عاااااااااللللللیییییی😍😍😍

مرسی

خیلی خوب نوشتی فقط زیادنوشتی

😘😘😘😘😘😘😘

خیلی عالی

عالی😍

خوبه

ممنون

عالییییییییی😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

عالی عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

سلام چوچو

عالی

107
0
دوست دارید عقاید خود را با دیگران به اشتراک بگذارید؟x
()
x