پایه ششم ابتداییدرسیمطالعات اجتماعی ششم

پاسخ کاربرگه های کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی | بررسی و حل کاربرگه ها | درس و مدرسه | مومکا

درس و مدرسه ( مومکا ) – پاسخ کاربرگه های کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی که از درس اول تا آخر به صورت گام به گام و درس به درس می باشد در زیر آورده شده است. امید است که از آن بهره گرفته و استفاده لازم را ببرید.

درس اول
 
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس اول – پاسخ کاربرگه شماره ۱ یک مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی  – صفحه ۱۲۴ کتاب
 
کاربرگه 1 درس اول مطالعات اجتماعی ششم
درس دوم
 
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس دوم – پاسخ کاربرگه شماره ۲ دو مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی  – صفحه ۱۲۵ و ۱۲۶ کتاب

کاربرگه 2 درس دوم مطالعات اجتماعی ششم

کاربرگه 2 درس دوم مطالعات اجتماعی ششم

درس سوم
کاربرگه ای مربوط به درس سوم مطالعات اجتماعی پایه ششم در کتاب وجود ندارد و به همین دلیل به سراغ درس بعدی می رویم.
درس چهارم
 
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس چهارم – پاسخ کاربرگه شماره ۳ و ۴ ( سه و چهار ) مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی – صفحه ۱۲۷ و ۱۲۸ کتاب
 
کاربرگه 3 مطالعات اجتماعی ششم
کاربرگه 4 مطالعات اجتماعی ششم
درس پنجم
 
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس پنجم – پاسخ کاربرگه شماره ۵ و ۶ ( پنج و شش ) مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی – صفحه ۱۲۹ و ۱۳۰ کتاب درسی
 
کاربرگه 5 مطالعات اجتماعی ششم کاربرگه ۶ مطالعات اجتماعی ششم
درس ششم
 
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس پنجم – کاربرگه ۷ و ۸ و ۹ ( هفت و هشت و نه ) – صفحه ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۳۳ کتاب
 
کاربرگه ۷ مطالعات اجتماعی ششم کاربرگه ۸ مطالعات اجتماعی ششم کاربرگه ۹ مطالعات اجتماعی ششم
 
درس هفتم
 
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس هفتم – کاربرگه ۱۰ ( ده ) – صفحه ۱۳۴ کتاب
کاربرگه 10 درس هفتم مطالعات اجتماعی ششم - مومکا
 
درس هشتم
 
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس هشتم – کاربرگه ۱۱ و ۱۲ ( یازده و دوازده ) – صفحه ۱۳۵ و ۱۳۶  کتاب
کاربرگه 11 درس هشتم مطالعات اجتماعی ششم - مومکا کاربرگه 12 درس هشتم مطالعات اجتماعی ششم - مومکا
 
درس نهم
 
کاربرگه ای مربوط به درس نهم مطالعات اجتماعی پایه ششم در کتاب وجود ندارد و به همین دلیل به سراغ درس بعدی می رویم.
 
درس دهم
 
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس دهم – کاربرگه‌ی ۱۳ ( سیزده ) – صفحه‌ی ۱۳۷ کتاب
کاربرگه 13 مطالعات اجتماعی ششم - درس دهم-مومکا-کلاس اینترنتی ما
درس یازدهم
 
کاربرگه ای مربوط به درس یازدهم مطالعات اجتماعی پایه ششم در کتاب وجود ندارد و به همین دلیل به سراغ درس بعدی می رویم.
 
 
درس دوازدهم
 
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس دوازدهم – کاربرگه‌ی ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ ( چهارده و پانزده و شانزده ) – صفحه‌ی ۱۳۸ و ۱۳۹ و ۱۴۰ کتاب
پاسخ کاربرگه های مطالعات اجتماعی پایه ششم - کاربرگه شماره 14 درس دوازدهم مطالعات - کلاس اینترنتی ما - مومکا -momeka.ir (1) پاسخ کاربرگه های مطالعات اجتماعی پایه ششم - کاربرگه شماره 15 درس دوازدهم مطالعات - کلاس اینترنتی ما - مومکا -momeka.ir (2) پاسخ کاربرگه های مطالعات اجتماعی پایه ششم - کاربرگه شماره 16 درس دوازدهم مطالعات - کلاس اینترنتی ما - مومکا -momeka.ir (3)
درس سیزدهم
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس سیزدهم – پاسخ کاربرگه‌ی ۱۷ ( هفده ) – صفحه‌ی ۱۴۱ کتاب
پاسخ و جواب کاربرگه شماره 17 مطالعات اجتماعی ششم - درس سیزدهم - برنامه ی روزانه ی متعادل - کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir

 

درس چهاردهم
 
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس چهاردهم – پاسخ کاربرگه شماره ۱۸ هجده مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی  – صفحه ۱۴۲ کتاب درسی
پاسخ کاربرگه 18 مطالعات اجتماعی ششم - درس چهاردهم مطالعات اجتماعی ششم -برنامه ریزی برای اوقات فراغت
درس پانزدهم
 
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس پانزدهم – پاسخ کاربرگه شماره ۱۹ نوزده  – صفحه ۱۴۳ کتاب
پاسخ کاربرگه شماره 19 درس پانزدهم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی - انواع لباس در دوره های تاریخی - کلاس اینترنتی ما - مومکا -momeka.ir
درس شانزدهم
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس شانزدهم – پاسخ کاربرگه شماره ۲۰ بیست – صفحه ۱۴۴ کتاب درسی
پاسخ کاربرگه شماره 20 درس شانزدهم مطالعات اجتماعی ششم-کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir
درس هفدهم
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس هفدهم – پاسخ کاربرگه شماره ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ بیست و یک – بیست و دو – بیست و سه – صفحه ۱۴۵ و ۱۴۵ و ۱۴۶کتاب درسی
پاسخ کاربرگه های مطالعات ششم - درس هفدهم صفحه 145 - ویژگی های دریاهای ایران - کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir (1) پاسخ کاربرگه های مطالعات ششم - درس هفدهم صفحه 146 - ویژگی های دریاهای ایران - کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir (2) پاسخ کاربرگه های مطالعات ششم - درس هفدهم صفحه 147 - ویژگی های دریاهای ایران - کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir (3)
درس نوزدهم
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس نوزدهم – پاسخ کاربرگه شماره ۲۴ بیست و چهار – صفحه ۱۴۸ کتاب درسی
پاسخ کاربرگه 24 صفحه 148 درس نوزدهم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی- همسایگان ما - کلاس اینترنتی ما - مومکا - momeka.ir
درس بیستم
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس بیستم – پاسخ کاربرگه شماره ۲۵ بیست و پنج – صفحه ۱۴۹ کتاب درسی
پاسخ و جواب کاربرگه ی 25- درس بیستم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی - کلاس اینترنتی ما - مطالعه موردی - مومکا - moeka.ir
درس بیست و یکم
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس بیست و یکم – پاسخ کاربرگه شماره ۲۶ بیست و شش – صفحه ۱۵۰ کتاب درسی
پاسخ کاربرگه 26 - درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی - استعمار چیست - کلاس اینترنتی ما - مومکا -momeka.ir
درس بیست و دوم
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس بیست و دوم – پاسخ کاربرگه شماره ۲۷ بیست و هفت – صفحه ۱۵۱ کتاب درسی
پاسخ کاربرگه 27 بیست و هفتم - درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی - مبارزه ی مردم ایران با استعمار - درس و مدرسه - مومکا
درس بیست و چهارم
گام به گام مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی
درس بیست و چهارم – پاسخ کاربرگه شماره ۲۸ بیست و هشت – صفحه ۱۵۲ کتاب درسی
پاسخ کاربرگه ی 28 بیست و هشت - درس بیست و چهارم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی - خرمشهر در دامان میهن - درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com
 

👈 دانش آموزان و همراهان گرامی جواب سایر درس های کلاس ششم و تمامی مباحث هر درس، به صورت کامل در سایت موجود می باشد، برای دسترسی کافیست درس موردنظر را در گوگل سرچ کرده و در انتهای آن عبارت «مومکا» یا «درس و مدرسه» را نیز اضافه کنید.

🙆 اگر سوال یا پیشنهادی در رابطه با این درس داری، کافیه به انتهای این مطلب مراجعه کرده و هر چه دوست داری بنویسی.

ما را در تلگرام دنبال کنید - تلگرام وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com

اینستاگرام سایت درس و مدرسه - darsomadrese.com - مومکا

 
 
 

لینک صفحه های مهم و مرتبط و پیشنهادی سایت 

صفحه وب سایت درس و مدرسه ( مومکا ) در آپارات – ورود به صفحه

صفحه وب سایت درس و مدرسه ( مومکا ) در اینستاگرام – ورود به صفحه

صفحه وب سایت درس و مدرسه ( مومکا ) در تلگرام – ورود به صفحه

دانلود کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی ( سال تحصیلی جدید ) – دانلود

صفحه حل کاربرگه های مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی – ورود به صفحه

صفحه مربوط به تمامی مطالب مطاعات اجتماعی پایه ششم – ورود به صفحه

کتاب های درسی پایه (کلاس) ششم ابتدایی (سال تحصیلی جدید ) – ورود به صفحه

ورود به کلاس اینترنتی ما (مومکا) – ورود به صفحه

ثبت نام در کلاس اینترنتی ما (مومکا) – ورود به صفحه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ما را در تلگرام دنبال کنید - تصویر لوگو ی تلگرام وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com

اینستاگرام سایت درس و مدرسه - darsomadrese.com - مومکا

نوشته های مشابه

4.1 70 votes
ارزش و کیفیت مطلب
guest
358 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
مشاهده تمام نظرات
محمد

خیلی خری

iijj

خیلی خیلی بیشوری

1609781824_6480.jpg
جانان

خیلی عالی بود

حنانه

سلام عالی بود

مهناز

عالی

مهناز

خیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییعالی

LISA BLACK PINK

درد

Screenshot_20231228_113835_Gallery.jpg
اوتاکو

بیست ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
دمتون گرم☺☺☺☺☺☺☺☺☺

علی

سلام کاربگ رابرای من بفرست

مهناز

خوبی

نگار

بد نبود

Mohammad

خوب بود
ولی زیاد نوشته بود

ستایش

عالی بود

بدون نام

خیلی خوب بود

مهناز

اسمت چیه ؟؟؟؟؟؟

LISA BLACK PINK

اولا مانلی دوما ب ط چ

.....

عالی هست

1 5 6 7
دکمه بازگشت به بالا
358
0
دوست دارید عقاید خود را با دیگران به اشتراک بگذارید؟x
()
x