پایه ششم ابتداییدرسیهدیه های آسمان ششم

درس هشتم هدیه های آسمان پایه ششم ابتدایی | دوران غیبت | متن درس و سوالات و پاسخ فعالیت ها | درس و مدرسه

درس و مدرسه ( مومکا ) – متن کتاب درسی و سوالات درس هشتم کتاب هدیه های آسمان پایه ششم ابتدایی به نام دوران غیبت در زیر آورده شده است. امید است که از آن بهره گرفته و استفاده لازم را ببرید.

درس هشتم هدیه های آسمان پایه ششم ابتدایی دوران غیبت (متن درس)

چه‌ روزگار‌ سختی!‌‌
خلیفه‌ی‌ عباسی‌ به‌ تمام‌ جاسوسان‌ و‌ مأموران‌ دستور‌ داده‌ بود‌ تا‌ همه‌ جا‌را‌ زیر‌نظر‌بگیرند و هر‌جا‌ امام‌ مهدی‌ (علیه‌ السّلام)‌ را‌ دیدند،‌ دستگیر‌کنند‌ و‌ به‌ دربار‌ بیاورند.
جاسوسی،‌ تعقیب،‌ دستگیری،‌ زندان،‌ آزار‌ و‌ اذیت‌ و‌ به‌ شهادت‌ رساندن؛‌ اینها‌ عادت‌ و‌ روش‌ همیشگی‌ خلفای‌عباسی‌ در‌ برابر‌امامان‌ معصوم‌ (علیهم‌ السّلام)‌ بود.‌ به‌ ویژه‌ از‌ زمان‌ امام‌ کاظم‌ (علیه‌ السلام)‌ به‌ بعد‌ که‌ با شدت‌ بیشتری‌ این‌ روش‌ دنبال‌ می‌شد.‌
با ‌همه‌ی‌ این‌ ستم‌ها‌ باز‌ به‌ نتیجه‌ نرسیده‌ بودند‌ و‌ درخت‌ سربلند‌ امامت‌ روز‌به‌ روز‌بالنده‌تر و‌ ثمربخش‌تر‌ می‌شد‌ و‌ سایه‌ی‌ گسترده‌اش‌ سرپناهی‌ امن‌ برای‌ اهل‌ ایمان‌ بود.
دشمنان‌ خدا‌پیش‌ از‌این،‌ قبل‌ از‌ تولّد‌ امام‌ مهدی‌ (علیه‌ السلام)‌ می‌خواستند‌ از‌ ولادت‌ایشان‌ جلوگیری‌ کنند‌ ولی‌ به‌ لطف‌ خدا‌ نقشه‌ی‌ آنها‌ نقش‌ بر‌آب‌ شد.
در‌ دوران‌ کودکی‌ نیز‌ نتوانستند‌ به‌ ایشان‌ دسترسی‌ پیدا‌ کنند.
بعد‌ از‌ شهادت‌ امام‌ حسن‌ عسکری‌ (علیه‌ السلام)‌ امام‌مهدی‌ (علیه‌ السلام)‌ امام‌ و‌ پیشوای‌ مردم‌ شد‌ و‌ خلیفه‌ که‌ از‌ این‌ رویداد‌ بسیار‌ ناراحت‌ و پریشان‌ شده‌ بود،‌ تمام‌ نیروهای‌ خویش‌ را‌ به‌ کار‌ گرفت‌ تا‌ هر‌ چه‌ سریع‌تر‌امام‌ مهدی‌ (علیه‌ السلام)‌ را‌ دستگیر‌ کند.‌
امام‌ مهدی‌ (علیه‌ السلام)‌ به‌ فرمان‌ خداوند‌ از‌ دید‌ مردم‌ پنهان‌ شد‌ تا‌کسی‌ نتواند‌ به‌ ایشان‌ دسترسی‌ پیدا‌ کند.‌ از‌این‌ زمان،‌ «دوران‌ غیبت»‌ ایشان‌ شروع‌ شد.‌ این‌غیبت،‌ غیبت‌کوتاه‌  مدت‌ یا‌غیبت‌  صغری‌ نامیده‌ می‌شود‌ که‌‌ ۶۹ سال‌ طول‌ کشید.
در‌این‌ دوران،‌ امام‌ مهدی‌ (علیه‌ السلام)‌ برای‌ ارتباط‌ با‌مردم،‌ افراد‌ خاصی‌ را‌ انتخاب‌ کردند‌ تا‌جانشین‌ ایشان‌ بین‌ مردم‌ باشند.‌
جانشینان‌ امام،‌ که‌ تعدادشان‌ چهار‌نفر‌بود‌ در‌طول‌ این‌‌ ۶۹ سال،‌ یکی‌ پس‌ از‌ دیگری‌ به‌ نوبت‌ جانشین‌ امام‌ مهدی‌ (علیه‌ السلام)‌ شدند.‌ آنها‌ انسان‌هایی‌ بسیار‌ دانا،‌ با‌ایمان‌ و‌ مورد‌ اعتماد‌ امام‌ بودند‌ و‌ وظایف‌ بسیار‌ مهمی‌ به‌ عهده‌ داشتند.‌
آنها‌ با‌ گروه‌های‌ مختلف‌ مردم‌ ارتباط‌ برقرار‌می‌کردند.‌ از‌ مشکلات‌ فردی‌ و‌ اجتماعی‌ و‌ نیز‌  پرسش‌های‌ مختلفی‌ که‌ مردم‌ درباره‌ی‌ احکام‌ و‌ معارف‌ دینی‌ می‌کردند،‌ آگاه‌ می‌شدند.
سپس‌ آنها‌ را‌ به‌ اطلاع‌ امام‌ مهدی‌ (علیه‌ السلام)‌ می‌رساندند‌ و‌ توصیه‌هایی‌ را‌ که‌ امام‌ برای‌ رفع‌ مشکلات‌ می‌کردند‌ و‌ پاسخ‌هایی‌ را‌ که‌ در‌ جواب‌ پرسش‌ها‌ داده‌ بودند‌ به‌ گوش‌ مردم‌ می‌رساندند.
بعد‌ از‌ این‌ چهار‌ نفر،‌ امام‌ مهدی‌ (علیه‌ السلام)‌ فرد‌ خاصی‌ را‌ به‌ عنوان‌ جانشین‌  معرفی‌ نکردند.‌ از‌ آن‌ زمان‌ به‌ بعد،‌ دوران‌ غیبت‌ بلند‌ مدت‌ امام‌ یعنی‌ غیبت‌ُ کبری‌ فرا‌رسید‌ که‌ تا‌ همین‌ امروز‌ادامه‌ دارد.

اگر چه‌ امام‌ مهدی‌ (علیه‌ السلام)‌ در‌ دوره‌ی‌غیبت‌ کبری،‌ فرد‌ یا‌ افراد‌ خاصی‌ را‌ به‌ عنوان‌ جانشین‌ خود‌ معرفی‌ نکردند‌ به‌ مردم‌ سفارش‌ کردند‌ که‌ در‌این‌ دوران‌ به‌ عالمان‌ و‌فقیهان‌ پرهیزکاری‌ مراجعه‌ کنند‌ که‌ با‌ احکام‌ و‌معارف‌ دینی‌ آشنایی‌ کامل‌ دارند.‌
این‌ عالمان‌ پرهیزکار‌در‌زمان‌ حاضر،‌ مراجع‌ تقلید‌ دینی‌ هستند‌ که‌ به‌ عنوان‌ جانشینان‌ امام‌ زمان‌ (علیه‌ السلام)‌ شناخته‌ می‌شوند.‌ ما‌ برای‌ آگاهی‌ از‌احکام‌ دین‌ باید‌ به‌ آنها‌ مراجعه،‌ و‌ از‌دستورهای‌ آنان‌ پیروی‌ کنیم.‌ البته‌ رهبری‌ جامعه‌ی‌ اسلامی‌ بر‌عهده‌ی‌ یکی‌ از‌ ایشان‌ است‌ که‌ به‌ عنوان‌ ولی‌فقیه‌ شناخته‌ می‌شود.‌ ولی‌فقیه‌ با‌ آگاهی‌ کامل‌ از‌ دستورهای‌ دینی‌ و‌ اوضاع‌ سیاسی‌ و‌اجتماعی‌ به‌ اداره‌ی‌ جامعه‌ می‌پردازد. یکی‌ از‌ این‌ جانشینان‌ در‌ روزگار‌ ما،‌ امام‌ خمینی‌ (ره)‌ بود.‌ مردم‌ ایران‌ به‌ رهبری‌ این‌ عالم‌ و‌ مرجع‌ بزرگ‌ دینی‌ توانستند‌ حکومت‌ ضد‌ مردمی‌ و‌ ضد‌ دینی‌ شاه‌ را‌ سرنگون‌ کنند‌ و‌ جمهوری‌ اسلامی‌ را‌ به‌ وجود‌ آورند.‌ آنان‌ چون‌ امام‌ خمینی‌ (ره)‌ را‌ جانشین‌ امام‌ زمان‌ (علیه‌ السلام)‌ می‌دانستند‌ از‌ او‌ پیروی‌ می‌کردند.

نواب اربعه (جانشینان امام زمان (عج) در زمان غیبت صغرا)

نواب اربعه در واقع نائبان خاص حضرت بوده‌اند که از سال ۲۶۰ هـ تا سال ۳۲۹ هـ واسطه بین آن حضرت و شیعیان بوده‌اند. این افراد در مرتبه‌ای از فضیلت و برتری بوده‌اند که از طرف امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و بعضاً از طرف امام هادی علیه السلام و امام عسکری علیه السلام به عنوان وکلای ایشان انتخاب شده بودند.

نواب اربعه به ترتیب زمانى عبارت بودند از:

  • ابوعمرو عثمان بن سعید عمروی (عثمان بن سعید)
  • ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید عمرى (محمد بن عثمان)
  • ابوالقاسم حسین بن روح نوبختى (حسین بن روح)
  • ابو الحسن على بن محمد سمرى (علی بن محمد)
درس هشتم هدیه های آسمان پایه ششم ابتدایی دوران غیبت (توضیح درس)

 

درس هشتم هدیه های آسمان پایه ششم ابتدایی دوران غیبت (پاسخ فعالیت ها)

📚 گام به گام هدیه ششم
🔴 جواب فعالیت های درس ۸ : دوران غیبت

یک پرسش | گفت و گو کنید | بررسی کنید | ببین و بگو | با خانواده


یک پرسش (صفحه‌ی ۵۱ کتاب درسی هدیه های آسمان ششم)


در این دوران، که امام مهدی (علیه السّلام) جانشین خاصّی را به مردم معرّفی نکردند، چه کسی به پرسشهای دینی مردم پاسخ میدهد؟ جامعه ی اسلامی را چه کسی باید مدیریت کند؟

مراجع تقلید (کارشناسان دین) در دوران غیبت کبری به پرسش‌های دینی مردم پاسخ می‌دهند.

در این دوران، ولی فقیه، جامعه ی اسلامی را مدیریت می‌کند


گفت‌وگو کنید (صفحه‌ی ۵۱ کتاب درسی هدیه های آسمان ششم)


اگر برای شناخت وظایف دینی به مراجع تقلید مراجعه نکنیم،چه مشکلاتی برای ما پیش می‌آید؟
دستورات و معارف دینی را که برای سعادت و کامیابی ما قرار داده شده است به درستی یاد نمی ‌گیریم و این مسئله موجب گمراهی و سرگردانی ما خواهد شد و نمیتوانیم فرائض و مناسک دینی را به درستی به جا آوریم.

بررسی کنید (صفحه‌ی ۵۲ کتاب درسی هدیه های آسمان ششم)


این جمله از‌ امام خمینی‌ را بخوانید.

بررسی کنید - صفحه 52 کتاب هدیه های آسمان ششم - درس هشتم - کلاس اینترنتی ما - مومکا
این سخن امام خمینی با ‌موضوع درس چه ارتباطی دارد؟
دشمنان همواره سعی داشته‌اند با ضربه زدن به پیکر اسلام آن را نابود کنند.
لذا یکی از اهداف آنان ضربه زدن به بزرگان و عالمان دینی و ولایت فقیه است. همان گونه که در درس خواندیم هدایت‌ها و رهبری‌های امام زمان (عج) و جانشینان او باعث گردیده که دستورات دینی و پاسخ پرسش‌هایمان را به درستی دریافت کنیم و در معارف دینی، مسائل سیاسی و اجتماعی تابع امر او باشیم؛ با یکدیگر متحد شویم تا دشمن نتواند آسیبی به ما برساند و از ضربه زدن به کشورمان نا امید شود.


ببین و بگو (صفحه‌ی ۵۳ کتاب درسی هدیه های آسمان ششم)


این تصویر به کدام قسمت از درس ارتباط دارد؟

ببین و بگو - صفحه 53 کتاب هدیه های آسمان ششم - درس هشتم - کلاس اینترنتی ما - مومکا
این تصویر بیانگر اطاعت پذیری از ولی فقیه است که در غیبت امام زمان (عج) با آگاهی کامل به دستورات دینی و اوضاع سیاسی و اجتماعی به اداره‌ی جامعه می‌پردازد و آن شخص رهبر ما امام خامنه‌ای است.


با خانواده (صفحه‌ی ۵۳ کتاب درسی هدیه های آسمان ششم)


با خانواده ی خود گفت و گو کنید که چگونه یک مرجع تقلید برای خود انتخاب می کنیم؟

ما تعداد زیادی مجتهد داریم ولی فقط باید از مرجع تقلیدِ اَعلَم، تقلید کنیم.اعلم یعنی کسی که عالم‌تر و عادل‌تر است. برای اینکه مرجع تقلید اعلم را بشناسیم سه روش وجود دارد:

  1. اینکه خود شخص یقین پیدا کند که فلان مرجع تقلید، اعلم است، یعنی خودِ شخص عالِم باشد و بتواند مرجع تقلیدِ اَعلُم را تشخیص بدهد.
  2. دو نفر عالم و عادل، اَعلمیَت یک مرجع تقلید را تصدیق کنند، در صورتی که با گفته‌ی دو عالمِ عادلِ دیگر تعارض نداشته باشد.
  3. از گفته‌ی گروهی از اهلِ علم، یقین یا اطمینان پیدا کند.

البته امروزه چند مرجع تقلید در حوزه‌های علمیه و میان مردم معروف و مشهور هستند که مردم می‌توانند یک نفر از ایشان را به عنوان مرجع تقلید خود انتخاب نمایند. مانند آیات عظام: خامنه‌ای، وحید خراسانی، مکارم شیرازی، سیستانی و…

درس هشتم هدیه های آسمان پایه ششم ابتدایی دوران غیبت (سوالات متن درس)

درس هشتم هدیه های آسمان کلاس ششم با عنوان “دوران غیبت” می‌باشد. سوالات متن درس همراه با پاسخنامه:

درس ۸ « دوران غیبت »

۱- پیامبر مژده به دنیا آمدن کدام امام را به مردم داد؟ حضرت مهدی (عج)

۲- پیامبر در مورد امام زمان (عج) به مردم زمان خود چه فرمودند؟ 

وقتی رسول خدا نام دوازده امام را برای مردم بیان می کرد، به آن ها فرمود: آخرین امام که نامش مهدی است با ظالمان مبارزه می کند و حکومت های ستمگر را از بین می برد.

۳- پس از شهادت امام حسن عسگری (علیه السلام) چه اتفاقی برای امام مهدی (عج) افتاد؟ 

امام مهدی (عج)، به فرمان خداوند از چشم مردم پنهان شد، تا هر زمانی که خدا بخواهد و مردم آمادگی داشته باشند قیام کند و جهان را پر از نیکی و عدالت سازد.

۴- امام مهدی در دوران غیبت صغری چگونه مردم را راهنمایی می کرد؟ 

امام مهدی (عج) برای ارتباط خود با مردم در دوران غیبت ، چهار نفر از عالمان دینی را برگزید.

۵- پس از چهار نفری که برای ارتباط با امام تعیین شده بودند چه کسانی جانشین امام زمان شدند؟ 

پس از آن چهار نفر، ایشان افراد خاصی را با نام مشخص، به عنوان جانشین خود معرفی نکرده است؛ بلکه عالمان پرهیزکار و دین شناس هر زمان را به عنوان جانشین خود قرار داده است.

۶- یکی از جانشینان امام زمان در دوره ما چه کسی بو و چه کرد؟ 

یکی از این جانشینان در روزگار ما، امام خمینی (ره) بود. مردم ایران، به رهبری این عالم و مرجع بزرگ دینی توانستند حکومت ضد مردمی و ضد دینی شاه را سرنگون کنند و جمهوری اسلامی را به وجود آوردند.

۷- چه کسی بر ضد شاه قیام کرد و جمهوری اسلامی را به وجود آورد؟ امام خمینی (ره)

۸- در حال حاضر چه کسانی جانشینان امام زمان (عج) شناخته می شوند؟ 

در زمان حاضر، مراجع تقلید دینی جانشینان امام زمان (عج) شناخته می شوند.

۹- در زمان غیبت حضرت مهدی (عج) وظیفه ما چیست؟ 

از مراجع دینی و دستوراتشان پیروی کنیم.

۱۰- در زمان حاضر ما چرا باید به مراجع دینی رجوع کنیم؟ 

برای آگاهی از احکام دین باید به آن ها مراجعه کنیم و از دستوراتشان پیروی نمائیم.

۱۱- رهبری جامعه اسلامی در حال حاضر در دست کیست؟ 

رهبری جامعه اسلامی بر عهده یکی از مراجع است که به عنوان ولی فقیه شناخته می شود. ولی فقیه با آگاهی کامل از دستورات دینی و شرایط سیاسی و اجتماعی به اداره ی امور جامعه می پردازد.

۱۲- امام دوازدهم ما مسلمانان شیعه …………… نام دارد.

پاسخ: مهدی (عج)

۱۳- حضرت مهدی (عج) در …………… به دنیا آمد.

پاسخ: سحرگاه نیمه شعبان

۱۴- پدر حضرت مهدی (عج) …………… است.

پاسخ: امام حسن عسکری (ع)

۱۵- یکی از جانشینان حضرت مهدی (عج) در روزگار ما …………… بود.

پاسخ: امام خمینی (ره) 

۱۶- امام زمان (عج) در چه زمانی به دنیا امدند؟

نیمه شعبان سال ۲۵۵ هجری قمری.

۱۷- دشمنان قبل از تولد حضرت مهدی (عج) چه نقشه ای داشتند؟
خانه‌ی امام حسن عسکری  (ع)  را زیر نظر داشتند تا اگر نوزاد پسری متولّد شد او را به قتل برسانند اما خدا حضرت مهدی (عج)  را از شّر آن ها حفظ کرد.

۱۸- امام زمان (عج) از چه زمان از چشم مردم پنهان شدند؟
پس از شهادت امام عسکری (ع) امام مهدی به فرمان خداوند از چشم مردم پنهان شد تا هر زمان که خدا بخواهد و مردم آمادگی داشته باشند قیام کند و جهان را پر از نیکی و عدالت سازد.

۱۹- امام زمان (عج) را چه کسانی از تولّد تا پنج سالگی دیدند؟
امام حسن عسکری (ع) و یاران بسیار نزدیک خود.

۲۰- ولی فقیه کیست؟
رهبری جامعه اسلامی بر عهده یکی از مراجع تقلید است که به عنوان ولی فقیه شناخته می‌شود.

۲۱- وظیفه ولی فقیه چیست؟
ولی فقیه با آگاهی کامل از دستورات دینی وشرایط سیاسی و اجتماعی به اداره ی جامعه می پردازد.

۲۲- وظیفه ی ما دربرابر مراجع تقلید چیست؟

توجه و انجام دستورات دینی که توسط مراجع از منابع دینی از جمله قرآن و روایات استخراج شده و در اختیار ما مسلمانان قرار گرفته است.

۲۳- مردم در دوران غیبت کبری به چه کسانی مراجعه می‌کردند؟

به علما و مراجع دینی که به آن ها مراجع تقلید گفته می شود.

درس هشتم هدیه های آسمان پایه ششم ابتدایی دوران غیبت (سوالات امتحانی)

درس هشتم هدیه های آسمان کلاس ششم با عنوان “دوران غیبت” می‌باشد. سوالات امتحانی (آزمون) درس:

آزمون (سوال امتحانی) درس ۸ هدیه های آسمان ششم : « دوران غیبت »


کاربرگ-آزمون-نمونه سوال - درس هشتم 8 کتاب هدیه های آسمان ششم - دوران غیبت - کلاس اینترنتی ما - مومکا

منبع سوالات امتحانی : سایت بیاموز


👈 دانش آموزان و همراهان گرامی جواب سایر درس های کلاس ششم و تمامی مباحث هر درس، به صورت کامل در سایت موجود می باشد، برای دسترسی کافیست درس موردنظر را در گوگل سرچ کرده و در انتهای آن عبارت «مومکا» یا «درس و مدرسه» را نیز اضافه کنید.

🙆 اگر سوال یا پیشنهادی در رابطه با این درس داری، کافیه به انتهای این مطلب مراجعه کرده و هر چه دوست داری بنویسی.

اینستاگرام سایت درس و مدرسه - darsomadrese.com - مومکا

 
 
 

لینک صفحه های مهم و مرتبط و پیشنهادی سایت 

صفحه وب سایت درس و مدرسه ( مومکا ) در آپارات – ورود به صفحه

صفحه وب سایت درس و مدرسه ( مومکا ) در اینستاگرام – ورود به صفحه

صفحه وب سایت درس و مدرسه ( مومکا ) در تلگرام – ورود به صفحه

کتاب هدیه های آسمان ششم ابتدایی ( سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ) – دانلود

صفحه مربوط به مطالب هدیه های آسمان ششم ابتدایی – ورود به صفحه

ورود به کلاس اینترنتی ما (مومکا) – ورود به صفحه

ثبت نام در کلاس اینترنتی ما (مومکا) – ورود به صفحه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ما را در تلگرام دنبال کنید - تصویر لوگو ی تلگرام وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com

اینستاگرام سایت درس و مدرسه - darsomadrese.com - مومکا

نوشته های مشابه

4 21 votes
ارزش و کیفیت مطلب
guest
71 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
مشاهده تمام نظرات
امیر

سلام میشه سوال منو جواب بدید
در دوران غیبت کبری دستورات واحکام را مسلمانان از چه طریقی بدست می آوردند

JIMIN

سلام میگم کسی میتونه تمام درسهارو بگه

ستایش

عااااالی زنده باشد 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

امیر

خلاصشو میخوذم

کوروش

عااااااااالی خیلی عااااالی

بی نام

مرسی ممنون . سوالات کامل و عالی

داینا

🌹🌹🌹🌹

داینا

عالی بود دستتون درد نکنه 🌹

اسما

خیلی ممنونم عالی نبود

یا ثار الله

خیلی ممنونم

دکمه بازگشت به بالا
71
0
دوست دارید عقاید خود را با دیگران به اشتراک بگذارید؟x
()
x