برد دزدی را سوی قاضی عَسس

خلــــــق بسیاری روان از پیش و پس

گفت قاضی کاین خطاکاری چه بود?

دزد گفت از مـــــــردم آزاری چه سود

گفت، بدکردار را بد کیفر است

گفت، بدکار از منافـــــــــق بهتر است

گفت، هان بر گوی شغل خویشتن

گفت، هستم همچو قاضی راهــــــزن

گفت، آن زرها که بردستی کجاست

گفت، در همیــــــــان تلبیس شماست

گفت، آن لعل بدخشانی چه شد

گفت، میدانیم و میــــــــــدانی چه شد

گفت، پیش کیست آن روشن نگین

گفت، بیرون آر دست از آســـــــــــتین

دزدی پنهان و پیدا، کار تست

مال دزدی، جمله در انبـــــــــــار تست

تو قلم بر حکم داور میبری

من ز دیـــــــــــــــــوار و تو از در میبری

حد بگردن داری و حد میزنی

گر یکـــــــــــــــی باید زدن، صد میزنی

میزنم گر من ره خلق، ای رفیق

در ره شرعی تو قـــــــــــــطاع الطریق

می‌برم من جامهٔ درویش عور

تو ربـــــــــــــا و رشــــــوه میگیری بزور

دست من بستی برای یک گلیم

خود گرفتی خانــــــــــــــه از دست یتیم

من ربودم موزه و طشت و نمد

تو سیهدل مدرک و حکـــــــــــــم و سند

دزد جاهل، گر یکی ابریق برد

دزد عـــــــــــــــــــارف، دفتر تحقیق برد

دیده‌های عقل، گر بینا شوند

خود فـــــــــــروشان زودتر رسوا شوند

دزد زر بستند و دزد دین رهید

شحنه ما را دید و قاضـــــــــــــی را ندید

من براه خود ندیدم چاه را

تو بدیدی، کــــــــــــج نکــــــــردی راه را

میزدی خود، پشت پا بر راستی

راستـــــــــی از دیگـــــــران میخواستی

دیگر ای گندم نمای جو فروش

با ردای عجــــــب، عیـــــــــب خود مپوش

چیره‌دستان میربایند آنچه هست

می برند آنگه ز دزد کــــــــــاه، دســـــــت

در دل ما حرص، آلایش فزود

نیت پاکــــــــــــان چــــــــــــــــرا آلوده بود

دزد اگر شب، گرم یغما کردنست

دزدی حکــــــــــام، روز روشـــــــــن است

حاجت ار ما را ز راه راست برد

دیـــــــــو، قاضــــــی را بهرجا خواست برد