درس چهارم فارسی ششم | متن درس | درک مطلب | واژه آموزی | حکایت

کلاس اینترنتی ما – متن کتاب درسی و سوالات و درک مطلب و واژه آموزی و حکایت درس چهارم کتاب فارسی پایه ششم ابتدایی تحت عنوان داستان من و شما در زیر آورده شده است. امید است که از آن بهره گرفته و استفاده لازم را ببرید.

درس چهارم فارسی پایه ششم ابتدایی داستان من و شما (متن درس)
درس چهارم فارسی پایه ششم ابتدایی داستان من و شما (درک مطلب و واژه آموزی)

درک مطلب (صفحهٔ 34 کتاب درسی)

1- مقصود از آوا های دلنشین و نغمه های مهربانی چیست؟

آواهای دلنشین یعنی صدا و آهنگ‌هایی که بر دل می‌نشینند و مقصود از نغمه‌های مهربانی همان اشعار و متون زیبای ادبیات فارسی می‌باشد. آهنگ ها و نواهای موسیقی نواحی مختلف ایران و همچنین لالایی های مادرانه نیز جز آواهای دلنشین هستند.

2- چرا زبان موجودی زنده معرفی شده است؟

هر زبان فراز و فرود ها و داستانی طولانی دارد و در طول زمان می‌تواند بر سایر زبان‌ها تأثیر گذاشته و یا تأثیر بپذیرد و دستخوش تغییراتی بشود. عمر زبان حتی از عمر انسان ها بیشتر است و البته اگر از آن حفظ و نگهداری نشود می‌تواند منجر به مرگ زبان می‌شود. پس زبان، موجودی زنده است.

3- شما چه راه هایی را برای نگاهبانی از زبان فارسی پیشنهاد می کنید؟

الف) به کار نبردن واژه‌های زبان‌های بیگانه مانند عربی و انگلیسی به خصوص واژه هایی که هنوز در زبان فارسی جا نیفتاده‌اند و فراوان نشده‌اند.

ب) هم در نوشتن و هم در صحبت کردن تا جایی که ممکن است از واژه های بیگانه مثل کلمات انگلیسی، عربی، فرانسوی و… استفاده نکنیم.

پ) کلمات فارسی را صحیح و کامل ادا کنیم و آنها را مخفف نکنیم.

ت) از ظرفیت های زبان مادری اقوام مختلف ایران مثل ترکی، لری، کردی و…  برای حفظ زبان ملی استفاده کنیم.

ث) ممانعت از ترجمه‌های شتابزده سطحی و بدون شناخت زبان

ج) یافتن معادل‌های مناسب برای لغت‌های وارد شده به زبان فارسی

چ) تلاش برای انتقال فرهنگ و زبان فارسی به دیگر کشورها

4- به نظر شما، زبان فارسی چه نقشی در وحدت و یکپارچگی ملت ایران دارد؟
ایران خانه‌ی ماست و زبان ملّی و رسمیِ آن یعنی فارسی، عاملِ پیوستگی و اتحاد همه‌ی اعضایِ این خانه‌ است. وقتی اعضای خانواده به گویش‌ها و لهجه‌های هم که همان اقوام مختلف ایران هستند احترام بگذارند و در حفظ آن تلاش کنند در واقع گامی به سوی حفظ وحدت و یکپارچگی ملت ایران برداشته اند.

واژه آموزی درس چهارم فارسی ششم (صفحهٔ 35 کتاب درسی)

یکی از نشانه‌های جمع بستن واژه ها در زبان فارسی، افزودن نشانه «ان» به پایان کلمه هاست؛ مانند:

کلمه‌ی مفرد نشانه‌ی جمع کلمه‌ی جمع
دوست + ان دوستان
دشمن + ان دشمنان
فرزند + ان فرزندان
ایرانی + ان ایرانیان

توجّه: همیشه این‌گونه نیست که به سادگی، نشانه‌ی جمع «ان» به واژه‌ها بپیوندد و بدون هیچ تغییری، کلمه‌ی جمع ساخته شود. در برخی از واژه‌ها، تغییراتی به وجود می‌آید تا شکل جمع به دست آید. به نمونه های زیر دقت کنید:

کلمه‌ی مفرد نشانه‌ی جمع «ان» کلمه‌ی جمع
ستاره ان ستارگان
پرنده ان پرندگان
واژه ان واژگان
بیگانه ان بیگانگان
درس چهارم فارسی پایه ششم ابتدایی داستان من و شما (معنی واژه ها)

معنی کلمات (واژه های) درس چهارم فارسی ششم ابتدایی

فراز و فرود: بلندی و پستی
بی گمان: قطعاً، حتماً
شور: هیجان، غوغا
پُرماجرا: پُر حادثه
شادابی: تازه بودن، با طراوت بودن
شاهد: آنکه هنگام روی دادن امری حضور
دارد، گواه
نسل: نژاد
تاخته اند: هجوم و حمله آورده اند.
آوا: آواز، بانگ، صوت
سلیقه: ذوق شخصی در انتخاب کردن چیزی
دلنشین: پسندیده و خوشایند
چندگانگی: چند شکل بودن
نغمه: آواز، سرود، آهنگ
فعلاً: در حال حاضر، اکنون
اعتبار: آبرو، ارزش، قدر
شیوه: روش
عظمت: بزرگی
پیوسته: همیشه
مقصود: هدف، قصد، نیّت
شُکوه: عظمت، شوکت، هیبت
رویداد: حادثه
پرورده: پرورش یافته
فراز : بلندی
فرود : پستی
آوا : صدا
نسل : فرزند
دل‌نشین : خوشایند
جاری : روان
نغمه : آهنگ – آواز
پرورده : پرورش یافته
اعتبار : ارزش
عظمت : بزرگی
شکوه : احترام – بزرگی
شوکت : شکوه – فرّ – عظمت
پر ماجرا : پر حادثه
رویداد : حادثه – ماجرا
بی‌شمار : زیاد – فراوان
دلاوری : شجاعت
تاخته اند : حمله کرده اند
افزوده ایم : اضافه کرده ایم
سلیقه : ذوق – سرشت
تلفظ : سخن گفتن
پیوسته : همیشه – مداوم
عامل : عمل کننده
اتحاد : یکی شدن
بی گمان : بدون شک
درک : فهم
دلاوری : شجاعت

معنی نثرها (جمله های) درس چهارم فارسی ششم ابتدایی

هر کلمه یا واژه، پاره ای از پیکر من است

هر کلمه یا لغت، قسمتی از جسم و جان من است.

بر زبان همه ی آنان جاری بوده ام.

همیشه، در هر دورهای رواج داشتم و به کار می رفتم.

پیمان محبّت بسته ایم و به هم پیوسته ایم.
معنی: در بین ما مهر و دوستی برقرار است و با هم متّحد و یکپارچه هستیم.

درس چهارم فارسی پایه ششم ابتدایی داستان من و شما (حکایت)

حکایت درس چهارم فارسی ششم – علم و عمل (صفحهٔ 36 کتاب درسی)

دو کس، رنجِ بیهوده بُردند و سعیِ بی فایده کردند:

یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد.

 علم، چندان که بیشتر خوانی                     چون عمل در تو نیست، نادانی
نه محقّق بُوَد نه دانشمند                     چارپایی، بر او کتابی چند
آن تهی مغز را چه علم و خبر                      که بر او هیزم است یا دفتر؟

گلستان سعدی – باب هشتم

از نظر سعدی دانشمند واقعی کیست؟ 

دانشمند واقعی کسی است که به آنچه که آموخته عمل کند.

معنی حکایت درس چهارم فارسی ششم – علم و عمل 

دو دسته از آدم ها بیهوده زجر کشیدند و بی هیچ فایده ای تلاش و کوشش به کار بستند:

دسته ی اول کسانی که ثروت جمع کردند ولی از آن هیچ استفاده ای نکردند. (فقط حساب های بانکی خودشون رو پربار تر و تپل تر کردند بدون این که از پول های جمع کرده کوچکترین بهره ای جهت رفاه حال خود و دیگران ببرند.)

دسته ی دوم افرادی که علم و دانش کسب کردند ولی به هیچ کدام از آن ها عمل نکردند.

بیت اول: هر قدر هم که علم بیاموزی چون به آن عمل نمی کنی، نادان هستی.

بیت دوم: چنین فردی (منظور کسی که علم آموخت و به آن عمل نکرد) نه محقق و پژوهشگر است و نه دانشمند بلکه به مانند حیوانی بارکشی است که چند کتاب را با خود حمل می کند.

بیت سوم: آن حیوان بارکش (تهی مغز به معنی کسی که نادان است و عقل ندارد که در این جا منظور همان حیوان بارکش است که در مورد انسان دانش آموخته ی بی عمل به کار رفته است) و نادان نمی داند باری را که حمل می کند کتاب است و یا چوب خشک. (برای حیوان بارکش تفاوتی ندارد که چه چیزی را حمل می کند چرا که هرچه را که به آن بار بزنند منتقل می کند.)


گلستان سعدی


فروشگاه اینترنتی گاروبیج

مقالات مرتبط

نمونه گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد سامانه های سناد و سیدا دانش آموزان پایه ششم | متن تمامی درس ها | کلاس اینترنتی ما ( مومکا )

کلاس اینترنتی ما ( مومکا ) – متن نمونه گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد دانش آموزان پایه ششم ابتدایی در تمامی درس های این پایه…

3.3 12 votes
ارزش و کیفیت مطلب
33 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
مشاهده تمام نظرات

عالی بود

عالی است

عالی بود خیلی رازی هستم ازش

واقعا
ممنونم
عالی
بود
🌹🌹🌹🌹

اگر لطف کنید
کتاب
ریاضی
هم بزارید
ممنون میشم

واقعا عالی هست🤞🌹🌹

نا راضی هستم

عالی عالی عالی عالی

سلام خیلی راضی بودم

بده باید سوال داشته باشه نه ایا اه خیلی چرته🙄🙄

عالی😁😁😁😁

دستتون درد نکنه

بی نظیره👌👌👌

عالییی بود😘🤩😍 ولی دست من انقدر زیاد بود که تاول زد 😅

بدیش اینه که متضاد ها و هم خانواده هاش رو نگفته

سپاسگزارم بسیار عالی

مرسی

طنلینلزنعزنعز

زابهمطتبیجهبنهیماامبجعزنعز

تخفلتالدکادوک

خربزههههه

خخخ

خوب نبود عالی ۶م نبود زیاد عالی بود

خوب بود ممنون

خیلی ممنون عالی بود ممنون💞😘💗😍👍🤩💖💋

عالی بود ممنون

تنبلا خجالت نمیکشید آخه دارین از اینجا تقلب میکنید شما فردا قراره ی شغل درست و حسابی تو کشور داشته باشید این طوری آخه شما دارین سواستفاده میکنید واقعا که ی کم درس بخونید

میشه هم خوانواده بگذارید

عالی ولی دراز اگه بشه لطف کنید کوتاه تر باشه

خوب عالی

سلام خیلی خوب هست من شب امتحان خوندم و فردا که امتحان داشتم همه رو به راحتی پاسخ دادم اگر امکانش هست هم خانواده هاش و مخالفاش هم بزارین ممنون

مرسی عالی بود😍😍😍😍💕💕💕💕😘

33
0
دوست دارید عقاید خود را با دیگران به اشتراک بگذارید؟x
()
x