پایه ششم ابتداییدرسیمعلمان و همکاران پایه ششمهمکاران و معلمان

نمونه گزارش پیشرفت تحصیلی ( فرم الف ) توصیف عملکرد سامانه های سناد و سیدا دانش آموزان پایه ششم | متن تمامی درس ها | درس و مدرسه ( مومکا )

درس و مدرسه ( مومکا ) – متن نمونه گزارش پیشرفت تحصیلی ( فرم الف ) توصیف عملکرد دانش آموزان پایه ششم ابتدایی در تمامی درس های این پایه جهت استفاده تمامی همکاران بزرگوار در سامانه های سناد و سیدا در زیر آورده شده است. امید است که از آن بهره گرفته و استفاده لازم را ببرید.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس تربیتی بدنی ( ورزش ) پایه ششم

اهداف درس تربیت بدنی ( ورزش ) پایه ششم ابتدایی

حرکات پایه آمادگی جسمانی


توصیف عملکرد درس تربیت بدنی ( ورزش ) پایه ششم ابتدایی


خیلی خوب

در انجام همه مهارت های مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی موفق است.

خوب

در انجام بیشتر مهارت های مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی موفق است.

انجام ورزش های پایه و… در ایام فراغت به سلامتی او کمک می کند.

قابل قبول

در انجام برخی از مهارت های مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی موفق است.

با مشاهده برنامه های ورزشی از رسانه و… به تمرین حرکات بپردازد.

نیاز به تلاش

در انجام اندکی از مهارت های مربوط به حرکات پایه و آمادگی جسمانی موفق است. انجام حرکات ورزشی زیر نظر مربی به او کمک می کند.

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس آموزش قرآن پایه ششم

اهداف درس آموزش قرآن پایه ششم ابتدایی

خواندن قرآن : خواندن و روخوانی قرآن آموزه های قرآنی: آداب خواندن قرآن، پیام قرآنی و داستان های قرآنی


توصیف عملکرد درس آموزش قرآن پایه ششم ابتدایی


خیلی خوب :

آیات و سوره های قرآن کریم و کتاب درسی خود را صحیح و روان و آهنگین می خواند. کلمات و عبارات قرآنی را به درستی ترجمه می کند. مفاهیم و مصادیق داستان های قرآنی و پیام های قرآنی را با ذکر جزئیات و مثال های متنوع بیان می کند. بهتر است در کلاس ها و دار القرآن جهت آموزش تخصصی صوت و لحن و حفظ قرآن شرکت نماید.

خوب :

بیشتر آیات و سور های قرآن کریم و کتاب درسی را صحیح و روان و شمرده می خواند .بیشتر کلمات و عبارات قرآنی را به درستی ترجمه می کند . مفاهیم و مصادیق داستان های قرآنی و پیام های قرآنی را با ذکر چند مثال و جزئیات بیان می کند .پخش صوت قرآن و گوش دادن به آیات سپس روان خوانی قرآن به او کمک می کند.

قابل قبول :

برخی آیات و سوره های قرآن کریم و کتاب درسی خود را صحیح و روان و شمرده می خواند .برخی از کلمات و عبارات قرآنی را درست ترجمه می کند .مفاهیم و مصادیق داستان های قرآنی و پیام های قرآنی را با زبان خود و با یک مثال بیان می کند .پخش صوت قرآن توسط نرم افزار سپس خواندن عبارات و آیات قرآنی و ضبط و پخش صدای خود و رفع اشکال به یادگیری او کمک می کند.

نیاز به تلاش :

در خواندن آیات و سوره ها و عبارات , ترجمه کلمات , مفاهیم پیام های قرآنی و داستان های کتاب پیوسته به راهنمایی معلم نیازمند است.

بهتر است دانش آموز تشویق شود که روزانه عبارات قرآنی را به شکل مستمر مطالعه کند بنابر این مطابق برنامه داده شده توسط معلم به مطالعه و تمرین بپردازد.

👈 جهت ورود به صفحه درس آموزش قرآن پایه ششم روی لینک مقابل کلیک کنید : ورود به صفحه

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس فارسی پایه ششم

اهداف درس فارسی (شامل: فارسی خوانداری – نگارش – املا – انشا) پایه ششم ابتدایی

مهارت های خوانداری: گوش دادن، سخن گفتن و خواندن

مهارت های نوشتاری: درست نویسی و املا، نگارش و انشا


توصیف عملکرد درس فارسی (شامل: فارسی خوانداری – نگارش – املا – انشا) پایه ششم ابتدایی


خیلی خوب :

به طور صحیح می خواند و ضمن درک مطلب به نقد و بررسی می پردازد . با تمرکز گوش می دهد . در گفت و گو ها مشارکت فعال دارد و دیده ها و شنیده ها را با استدلال بیان می کند.

خوانا ؛ صحیح و زیبا و خلاق می نویسد . زیر نظر یک مربی می تواند داستان های خلاق به صورت تلفیقی و….با الهام از محیط پیرامون خود بنویسد.

خوب :

در بیشتر موارد به طور صحیح می خواند و ضمن درک مطلب به نقد و بررسی می پردازد . بیشتر اوقات با تمرکز گوش می دهد. در گفت و گو ها مشارکت دارد و دیده ها و شنیده ها را با استدلال بیان می کند. اغلب خوانا و صحیح و زیبا می نویسد.

بهتر است کتاب داستان بیشتر بخواند و آن را برای دیگران تعریف کند. این فعالیت به پیشرفت و تقویت مهارت های شنیداری و نوشتاری او کمک می کند.

قابل قبول :

در برخی موارد به طور صحیح می خواند و ضمن درک مطلب به نقد و بررسی می پردازد. بعضی اوقات با تمرکز گوش می دهد. در گفت و گوها مشارکت دارد و دیده ها و شنیده ها را با استدلال بیان می کند.

برخی اوقات خوانا و درست می نویسد. بهتر است کتاب درسی را دوباره بخواند؛ کتاب های داستان ساده را مطالعه کرده و درباره تصاویر آن صحبت کند.

نیاز به تلاش :

در مهارت های خوانداری؛ شنیداری و نوشتاری پیوسته به راهنمایی معلم نیاز دارد بنابر این به کتاب درسی سال گذشته خود مراجعه کرده در رابطه با تصاویر آن جمله سازی نموده و نقاشی بکشد و مطابق برنامه داده شده توسط معلم به انجام فعالیت ها و تمرین بپردازد.

👈 جهت ورود به صفحه درس فارسی پایه ششم روی لینک مقابل کلیک کنید : ورود به صفحه

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس ریاضی پایه ششم

اهداف درس ریاضی پایه ششم ابتدایی

عدد: عددهای کسری و مخلوط؛ عددهای اعشاری ؛تقریبی و صحیح

عملیات روی اعداد: چهار عمل اصلی روی اعداد کسری، مخلوط و اعشاری، صحیح و …

حل مسئله: به کار بردن راهبردهای حل مسئله ؛ حل مسئله

اندازه گیری: طول زاویه سطح جسم

نسبت تناسب و درصد و کاربردهای آنها

مختصات: محورهای مختصات , تقارن ؛ دوران


توصیف عملکرد درس ریاضی پایه ششم ابتدایی


خیلی خوب

با به کار گیری روش های مختلف تمام تمرین های مربوط به اعداد؛ عملیات روی آنها؛ هندسه؛ اندازه گیری؛ نسبت تناسب ؛ محور مختصات و راهبردهای حل مسئله را به درستی حل کرده و درباره آن ها با استفاده از شکل و بدون شکل توضیح می دهد . بهتر است علاوه بر مسائل کتاب درسی ؛ مسئله های جدید و خلاق طرح کند.

خوب

با به کارگیری روش های مختلف ؛اکثر تمرین های مربوط به اعداد ؛ عملیات روی آنها ؛ هندسه ؛ اندازه گیری ؛ نسبت تناسب ؛ محور مختصات و راهبردهای حل مسئله را به درستی حل کرده و درباره آنها با استفاده از شکل و بدون شکل توضیح می دهد . بیشتر مسائل کتاب درسی را به درستی حل می کند .اما در تمرین های هندسی نیاز به تمرین بیشتری دارد . اشکال هندسی کتاب درسی را بسازد و آنها را چند مرتبه باز و بسته نماید . حجم و مساحت آنها را به دست آورد.

قابل قبول

با به کار گیری بعضی از روش ها ؛ برخی از تمرین های مربوط به اعداد ؛ عملیات روی آنها؛ هندسه ؛ اندازه گیری , نسبت تناسب ؛ محور مختصات و راهبردهای حل مسئله را به درستی حل کرده و درباره آنها با استفاده از شکل و بدون شکل توضیح می دهد .برخی از مسائل کتاب درسی را درست حل می کند چنان چه به یادآوری چگونگی به دست آوردن عدد پی و اندازه گیری مساحت اشکال هندسی بپردازد می تواند با استفاده از فرمول مساحت شکل های ترکیبی را محاسبه کند.

نیاز به تلاش

برای حل تمرین های مربوط به اعداد ؛ عملیات روی آنها؛ هندسه ؛ اندازه گیری ؛ نسبت تناسب ؛ محور مختصات و راهبردهای حل مسئله و حل مسائل کتاب درسی به راهنمایی پیوسته معلم نیاز دارد . لازم است دانش آموز ضمن مراجعه به مفاهیم پایه در سال های قبل مطابق برنامه داده شده توسط معلم به تمرین فعالیت ها بپردازد.

👈 جهت ورود به صفحه درس ریاضی پایه ششم روی لینک مقابل کلیک کنید : ورود به صفحه

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس مطالعات اجتماعی پایه ششم

اهداف درس مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی

نظام اجتماعی – فرهنگ و هویت – زمان ؛ تداوم و تغییر

فضا و مکان – منابع و فعالیت های اقتصادی


توصیف عملکرد درس مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی


خیلی خوب

مهارت های زندگی و کاوشگری در نظام اجتماعی؛ آداب اخلاقی و آموزه های دینی را رعایت می کند و به کار می گیرد. ضمن آشنایی با مشاغل فرآیند تولید کالاها و انواع منابع انرژی در کشور را می شناسد. ضمن آشنایی با موقعیت جغرافیایی ایران؛ علل و عوامل سیر تحولات تاریخی دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی را تحلیل می کند. برای حفظ میراث فرهنگی و ارزش های انقلاب تلاش می کند.

خوب

در بیشتر موارد مهارت های زندگی و کاوشگری در نظام اجتماعی؛ آداب اخلاقی و آموزه های دینی را رعایت می کند و به کار می گیرد. ضمن آشنایی با مشاغل فرایند تولید کالاها و انواع منابع انرژی در کشور را می شناسد. در بیشتر موارد موقعیت جغرافیایی ایران؛ علل و عوامل سیر تحولات تاریخی دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی را تحلیل می کند. اغلب برای حفظ میراث فرهنگی و ارزش های انقلاب تلاش می کند بنابر این مطالعه کتاب های تاریخی؛ مشاهده فیلم و … به یادگیری عمیق او کمک می کند.

قابل قبول

در برخی موارد مهارت های زندگی و کاوشگری در نظام اجتماعی؛ آداب اخلاقی و آموزه های دینی را رعایت می کند و به کار می گیرد. ضمن آشنایی با مشاغل فرایند تولید کالاها و انواع منابع انرژی در کشور را می شناسد. مشاهده فیلم های تاریخی و … بازدید آثار تاریخی و بیان دیده ها و شنیده ها در قالب گزارش و … به یادگیری عمیق او کمک می کند.

نیاز به تلاش

به ندرت مهارت های زندگی و کاوشگری در نظام اجتماعی؛ آداب اخلاقی و آموزه های دینی را رعایت می کند و به کار می گیرد همواره جهت آشنایی با مشاغل فرآیند تولید کالاها و انواع منابع انرژی در کشور به راهنمایی معلم نیاز دارد بنابر این مطابق برنامه داده شده توسط معلم به انجام فعالیت ها بپردازد.

👈 جهت ورود به صفحه درس مطالعات اجتماعی پایه ششم روی لینک مقابل کلیک کنید : ورود به صفحه

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس علوم تجربی پایه ششم

اهداف درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی

درگیر شدن در فرآیند یادگیری به کارگیری شیوه های متعدد و متنوع یادگیری به کارگیری آموخته های خود در زندگی

به کارگیری شیوه های متعدد و متنوع ارائه تسلط به فرآیند یادگیری خود


توصیف عملکرد درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی


خیلی خوب

با بهره گیری از حواس خود با استفاده از روش علمی روابط موجود بین پدیده ها را کشف می کند و برای رسیدن به نتیجه به درستی از ابزار استفاده می کند. همراه دیگران در بحث گروهی شرکت می کند و مفاهیم را بر اساس مشاهدات واقعی منتقل می کند. از ابزار مناسب در آزمایش ها و ساخت مدل استفاده می کند آموخته های خود را در زندگی روزمره به کار می گیرد.

با تحقیق و پژوهش از منابع معتبر به جمع آوری اطلاعات دوره های تاریخی می پردازد و با رسم موقعیت آنها روی نقشه به تحلیل و مقایسه علل سقوط یا پیشرفت هر یک از آنها بپردازد.

خوب

در بیشتر موارد با بهره گیری از حواس خود با استفاده از روش علمی روابط موجود بین پدیده ها را کشف می کند و برای رسیدن به نتیجه به درستی از ابزار استفاده می کند. در بحث گروهی شرکت کرده و مفاهیم را بر اساس مشاهدات واقعی منتقل می کند. از بیشتر ابزارها در آزمایش ها و ساخت مدل استفاده می کند .اغلب آموخته های خود را در زندگی روزمره به کار می گیرد. بنابر این استفاده از فیلم های آموزشی، تدارک گردش علمی، انجام عملی آزمایش و …به درک عمیق او کمک می کند.

قابل قبول

در برخی موارد با بهره گیری از حواس خود با استفاده از روش علمی روابط موجود بین پدیده ها را کشف می کند و برای رسیدن به نتیجه به درستی از ابزار استفاده می کند.

در بحث گروهی شرکت می کند و مفاهیم را بر اساس مشاهدات واقعی بیان می کند. از برخی ابزارها در آزمایش ها و ساخت مدل استفاده می کند. بعضی آموخته های خود را در زندگی روزمره به کار می گیرد. بهتر است موضوعات درسی را به صورت مدل؛ ماکت و … بسازد و درباره استفاده آنها در زندگی روزمره با دیگران صحبت کند.

نیاز به تلاش

در بهره گیری از حواس؛ ساخت مدل؛ برقراری ارتباط؛ دانستنی های کتاب و انحام آزمایش ها به راهنمایی پیوسته معلم نیاز دارد تشویق به مشاهده دقیق و طرح پرسش های علمی برای به کار بستن آموخته های علمی در یادگیری بهتر به او کمک می کند بنابر این مطابق برنامه داده شده توسط معلم به تمرین فعالیت ها بپردازد.

👈 جهت ورود به صفحه درس علوم تجربی پایه ششم روی لینک مقابل کلیک کنید : ورود به صفحه

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس هدیه های آسمان پایه ششم

اهداف درس هدیه های آسمان پایه ششم ابتدایی

خداشناسی – پیامبری- امامت – جهان آخرت – قرآن کریم – آداب و اخلاق اسلامی – احکام اسلامی – مراسم اسلامی – شخصیت های دینی و خودشناسی


توصیف عملکرد درس هدیه های آسمان پایه ششم ابتدایی


خیلی خوب

دانستنی های مربوط به خداشناسی ؛ پیامبری ؛ امامت؛ جهان آخرت ؛ آداب و اخلاق ؛ احکام و مراسم اسلامی را بیان می کند و ضمن ابراز علاقه به بزرگان دینی آموخته ها را در عمل به کار گیرد.

خوب

بیشتر دانستنی های مربوط به خداشناسی و … را بیان می کند و ضمن ابراز علاقه به بزرگان دینی بیشتر آموخته ها را در عمل به کار می گیرد بنابراین مطالعه کتب غیر درسی و مطالعه زندگی ائمه مانند داستان  راستان و … به یادگیری عمیق تر او کمک می کند.

قابل قبول

برخی از دانستنی های مربوط به خداشناسی و … را بیان می کند و ضمن ابراز علاقه به بزرگان دینی ؛ برخی آموخته ها را در عمل به کار می گیرد. تماشای فیلم های آموزشی مرتبط با زندگی بزرگان دینی می تواند به یادگیری او کمک نماید.

نیاز به تلاش

برای درک بیشتر مفاهیم خداشناسی و … به راهنمایی معلم نیاز دارد. بنابر این مطابق برنامه داده شده به تمرین فعالیت ها بپردازد.

👈 جهت ورود به صفحه درس هدیه های آسمان پایه ششم روی لینک مقابل کلیک کنید : ورود به صفحه

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس تفکر و پژوهش پایه ششم

اهداف درس تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

اهداف و انتظارات عملکردی خاص: استنباط ؛ استدلال ؛ نتیجه گیری و روش پاسخگویی به کنجکاوی خود در ارتباط با خود و خدا و خلق و خلقت

صفات و ویژگی های منش تفکر؛ نگرش های درست نسبت به یافته های علمی و قضاوت درباره رفتار و اعمال خود و دیگران و بصیرت نسبت به نتایج و پیامدها

اهداف و انتظارات عملکردی مشترک: برقراری ارتباط فردی و میان فردی درک پدیده ها؛ رویدادها و قوانین جهان آفرینش به عنوان آیات الهی – خود یادگیری و خود سازی مستمر و درون سازی ارزش های اخلاقی و پرهیز از رذائل – درک و فهم و جانبداری از ارزش های دینی


توصیف عملکرد درس تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی


خیلی خوب

ضمن رعایت گفت و گو ؛ مهارت های اجتماعی و ارزش های اخلاقی و دینی را در فعالیت های کلاسی به کار می گیرد. می تواند نگرش های خود را نسبت به پژوهش و یافته های علمی اصلاح و ارتقا دهد. شیوه های مناسب جمع آوری اطلاعات را می شناسد و در حل مسائل گروه با اعضا همفکری می کند. بنابراین؛ نقد و بررسی فیلم ها؛ کتاب؛ وقایع تاریخی؛ تحلیلی و … با راهنمایی و مراجعه به افراد آگاه و منابع معتبر به پیشرفت بیشتر او کمک می کند.

خوب

در بیشتر موارد ضمن رعایت گفت و گو؛ مهارت های اجتماعی و ارزش های اخلاقی و دینی را در فعالیت های کلاسی به کار می گیرد. بیشتر اوقات می تواند نگرش های خود را نسبت به پژوهش و یافته های علمی اصلاح و ارتقا دهد. بیشتر؛ شیوه های مناسب جمع آوری اطلاعات را می شناسد و در حل مسائل گروه با اعضا هم فکری می کند. تماشا و گوش دادن به نقد و بررسی فیلم ها؛ کتاب و … از طریق رسانه و …به یادگیری بیشتر او کمک می کند.

قابل قبول

در برخی موارد ضمن رعایت گفت و گو مهارت های اجتماعی و ارزش های اخلاقی و دینی را در فعالیت های کلاسی به کار می گیرد. گاهی اوقات می تواند نگرش های خود را نسبت به پژوهش و یافته های علمی اصلاح و ارتقا دهد. برخی اوقات شیوه های مناسب جمع آوری اطلاعات را می شناسد و در حل مسائل گروه با اعضا هم فکری می کند. داستان ها و فیلم های کتاب درسی را دوباره مرور کند و با زبان خود برای دیگران به تجزیه و تحلیل ها بپردازد.

نیاز به تلاش

در رعایت آداب گفت و گو مهارت های اجتماعی و ارزش های اخلاقی و دینی در فعالیت های کلاسی ارتقا و اصلاح نگرش های خود نسبت به پژوهش و یافته های علمی شیوه های مناسب جمع آوری اطلاعات و هم فکری برای حل مسائل گروه به راهنمایی و کمک معلم نیاز دارد. بنابر این مطابق برنامه داده شده توسط معلم به بحث و گفت و گو درباره داستان های کتاب همراه با افراد خانواده و … بپردازد.

👈 جهت ورود به صفحه درس تفکر و پژوهش پایه ششم روی لینک مقابل کلیک کنید : ورود به صفحه

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس کار و فناوری پایه ششم

اهداف درس کار و فناوری پایه ششم ابتدایی

پروژه های طراحی و ساخت و پودمان های کار: فرآیندهای اجرا و تولید محصول، ایمنی و بهداشت صنعتی، دقت و صحت …

فناوری ارتباطات و اطلاعات


توصیف عملکرد درس کار و فناوری پایه ششم ابتدایی


خیلی خوب

ضمن داشتن رویکرد پژوهش محور، در فرآیند ساخت پروژه طرح های جدید ارائه می دهد، ابزار و تجهیزات مناسب انتخاب و آماده می کند. ایمنی و بهداشت، نظم و مسئولیت پذیری و… را رعایت می کند و گزارشی کامل از کار خود ارائه می دهد. می تواند از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای جستجوگری، ذخیره اطلاعات، اسلایدهای نمایشی و کپی و انتقال متن استفاده نماید. با حضور در اماکن تاریخی، مراجعه به شبکه رشد، از موضوعات علمی و… اسلاید نمایشی تهیه نماید.

خوب

در بیشتر موارد ضمن داشتن رویکرد پژوهش محور، در فرآیند ساخت پروژه طرح های جدید ارائه می دهد، ابزار و تجهیزات مناسب انتخاب و آماده می کند. بیشتر اوقات ایمنی و بهداشت، نظم و مسئولیت پذیری و… را رعایت می کند و گزارشی کامل از کار خود ارائه می دهد. اغلب اوقات می تواند از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای جستجوگری، ذخیره اطلاعات، اسلایدهای نمایشی و کپی و انتقال متن استفاده نماید. با حضور در اماکن تاریخی، مراجعه به شبکه رشد، از موضوعات علمی و… اسلاید نمایشی تهیه نماید.

قابل قبول

در برخی موارد ضمن داشتن رویکرد پژوهش محور، در فرآیند ساخت پروژه طرح های جدید ارائه می دهد، ابزار و تجهیزات مناسب انتخاب و آماده می کند. بعضی اوقات ایمنی و بهداشت، نظم و مسئولیت پذیری و… را رعایت می کند و گزارشی کامل از کار خود ارائه می دهد. برخی اوقات می تواند از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای جستجوگری، ذخیره اطلاعات، اسلایدهای نمایشی و کپی و انتقال متن استفاده نماید. انجام فعالیت ها در منزل با توجه به فعالیت های داده شده به او کمک می کند.

نیاز به تلاش

در فرآیند ساخت پروژه و ارائه طرح های جدید، انتخاب و آماده سازی مناسب ابزار و تجهیزات، رعایت ایمنی و بهداشت، نظم و مسئولیت پذیری و… و ارائه گزارشی کامل از کار خود، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای جستجوگری، ذخیره اطلاعات، اسلایدهای نمایشی و کپی و انتقال متن، نیاز به راهنمایی پیوسته معلم دارد.

👈 جهت ورود به صفحه درس کار و فناوری پایه ششم روی لینک مقابل کلیک کنید : ورود به صفحه

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد شایستگی های عمومی پایه ششم

اهداف مربوط به شایستگی های عمومی پایه ششم ابتدایی

شایستگی های فردی: رعایت بهداشت و ایمنی رعایت آموخته های اخلاقی شایستگی های فرهنگی اجتماعی: مسئولیت پذیری مشارکت در کار گروهی، احترام به ارزش های ملی و مذهبی شایستگی های یادگیری: توجه به مطالعه و کتاب خوانی تلاش برای یادگیری بیشتر در مکان ها و زمان های مختلف


توصیف عملکرد مربوط به شایستگی های عمومی پایه ششم ابتدایی


خیلی خوب

بهداشت ایمنی فردی را رعایت می کند. مسئولیت پذیر است. به مطالعه و کتابخوانی علاقه دارد و برای یادگیری تلاش می کند. در کار گروهی فعالانه مشارکت دارد. به ارزش های ملی و میهنی احترام می گذارد. آموخته های اخلاقی را رعایت می کند.

خوب

بیشتر موارد بهداشت و ایمنی فردی را رعایت می کند. مسئولیت پذیر است. به مطالعه و کتابخوانی علاقه دارد. برای یاگیری تلاش می کند. در کار گروهی مشارکت دارد و به ارزش های ملی و میهنی احترام می گذارد. بیشتر آموخته های اخلاقی را رعایت می کند.

قابل قبول

اغلب موارد بهداشت و ایمنی فردی را رعایت می کند. گاهی مسئولیت پذیر است. اغلب به مطالعه و کتابخوانی علاقه دارد. برای یادگیری تلاش می کند. گاهی در کار گروهی شرکت دارد و به ارزش های ملی و میهنی احترام می گذارد. اغلب آموخته های اخلاقی را رعایت می کند.

نیاز به تلاش

برخی از موارد بهداشت و ایمنی فردی را رعایت می کند. برای پذیرش مسئولیت، شرکت در کار گروهی، مطالعه و یادگیری نیاز به راهنمایی معلم دارد. به برخی از آموخته های اخلاقی و ارزش ها توجه دارد.

 

گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد درس هنر پایه ششم

اهداف درس هنر پایه ششم ابتدایی

بیان ایده در قالب های مختلف هنری: زیبا شناسی، ارتباط با طبیعت و قالب های هنری: میراث فرهنگی، تولید هنر و نقد هنری استفاده مناسب از ابزار


توصیف عملکرد درس هنر پایه ششم ابتدایی


خیلی خوب

در تولیدات هنری خود عناصر زیباشناختی را رعایت می کند. نسبت به حفظ طبیعت همواره حساس است و در همه ی تولیدات خود از آن ایده می گیرد. در مورد تولید خود همکلاسی هایش استدلال می کند و برای بهبود، پیشنهادهای دقیق می دهد. استفاده ی مناسب از ابزار و نکات ایمنی را رعایت می کند.

خوب

در تولیدات هنری خود بعضی از موارد عناصر زیباشناختی را رعایت می کند. در مورد تولید خود و همکلاسی هایش استدلال می کند ولی ارائه پیشنهاد جهت بهبود آن ها برایش دشوار است. در بعضی موارد، استفاده درست از ابزار و نکات ایمنی را رعایت می کند. بهتر است با الهام از طبیعت تصاویری را روی دفتر شطرنجی با رعایت تقارن عناصر مورد رسم کند.

قابل قبول

در تولیدات هنری خود رعایت عناصر زیباشناختی را با راهنمایی دیگران انجام می دهد. در مورد تولید خود و همکلاسی هایش توضیح می دهد و با راهنمایی دیگران، پیشنهاد می دهد و از ابزار درست استفاده می کند و نکات ایمنی را رعایت می کند. انجام فعالیت های هنری با حضور در طبیعت، اماکن مذهبی، آثار و میراث فرهنگی و… به او کمک می کند.

نیاز به تلاش

در تولیدات هنری خود با کمک مستقیم دیگران  عناصر زیباشناختی  را رعایت می کند. نسبت به حفظ طبیعت به ندرت حساس است و برای ایده گرفتن در تولیدات خود به کمک نیاز دارد. آن را پرورش می دهد اما برای اجرا به کمک مستقیم نیاز دارد. با کمک دیگران در مورد تولید خود همکلاسی هایش توضیح می دهد و پیشنهاد می دهد. با کمک مستقیم دیگران از ابزار درست استفاده می کند و نکات ایمنی را رعایت می کند. انجام فعالیت های هنری زیر نظر مربی متخصص آگاه از اهداف برنامه درسی مطابق با فعالیت های داده شده به او کمک می کند.


👈کارهای پژوهشی خود را از ما بخواهید :

 • انجام و ثبت دوره های ضمن خدمت به صورت کاملا تضمینی

 • برگزاری کلاس های آموزشی آنلاین

 • اجاره دادن فضای کلاس های آنلاین

 • انجام و اجرای اقدام پژوهی ، آموزش پژوهی به صورت کاملا تضمینی

 • انجام و اجرای درس پژوهی به صورت کاملا تضمینی

 • انجام و اجرای طرح جابر به صورت کاملا تضمینی

 • انجام و اجرای طرح کرامت به صورت کاملا تضمینی

 • انجام و اجرای جشنواره های فرهنگی و هنری ( فردا ) به صورت کاملا تضمینی

 • تولید محتوا

 • انجام و اجرای پرسش مهر به صورت کاملا تضمینی

 • انواع مقاله علمی – پژوهشی و  دانشگاهی و پروپوزال

 • تجارب برتر تربیتی ، تجارب برتر آموزشی

 • گزارش تخصصی

 • طرح درس روزانه ، ماهانه ، سالانه

 • کنش پژوهی

 • پکیج کلیه پایه های ابتدایی

از طریق راه های ارتباطی ما ( واتس آپ ، تلگرام ، شاد ، اینستاگرام ، بخش چت و پشتیبانی سایت ) ، سفارش دهید و با قیمت های مناسب تحویل بگیرید.

ارتباط در تلگرام

ارتباط در واتس آپ 


دانلود فایل ورد (word) نمونه متن های گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد دانش آموزان پایه ششم سامانه سیدا و سناد –

دانلود فایل پی دی اف (PDF) نمونه متن های گزارش پیشرفت تحصیلی توصیف عملکرد دانش آموزان پایه ششم سامانه سیدا و سناد –


🙆 اگر سوال یا پیشنهادی در رابطه با این موضوع دارید، کافیست به انتهای این مطلب مراجعه کرده و نظر خود را بنویسید.

دانلود رایگان تمامی اقدام پژوهی ها - دانلود خرید پی دی اف pdf ورد word قابل ویرایش - درس پژوهان برتر - وب سایت درس و مدرسه - محمد مهدی کارگر - مومکا - darsomadrese.com - درس پژوهی

دانلود رایگان تمامی اقدام پژوهی ها - دانلود خرید پی دی اف pdf ورد word قابل ویرایش - درس پژوهان برتر - وب سایت درس و مدرسه - محمد مهدی کارگر - مومکا - darsomadrese.com - درس پژوهی

آخرین اخبار خبر ها خبرها و رویداد های آموزش و پرورش و آموزش عالی و سیاسی و فرهنگی در وب سایت درس و مدرسه مومکا - darsomadrese.com - جدیدترین خبر دانلود رایگان درس ها درآمد

اینستاگرام سایت درس و مدرسه - darsomadrese.com - مومکا

 
ما را در تلگرام دنبال کنید - تلگرام وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com
 

لینک صفحه های مهم و مرتبط و پیشنهادی سایت 

صفحه وب سایت درس و مدرسه ( مومکا ) در آپارات – ورود به صفحه

صفحه وب سایت درس و مدرسه ( مومکا ) در اینستاگرام – ورود به صفحه

گروه وب سایت درس و مدرسه در تلگرام – ورود به صفحه

گروه وب سایت درس و مدرسه در واتسآپ – ورود به صفحه

پشتیبان وب سایت درس و مدرسه ( مومکا ) در تلگرام – ورود به صفحه

پشتیبان وب سایت درس و مدرسه ( مومکا ) در واتسآپ – ورود به صفحه

دانلود اقدام پژوهی های رایگان – ورود به صفحه

دانلود درس پژوهی های رایگان – ورود به صفحه

ورود به فروشگاه وب سایت درس و مدرسه – ورود به صفحه

خرید اقدام پژوهی های وب سایت درس و مدرسه – ورود به صفحه

خرید درس پژوهی های وب سایت درس و مدرسه – ورود به صفحه

ورود به وب سایت درس و مدرسه  – ورود به صفحه

ثبت نام در وب سایت درس و مدرسه – ورود به صفحه

 

 
 
 
 
 
 

ما را در تلگرام دنبال کنید - تصویر لوگو ی تلگرام وب سایت درس و مدرسه - مومکا - darsomadrese.com

اینستاگرام سایت درس و مدرسه - darsomadrese.com - مومکا

نوشته های مشابه

2.2 5 votes
ارزش و کیفیت مطلب
guest
6 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
مشاهده تمام نظرات
نام یاسین عبدی

Cc

اراز

رل میخوام

هستی

عالی

زهرا

پی دی اف را خریدم ولی برام ارسال نشده

اسحاق خونسیاوشان

سلام علیکم

Ali

علیکم السلام

دکمه بازگشت به بالا
6
0
دوست دارید عقاید خود را با دیگران به اشتراک بگذارید؟x
()
x